Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

                    Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

                                                         ΠΑΒΕΤ 2013

     Προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013 με σκοπό την  ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την χρηματοδότηση έργων που θα εκτελεστούν από εγχώριες δυναμικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

      Μέσω του ΠΑΒΕΤ 013 θα επιχορηγηθούν προτάσεις που αφορούν τους τομείς: γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία και βιοτεχνολογία, τρόφιμα και ποτά, ενέργεια, περιβάλλον, χημικές διεργασίες, φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, υλικά, πληροφορική-τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί. Δικαίωμα να υποβάλλουν πρόταση έχουν εγχώριες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, που θα έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση.

    Χρηματοδοτούνται οι : δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, συμπληρωματικές δαπάνες , δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων και δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από μία μόνο επιχείρηση ή από κοινού σύμπραξη από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις.

    Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει στα 400.000 ευρώ (αν συμμετέχουν 1 ή 2 επιχειρήσεις) και στα 800.000 ευρώ (αν συμμετέχουν τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις).

      Προτάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουνίου 2013.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ,  www.gsrt.gr  ή στο τηλ. 210 7458 136 9αρμόδιος για την  Πράξη Δρ Δημ. Πουτούκης)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter