Σύντομη περιγραφή των δράσεων

Σύντομη περιγραφή των δράσεων


ΔΡΑΣΗ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η δράση διακρίνεται στις ακόλουθες 2 υποδράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1.1 Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής
ΔΡΑΣΗ 1.2 Ανάλυση των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων λόγω γεωπολιτικών ανακατατάξεων

ΔΡΑΣΗ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΗ 3 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:
ΔΡΑΣΗ 3.1 Επιλογή ωφελουμένων
ΔΡΑΣΗ 3.2 Συμβουλευτική υποδοχής-Επαγγελματική συμβουλευτική-Επιχειρηματική συμβουλευτική
ΔΡΑΣΗ 3.3 Follow up και Μentoring

ΔΡΑΣΗ 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
4.1«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)» 95 ώρες
4.2«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 109 ώρες
4.3«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)» 95 ώρες
4.4«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 110 ώρες

ΔΡΑΣΗ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:
ΔΡΑΣΗ 5.1 Oργάνωση γραφείου τύπου
ΔΡΑΣΗ 5.2 Έντυπο υλικό-ηλεκτρονικές εφαρμογές-κινητή μονάδα ενημέρωσης-εκδήλωση και ραδιοφωνικό σποτ
ΔΡΑΣΗ 5.3 Ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης (Εκδήλωση/Συνέντευξη τύπου)

ΔΡΑΣΗ 6 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διακρίνεται σε 2 δράσεις
ΔΡΑΣΗ 6.1 Φυσική δικτύωση
ΔΡΑΣΗ 6.2 Ηλεκτρονική Δικτύωση

Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων

 

ΔΡΑΣΗ 1 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξης

Η δράση διακρίνεται στις ακόλουθες 2 υποδράσεις:

α) ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,

β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ. Η Μελέτη θα αναφερθεί διεξοδικά στις ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής σήμερα, είτε αυτές ανήκουν στον οργανωμένο χώρο του ΒΙΠΑΣ Σχιστού, είτε στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της ΝΕΖ.

ΔΡΑΣΗ 2 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 3  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

ΔΡΑΣΗ 3.1 Επιλογή ωφελουμένων

Η επιλογή των ωφελουμένων του σχεδίου θα γίνει από τους φορείς Συμβουλευτικής, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και βάσει κριτηρίων.

Συστήνεται επιτροπή η οποία μετά από συνεντεύξεις προβαίνει στηντελική επιλογή των ωφελούμενων.

ΔΡΑΣΗ 3.2  Συμβουλευτική υποδοχής-Επαγγελματική συμβουλευτική-Επιχειρηματική συμβουλευτική

Πρόκειται να υλοποιηθούν δεκαπέντε (15) Συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο εκτός των τριών αρχικών συνεδριών που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και την διάγνωση των αναγκών τους.

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα το είδος της απασχόλησης το οποίο θα ακολουθήσουν βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους θα παρακολουθήσουν τα ακόλουθα προγράμματα συμβουλευτικής.

α) Αυτοί που θα απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής. Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα παρακολουθήσουν 10 ατομικές και 5 ομαδικές συνεδρίες

β) Επίσης, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν 10 εξειδικευμένα workshops των 8 ατόμων το καθένα και διάρκειας 20 ωρών, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε τομείς σύγχρονου ενδιαφέροντος, όπως ήδη έχει αναφερθεί.

Και στις δυο περιπτώσεις συμβουλευτικής εκπονείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ενώ στην συνέχεια υπάρχει εξατομίκευση σύμφωνα με τους στόχους των ωφελούμενων, αν δηλαδή οδηγούνται σε θέσεις εργασίας ή κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΔΡΑΣΗ 3.3 FollowupκαιΜentoring

Παρέχεται Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν τους ωφελουμένους του Σχεδίου

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.

Mentoring παρέχεται επίσης στις επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν εργαζόμενους

 

ΔΡΑΣΗ 4  Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 95, 109, 95 και 110 ωρών αντίστοιχα. Η Κατάρτιση θα συμπληρωθεί από επιμόρφωση όλων των ωφελουμένων σε ειδικά θέματα που άπτονται του τομέα των εξειδικευμένων αντικειμένων εργασίας σε πλωτές εξέδρες και θαλάσσιες πλατφόρμες και εγκαταστάσεις (offshorefacilities).

 

ΔΡΑΣΗ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

ΔΡΑΣΗ 5.1 Oργάνωση γραφείου τύπου

Για τις ανάγκες του έργου θα οργανωθεί γραφείο τύπου

ΔΡΑΣΗ 5.2 Έντυπο υλικό-ηλεκτρονικές εφαρμογές-κινητή μονάδα ενημέρωσης-εκδήλωση και ραδιοφωνικό σποτ

Θα παραχθούν φυλλάδια ,επιστολές, αφίσα,dvds,ιστοσελίδα, διαδικτυακά Banners. Επίσης θα υπάρξει κινητή μονάδα ενημέρωσης, θα παραχθεί ραδιοφωνικό σποτ  και θα γίνει και μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων

ΔΡΑΣΗ 5.3 Ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης (Εκδήλωση/Συνέντευξη τύπου)

Θα γίνει μία εκδήλωση για την προσέλκυση των επιχειρήσεων και θα διενεργηθούν για την ενημέρωση του κοινού συνεντεύξεις

 

ΔΡΑΣΗ 6 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διακρίνεται σε 2 δράσεις

ΔΡΑΣΗ 6.1 Φυσική δικτύωση

ΔΡΑΣΗ 6.2  Ηλεκτρονική Δικτύωση

Οι δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα:

Α) Δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και άλλους φορείς επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προσφορά εργασίας σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα της ναυπηγοεπισκευής.

Β) Δικτύωση με άλλες Α.Σ. σε περιφερειακό επίπεδο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

       Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:

       αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση:0

       αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις:50

       αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:28

       αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα:

       αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

       αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:78


Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter