ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Β.Ε.Π.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά προτίθεται να δημιουργήσει για λογαριασμό του, σύμφωνα με την, από 4 Απριλίου 2018, απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων για τις ανάγκες εκτέλεσης προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας και παροχής υπηρεσιών λειτουργικών αναγκών, εκτέλεσης έργων και ειδικών υπηρεσιών σχετικών με την υποβολή και υλοποίηση εθνικών-ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΒΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΥΔ Ν.4412_2016

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Β.Ε.Π._ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΩΝ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter