Ανάπτυξη υπηρεσίας κατοχύρωσης εμπορικού σήματος για τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας ως αφετηρία την ενημέρωση και την στήριξη των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας τους, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας τους, τη στήριξη της τοπικής αγοράς και της κοινωνίας, πρόκειται να θέσει σε λειτουργία μία νέα υποστηρικτική υπηρεσία, σημαντικής προστιθέμενης αξίας, προς τις επιχειρήσεις μέλη του. Η νέα αυτή υπηρεσία, στοχεύει στην ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη γύρω από την προστασία και την αξιοποίηση του κεφαλαίου μίας εταιρείας ή επιχείρησης.

Κάθε εταιρεία ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται σ’ ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο επιθυμεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγει/παρέχει ή εμπορεύεται να παραπέμπουν σ’ αυτήν και να ξεχωρίζουν από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και όχι μόνο. Η κατοχύρωση σήματος είναι η διαδικασία εκείνη που βοηθά να διαχωρίζονται προϊόντα ή υπηρεσίες δύο διαφορετικών επιχειρήσεων με διαφορετικά εμπορικά σήματα. Αυτή η σύνδεση των προϊόντων/υπηρεσιών μιας επιχείρησης επέρχεται στα μάτια του καταναλωτικού κοινού μόνο με το εμπορικό σήμα, είτε αυτό συνίσταται σε μία λέξη μόνο, είτε σε συνδυασμό χαρακτηριστικών στοιχείων. 

Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος σημαίνει διατήρηση ή απόκτηση μεριδίων της αγοράς, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση αυτού με τη μορφή χορήγησης αδειών χρήσης ή σύναψης συμβάσεων franchising η ακόμη μεταβίβασης αυτού έναντι υψηλού πιθανόν τιμήματος. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας, αντιλαμβανόμενος τις λειτουργίες αυτές που επιτελεί το εμπορικό σήμα και αποβλέποντας στη σταθερή και ανοδική πορεία της επιχείρησής του στην ελληνική αγορά, θα πρέπει να κατοχυρώνει τα σήματα της επιχείρησής του και να τα προστατεύει από ανταγωνιστές που κάνουν αθέμιτη χρήση.

Διαδικασία Κατοχύρωσης

 1. Ταξινόμηση προϊόντων/υπηρεσιών

Αρχικά το εν δυνάμει εμπορικό σήμα ταξινομείται σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών.

 1. Νομικός προέλεγχος συμβατότητας και διαθεσιμότητας.

Η μορφή του σήματος πρέπει να είναι συμβατή με τα όσα ορίζονται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία «περί σημάτων». Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, με βάση τις κλάσεις, γίνεται έλεγχος στα Ελληνικά και διεθνή αρχεία κατοχύρωσης σημάτων ώστε να βεβαιωθεί πως δεν έχει κατατεθεί ίδιο ή παραπλήσιο σήμα και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες εγκρίσεως από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλεγχος πληρότητας φακέλου προς κατάθεση.

Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την συμπλήρωση και ηλεκτρονική ή αυτοπρόσωπη υποβολή του φακέλου συγκεντρώνονται από τον ενδιαφερόμενο σε συνεργασία με το σύμβουλο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και είναι τα εξής :

 • Δήλωση ορισμένου τύπου έντυπα της οποίας διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ , gge.gov.gr και η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

 • Στη δήλωση αναρτάται σε πλαίσιο η μορφή του σήματος σε αρχείο μορφής JPEG, το μέγεθος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 2meg και το μέγεθος της απεικόνισης να μην υπερβαίνει τα 8Χ8 εκατοστά .

 • Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας. Στην περίπτωση των Ε.Π.Ε. ή των Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή το πληρεξούσιο.

 • Παράβολο του Δημοσίου 110€ για την πρώτη κλάση και 20€ για κάθε επιπλέον κλάση.

 • Εξουσιοδότηση και ορισμό αντικλήτου

 • Αμοιβή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 40€

 

 1. Αγορά και κατάθεση σχετικών παραβόλων

Η κατάθεση της δήλωσης δύναται να γίνει Ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (gge.gov.gr). Με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης σήματος υπολογίζεται αυτόματα το ύψος της αξίας  του Παραβόλου Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σήματος (110 ευρώ η πρώτη κλάση κι επιπλέον 20 ευρώ για κάθε επόμενη). Στη διαδικασία δημιουργίας και πληρωμής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου συμμετέχει (εφόσον είναι επιθυμητό) συμβουλευτικά και ο σύμβουλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

 1. Κατάθεση φακέλου

Τηνκατάθεση αναλαμβάνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και γίνεται ηλεκτρονικά ή αν είναι επιθυμητό στο Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 1. Παρακολούθηση πορείας της διαδικασίας

Καθώς η δήλωση λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, παρακολουθείται η πορεία της υπόθεσης μέχρι την συνεδρίαση της Διοικητικής επιτροπής σημάτων αλλά και εν τέλει την έκδοση αποφάσεως.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κατοχύρωση σήματος, ονόματος, επωνυμίας, λογοτύπου, ονομασίας επικοινωνήστε με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (αρμόδια κα Ζωή Πρωτοψάλτη).Τηλ. 2104110443, 2104171437

Φαξ. 2104179495, 2104174152.

e-mail: info@bep.gr

 

 

 

 

 

 

Νομοθεσία εμπορικών σημάτων.

Νόμος 4072/12 ( ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)

Μέρος 3ο- Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών), Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter