ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ BIC ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΒΕΠ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ BIC ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΒΕΠ

 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων αντιμετώπισης των πιεστικών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΠ, αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, βρίσκεται, ήδη, σε λειτουργία ομάδα έμπειρων στελεχών και ειδικών συνεργατών που αποσκοπεί στην υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών αναφορικά με την αναδιάρθρωση και ρύθμιση των τραπεζικών δανείων τους με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την υποβοήθηση της  βιώσιμης πορείας τους στην αγορά.

 

    1.  Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στα παρακάτω βήματα τα οποία, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και τη φύση των προβλημάτων της, μπορεί να οδηγήσουν στην επίτευξη του προαναφερόμενου  στόχου. Τα βήματα αυτά έχουν συνοπτικά (και όχι περιοριστικά) ως εξής:

 

(α) Διαγνωστική ανάλυση της επιχείρησης (αναζήτηση, αξιολόγηση και ανάδειξη των ποιοτικών στοιχείων και των προοπτικών της σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κλάδου και των ειδικότερων συνθηκών της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται).

 

(β) Προσδιορισμός της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, των προβλημάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζει στην αγορά – Διαφαινόμενες μελλοντικές προοπτικές.

 

(γ) Ειδικότερη ανάλυση των  απαιτήσεων και οφειλών της επιχείρησης και διερεύνηση της ρευστότητας και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν, σε συνεργασία με την επιχείρηση και τις χρηματοδότριες τράπεζες  όπως:

 

  • η μείωση, όπου είναι εφικτό,  του ύψους των δανείων καθώς και

 

  • η αναδιάρθρωση και ρύθμιση της εξόφλησης του υπολοίπου              αυτών σε βάθος χρόνου με τους πλέον συμφέροντες όρους σε             συνάρτηση με τις προβλεπόμενες οικονομικές δυνατότητες              της επιχείρησης.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα ληφθούν υπόψη και οι αναμενόμενες αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων καθώς και οι αντίστοιχες πράξεις εφαρμογής των ενδιαφερόμενων τραπεζών. 

 

  1. Παροχή άλλων (χωριστών) υπηρεσιών για την περαιτέρω διασφάλιση  της  βιώσιμης πορείας των υπό εξυγίανση επιχειρήσεων καθώς και σε άλλες  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις:

     

     -   Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται τόσο στις άνω επιχειρήσεις εφόσον  θα έχουν προχωρήσει στην εξυγίανση τους, όσο και σε άλλες υφιστάμενες (εξ΄ αρχής υγιείς) επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει ανάγκη π.χ νέων παραγωγικών επενδύσεων η/και άλλες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

 

  -   Όπως είναι γνωστό οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται επί σειρά ετών από το BIC Αττικής σε επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών τομέων  καθώς και σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (startups) κυρίως με τη χρήση των σε ισχύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τον εκάστοτε ισχύοντα εθνικό αναπτυξιακό νόμο και άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

 

Οι αμοιβές για την παροχή του συνόλου των προαναφερόμενων υπηρεσιών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, το πλαίσιο του (τυχόν) προγράμματος ένταξης της επιχείρησης,  τη φύση και την έκταση των απαιτούμενων εργασιών και είναι από τις χαμηλότερες στην αγορά προκειμένου για παροχή παρόμοιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΠ.

 

Επικοινωνία με το BIC Αττικής : Αριστείδου 9  Αθήνα  Τ.Κ 10559

 

Κωνσταντίνος Γαγλίας  :   210-3314230-1, 210 -3210670,  6946500470

                                          kgaglias@bicofattika.gr

 

Δημήτριος Καρύδης      :   210-3314230-1, 210 -3210670,  6946500467

                                          d.karydis@bicofattika.gr                                         

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter