ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Σήμερα, την 10/11/2014 μεταξύ

 

  1. Του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ, που εδρεύει στο Ν. Ικόνιο – Πέραμα, οδός Λ. Δημοκρατίας 457 & Ρέας 4, με ΑΦΜ 099523881 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λεωνίδα Δημητρακόπουλο      και
  2. Του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Καραίσκου. και αριθμός 111, Τ.Κ. 185 32, με ΑΦΜ  090013410, ΔΟΥ  Α΄ Πειραιά  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  κο  Ανδριανό Μιχάλαρο

και δηλώνει υπεύθυνα τα παρακάτω δεδομένα του Επιμελητηρίου :

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

10ος 2014

 

13

 

Συμφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 

  1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχει αναλάβει, στα πλαίσια της Πράξης Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης της Α.Σ. ‘‘ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’’  με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και νήσων» με κωδικό MIS 464668 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», η ένταξη της οποίας κοινοποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3288/12-12-2013 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, την υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων και συγκεκριμένα τις Δράσεις:

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ(2)

Τόπος Υλοποίησης

43

2_Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών σε καταστήματα μαζικής εστίασης

349

Αίγινα

44

3_Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών σε καταστήματα μαζικής εστίασης

349

Σπέτσες

45

4_Ανάπτυξη Δεξιοτήτων πωλήσεων  

349

Πειραιάς

46

5_Ανάπτυξη Δεξιοτήτων πωλήσεων

349

Πειραιάς

47

6_Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας

349

Πειραιάς

 

 

  1. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,  συμφωνεί να συνεργαστεί με το ΚΕΚ για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης έξι (6) καταρτιζομένων στο  πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «5_Ανάπτυξη Δεξιοτήτων πωλήσεων » και Α/Α Δράσης 46, και για τριάντα έξι  (36) ώρες πρακτικής.
  2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί

 

Α/Α

Διεύθυνση  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Πειραιά

Περιφέρεια / Νομός

 

 

Καραίσκου 111, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 32

Αττικής/Αττικής

 

  1. Το Επιμελητήριο  θα ορίσει ανάλογο αριθμό εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης. Η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζομένων στους χώρους της πρακτικής δε μπορεί να ξεπερνά τον ένα εκπαιδευτή για κάθε 15 καταρτιζόμενους.
  2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι οι υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, επιμερίζονται ως ακολούθως:

α) Το ΚΕΚ αναλαμβάνει:

 - Τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης

β) Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αναλαμβάνει:

i)        Τη διάθεση των δομών του για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

ii)       Τη συνολική εποπτεία της πρακτικής και τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της.

iii)     Τον ορισμό Εκπαιδευτών πρακτικής Άσκησης.

Το ΚΕΚ θα καταβάλλει στο Β.Ε.Π. το ποσό των έξι (6,00€) ευρώ ανά ώρα πρακτικής και ανά αριθμό καταρτιζομένων (στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται)

Τα ποσά θα κατατεθούν  ως ακολούθως:

¡ 70% με την καταβολή προς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη της β’ δόσης της επιχορήγησης από τον ΕΦΔ

 και

¡ 30% με την καταβολή προς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη της γ’ δόσης της επιχορήγησης από τον ΕΦΔ

 

  1. Οι ώρες που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και η διδαχθείσα ύλη, θα ορίζονται στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και θα είναι έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
  2.  Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει τη  δέσμευση να χορηγήσει σε κάθε καταρτιζόμενο μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, Συστατική Επιστολή όπου θα αναφέρει: το τμήμα  στο οποίο απασχολήθηκε, τις εργασίες που εκτέλεσε, τα επαγγελματικά προσόντα που απέκτησε, το χρόνο και τις ημερομηνίες που απασχολήθηκε.

 

Αυτά συμφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, δύο για τον πρώτο συμβαλλόμενο και ένα για τον δεύτερο.

 

Δευτέρα, 10/11/2014

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 

           Για το ΚΕΚ  ΠΥΞΙΔΑ                                     Για το  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

   

 

 Νόμιμος Εκπρόσωπος                                               Ανδριανός Μιχάλαρος                    

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter