Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την ΥΠΑ για παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του εγκατεστημένου στην ΥΠΑ Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «Πάπυρος MILLENNIUMIII »        

(CPV 72000000-5 ).

Ημερομηνία διενέργειας  20/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Προϋπολογισμός: € 45.880,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Γλώσσα : Ελληνική

 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας  Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: ΩΔΤΦ465ΧΘΞ-Χ3Μ)

 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών , καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 – 8916356 (Α. Πανούτσος).

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                                              

Σ. Ζαρκάδας

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter