Τροποποιήσεις στον Νέο Επενδυτικό Νόμο(Ν. 4146/2013)

                     Τροποποιήσεις στον  Νέο Επενδυτικό Νόμο(Ν. 4146/2013)  

 1. Επιλογή τρόπου χρηματοδότησης, σε όλες τις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, από τον επενδυτή, επιχορήγηση κεφαλαίου έως 100%.
 2. Προκαταβολή 100% με εγγυητική προσαυξημένη κατά 10%. Από ΕΤΕΑΝ μέχρι 50%
 3. Τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής με στοιχεία τελευταίου 3μήνου
 4. Φορολογική απαλλαγή έως 50% στο χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης και ολοκλήρωση της δημιουργίας αποθεματικού σε minimum 2 χρόνια – maximum 15.
 5. Μεγάλα επενδυτικά πέραν των 50 εκ. Ευρώ μόνο φορολογική απαλλαγή και σταθερό ύψος χρηματοδότησης ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης
 6. Χρηματοδοτούνται, στα ναυπηγεία, ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
 7. Χρηματοδοτείται η δραστηριότητα έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.
 8. Εντάσσονται τα ΚΑΑ και ο τουρισμός υγείας
 9. 3 αστέρια το όριο στα ξενοδοχεία. 5ετία περιλαμβάνει τυχόν διάστημα λειτουργίας ως ενοικιαζόμενα δωμάτια
 10. Σε ΒΕΠΕ και στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας χρηματοδότηση στο ανώτερο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 11. Επιτρέπεται μεταβίβαση παγίων στις επενδύσεις ΑΠΕ προς το δίκτυο
 12. Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός πενταετίας.
 13. Σώρευση στα 15 εκ. για μεμονωμένες, 30 εκ. για συνεργαζόμενες – συνδεδεμένες και διπλάσιο για φορολογικές απαλλαγές εντός της ίδιας περιφέρειας για τετραετία
 14. Στάνταρ τιμές στα Φ/Β και μόνο διοικητικός έλεγχος
 15. Μισθωτήριο για θερμοκήπια 10 χρόνια, για ΑΠΕ, χιονοδρομικά και γκολφ 20 χρόνια, χωρίς παραίτηση του ιδιοκτήτη από το δικαίωμα ιδιόχρησης ???!!!
 16. Χρηματοδοτούνται κλειστά parking με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη ???!!!
 17. Χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής
 18. Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια για την επαναλειτουργία μονάδων, που έχουν κλείσει
 19. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού και κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης.
 20. Προβλέπονται επενδύσεις επέκτασης σε ΑΠΕ εκτός ΦΒ
 21. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
 22. 60% κτιριακά και περιβάλλον χώρος + 10% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 23. Περιλαμβάνονται ΙΚΕ και συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών στις επιλέξιμες νομικές μορφές
 24. Για τις μικρές επιχειρήσεις το όριο για υποβολή φακέλου αυξάνεται από 300 σε 500.000 €. Παραμένει 200 για πολύ μικρές, 500 για μεσαίες και 1 εκ. για μεγάλες
 25. Αλλάζει η διαδικασία τροποποιήσεων με δυνατότητα υποβολής ανά πάσα στιγμή (για 10% και πάνω) με μοναδικό σκοπό την επιβολή παράβολου.
 26. Προβλέπεται η δημιουργία πιστοποιημένων ανεξάρτητων φορέων ελέγχου των επενδύσεων
 27. Υποβολή όλο το χρόνο με 30/4 και 30/11 καταληκτικές για τις δύο περιόδους
 28. Παράταση επιπλέον ένα χρόνο για επενδυτικά σχέδια του 3299

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter