ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1 – 18454 Νίκαια

Πληροφορίες: Ιωάννης Μαρωνίτης

Τηλ/νο: 210 4967757, 210 4110678

Fax: 210 49446564

Ηλ/νική Δ/ση: prooptiki2013@gmail.com

04/02/2014

Αρ.Πρωτ. 004

 

ΚΟΙΝ:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής.

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
 2. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915 20 Μαΐου 2011) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
 4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 6. Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006»
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 2924/2676/28-06-2014 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» στον πίνακα κατάταξης των προς χρηματοδότηση σχεδίων «για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)»
 8. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 4077 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. (συμπληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης)

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα της πράξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», ως ακολούθως:

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

1.1.       ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)

 1. Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

DEVELOPMENT PARTNERSHIP “PERSPECTIVE”

 

 1. Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ
 • Συντονιστής: ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Μέλη ΑΣ:

 1. ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
 2. ΚΕΚ ΣΒΙΕ
 3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ»
 4. AINTEK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.
 5. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 7. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
 8. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ
 9. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

10. ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ-INTERNATIONAL ACTION ART

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

12. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 1. Δ/νση ΑΣ/συντονιστή φορέα:

Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1 – 18454 Νίκαια

 

 1. Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα:

Γιάννης Μαρωνίτης

 

 1. τηλ., fax, email:

τηλ: 210 4967 757 –  fax: 210 49446564 – κιν: 6944450809 – email: imaronitis@yahoo.gr

 

1.2.       ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

 • Δράση 1. Συντονισμός και διαχείριση πράξης

-         Σύνταξη καταστατικού αναπτυξιακής Σύμπραξης                                         

-         Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου                                  

-         Παρακολούθηση Οικονομικού αντικειμένου                           

-         Επιστημονική παρακολούθηση

-         Γραμματειακή υποστήριξη

 

 • Δράση 2. Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

 

 • Δράση 3. Επικοινωνιακό σχέδιο
 • Ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας

-         Ανάπτυξη λογοτύπου και γραφικών

-         Ανάπτυξη ιστοσελίδας  – αναρτήσεις σε συναφείς ιστοσελίδες

-         Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας

 

 • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

-         Διοργάνωση ημερίδων

-         Δελτία τύπου – άρθρα – ανακοινώσεις

-         Διαφημιστικές καταχωρήσεις

 

 • Δράση 4. Στοχευμένη δημοσιότητα
 • Ενημέρωση δυνητικών ωφελουμένων

-         Δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις

-         Ενημέρωση των ανέργων για την ωφέλεια που αναμένεται να αποκομίσουν από τη δράση.

-         Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού

-         Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κι ενημέρωση

-         Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ενημέρωση, απάντηση ερωτημάτων και την  εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

 • Ενημέρωση δυνητικών ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργατών

-         Δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις

-         Ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ύπαρξη και λειτουργία των κοινωνικών συνεταιρισμών.

-         Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού

-         Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κι ενημέρωση

-         Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για δημιουργία ενδιαφέροντος συνεργασίας

 

 • Δράση 5. Διακρατική δράση

-         Σεμινάριο για 70 ανέργους

-         Προσδιορισμός και αποτύπωση προσόντων των ωφελουμένων που έχουν προέλθει από μη τυπική και άτυπη μάθηση

 

 • Δράση 6. Δικτύωση με άλλες ΑΣ και τους τοπικούς φορείς

-         Σύσταση ομάδων εργασίας

-         Οργάνωση εργαστηρίων (workshops)

-         Ανάπτυξη forum επικοινωνίας

-         Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων (social media)

-         Συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων

-         Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων

 

 • Δράση 7. Επιλογή ωφελουμένων

-         Προεπιλογή

-         Συνέντευξη με εξειδικευμένο σύμβουλο

-         Έκθεση αξιολόγησης τελικών ωφελούμενων – κατάρτιση ατομικής αποτύπωσης άτυπων επαγγελματικών προσόντων

 

 • Δράση 8. Κατάρτιση
 • Δράση 8.1. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες κοινωνικού φροντιστή
 • Δράση 8.2. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων
 • Δράση 8.3. Επιμόρφωση πάνω στην παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων
 • Δράση 8.4. Κατάρτιση στη μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων

 

 • Δράση 9. Προώθηση στην επιχειρηματικότητα
 • Σύσταση επιχειρήσεων

-         Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ατομικών σχεδίων δράσης για ανέργους που θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση

-         Οργάνωση workshops συμβουλευτικής

-         Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)

-         Σύνταξη αιτήσεων για υπαγωγή σε χρηματοδοτικά/επενδυτικά προγράμματα

-         Συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα των νέων επιχειρήσεων

 

 • Σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

-         Οργάνωση ενημερωτικών workshops

-         Συλλογική και ατομική συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

 

1.3.    ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 350,000.00 €

 

1.4.       ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται στους δήμους Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Πειραιά  της περιφερειακής ενότητας Πειραιά και τους δήμους Αίγινας και Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής.

 

1.5.       ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 20/12/2013 ενώ ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες και έντεκα (11) ημέρες, έως 31/12/2014.

1.6.       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ο στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των ανέργων στους δήμους Πειραιά, Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας και Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής μέσω της υποστήριξης και ενδυνάμωσης ανέργων, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού τομέα της οικονομίας σε βιώσιμα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση φορέων, κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αποδοχή των προϊόντων των ωφελουμένων,
 • Η κινητοποίηση των τοπικών φορέων και η μεταξύ τους δικτύωση με στόχο την εξασφάλιση προοπτικής για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή τις εταιρείες, που θα προκύψουν
 • Η διάγνωση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.
 • Η αξιολόγηση και επιλογή των ωφελούμενων, η ανίχνευση και ανάδειξη τυπικών και άτυπων επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων
 • Η ανάπτυξη από πλευράς των ωφελουμένων νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • Ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση ατομικών και συλλογικών σχεδίων δράσης
 • Η συμβουλευτική για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα
 • Η προώθηση για επιδότηση/ επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά προγράμματα
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση φορέων, κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αποδοχή των προϊόντων των ωφελουμένων,
 • Η κινητοποίηση των τοπικών φορέων και η μεταξύ τους δικτύωση με στόχο την εξασφάλιση προοπτικής για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή τις εταιρείες, που θα προκύψουν

 

Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα και συνθετότητα ως προς τη πληθυσμιακή και οικονομική διάρθρωση, το οικιστικό τοπίο και τις αναπτυξιακές προοπτικές. Οι διαφορές αυτές γίνονται πιο ορατές ανάμεσα στους “στεριανούς”, πυκνοδομημένους δήμους του Πειραιά, του Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του Περάματος από τη μια μεριά και των νησιωτικών δήμων Αίγινας και Πόρου από την άλλη. Κοινός παρανομαστής είναι το λιμάνι και η σημασία του τόσο για τη σύνδεση των νησιών με τη μητροπολιτική περιφέρεια της πρωτεύουσας, όσο για τη μεταποίηση και για τις υπηρεσίες και την ύπαρξη πολλών εγκαταστάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, terminal εμπορευματοκιβωτίων, cars-terminal, ιχθυόσκαλα κλπ). Τόσο το Πέραμα, όσο και το Κερατσίνι -Δραπετσώνα και ο Πειραιάς έχουν χαρακτηριστικά αποβιομηχάνισης, ενώ δέχονται αυτήν τη στιγμή τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό ανεργίας, 95%, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 3000 εργαζόμενοι.  Ως προς τη μεταποίηση, η περιοχή διαθέτει 1 χωροθετημένο βιοτεχνικό πάρκο (πάρκο Σχιστού) στο οποίο λειτουργούν περί τις 80 επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες, όπως χυτήρια, μηχανουργεία διαφόρων ειδικοτήτων, ξυλουργεία, ηλεκτρολογεία κτλ.  Η οικονομία της Αίγινας και του Πόρου, από την άλλη μεριά βασίζεται στον τουρισμό.

Εξετάζοντας την απασχόληση στους τρεις βασικούς τομείς, παρατηρείται ότι οι Δήμοι Πειραιά και Κερατσινίου-Δραπετσώνας εμφανίζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, γεγονός που δικαιολογείται από τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, η περιοχή έχει υψηλότερο του μέσου όρου της χώρας ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα ενώ, όπως είναι απολύτως λογικό, εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό στον πρωτογενή τομέα. Στην Αίγινα και τον Πόρο από την άλλη μεριά προεξάρχουσας σημασίας είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές, ενώ υπάρχει και πρωτογενής παραγωγή (φιστίκια, αλιεία κλπ).

Κύρια χαρακτηριστικά του λιανικού εμπορίου είναι συνήθως η αυταπασχόληση και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που είναι και αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης από την ανάπτυξη των πολυκαταστημάτων και των διαφόρων μορφών εμπορικών κέντρων. Εξάλλου, οι χρήσεις του λιανικού εμπορίου υπερεκπροσωπούνται στην περιοχή αναδεικνύοντας τάσεις κορεσμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ατροφική ζήτηση και να κλείνουν πολλά μαγαζιά Από την άλλη μεριά, πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λόγω κυρίως της μη ολοκλήρωσης ακόμα της καλής μεταφορικής σύνδεσης με άλλα σημεία της Αττικής, όπου διαμένουν οι εφοπλιστές και της έλλειψης υποδομών για χώρους parking κλπ. έχουν από χρόνια μεταφερθεί τόσο στα Βόρεια όσο και στα Νότια προάστια, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ευρύτερο Πειραιά.

Αναφορικά με το δευτερογενή τομέα, είναι εμφανές ότι η επί σειρά ετών παρουσία μικρών βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ένα σημαντικό ποσοστό των κατοίκων της περιοχής. Βέβαια, μελλοντικά υφίσταται ο κίνδυνος να περιοριστούν καθώς η ανυπαρξία τεχνολογικής προόδου, ενημέρωσης και πληροφόρησης των συγκεκριμένων μονάδων τις καθιστά λιγότερο ευέλικτες και άρα λιγότερο ανταγωνιστικές. Ήδη, η αποβιομηχάνιση επηρεάζει την απασχόληση στην περιοχή μελέτης μειώνοντας συνεχώς τον αριθμό του ενεργού πληθυσμού που απασχολείται στο συγκεκριμένο τομέα.

Όλες οι περιοχές παρέμβασης παρουσιάζουν υψηλό πολιτισμικό δυναμικό, το οποίο έχει τύχει πολύ μικρής έως καμιάς τουριστικής αξιοποίησης (μακρά τείχη, Ιετώνεια πύλη, βιομηχανικά κτήρια του 1930, Ρωμαϊκό θέατρο, λιμάνι όσον αφορά στους Δήμους της περιφερειακής ενότητας Πειραιά, πλήθος αρχαιότητες και μοναστήρια στην Αίγινα, ναύσταθμος και μοναστήρια στον Πόρο.

 

Η ομάδα στόχου είναι άνεργοι, οι περισσότεροι πρώην εργάτες ή επαγγελματίες. Συγκεκριμένα οι ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι:

1. Άνεργοι/ες πρώην εργάτες/εργάτριες ή/και πρώην επαγγελματίες με δεξιότητες στα χέρια

2. Άνεργοι/ες με γνώσεις μαγειρικής ή και διαχείρισης καταστήματος εστίασης/κυλικείου

3. Άνεργοι/ες πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ ή Παν/μίου παιδαγωγικής ή παραϊατρικής κατεύθυνσης

4. Άνεργοι/ες απόφοιτοι Λυκείου με γνώσεις σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών

5.Άνεργοι/ες απόφοιτοι Λυκείου με καλή γνώση ξένης γλώσσας

 

Η προτεινόμενη παρέμβαση στοχεύει, δηλαδή, σε συνολικά 70 ωφελούμενους οι οποίοι θα οδηγηθούν στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, εκ των οποίων εκτιμάται πως:

 

 • 15 θα ιδρύσουν επιχειρήσεις, είτε με ιδίους πόρους, είτε με την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα
 • θα ιδρυθούν 10 κοινωνικές επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν 55 ωφελούμενους,

Ο αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους ανέρχεται σε 140 (εκτιμάται μια μόχλευση 2 φορές του συνόλου των ωφελουμένων)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

2.1.     ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή των ανέργων που θα ωφεληθούν από το έργο θα πραγματοποιηθεί σε άμεση σύνδεση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και άλλες συλλογικότητες της περιοχής στόχου. Για τη κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση των ομάδων στόχου θα αξιοποιηθούν συγχρόνως οι ίδιοι πόροι των εταίρων της Σύμπραξης, καθώς και διαφορετικά μέσα δημοσιότητας τοπικής και εθνικής εμβέλειας.

Α1. Προσέλκυση ωφελουμένων

Η ετοιμότητα για άμεση επιλογή των ωφελουμένων μετά την ένταξη της πράξης έγκειται στο γεγονός του αρχικού σχεδιασμού και οργάνωσης του έργου πριν την υποβολή της πράξης. Μετά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης, ο Τελικός Δικαιούχος θα προβεί σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, Γραφεία Εργασίας κλπ.), όσο και οι ίδιες οι ομάδες στόχου και το ευρύ κοινό, σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, το αντικείμενο και την περιοχή παρέμβασης, το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής των ωφελουμένων. Η προσέκλυση ωφελούμενων σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, όπως αναλύονται ακολούθως:

Α.1.1 Σύνδεση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)

Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του έργου, η Α.Σ. αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει το πρόγραμμα στις οικείες υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ προκειμένου στην υπόδειξη ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή σε Καταλόγους της υπηρεσίας. 

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση του εγκεκριμένου έργου, η Α.Σ. πραγματοποιεί αίτημα παραπομπής ανέργων από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ η οποία καλείται να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση κατάλληλων υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα μητρώα και τους ειδικούς καταλόγους που διατηρεί. Το αίτημα αυτό θα αφορά σε διπλάσιο αριθμό ανέργων από τον προβλεπόμενο στο σχέδιο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που θα αναπτύξει η Α.Σ. με την τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την προσέλκυση και ενεργοποίηση εν δυνάμει ωφελούμενων προβλέπεται να τηρηθούν οι διαδικασίες εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων ενδιαφερόμενων και κατ’ επέκταση η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί εργαλείο εξατομικευμένης παρακολούθησης των υπηρεσιών απασχόλησης του ΟΑΕΔ το οποίο συντάσσεται από τον επαγγελματικό σύμβουλο με βάση το προφίλ, τα ειδικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τις δυνατότητες ένταξής του στην αγορά εργασίας και τις προτιμήσεις του ανέργου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης και τελικής επιλογής των ωφελούμενων από την Α.Σ. 

Α.1.2 Ενημέρωση – προσέγγιση ωφελούμενων

Παράλληλα με την εξασφάλιση συνέργιας με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, η Α.Σ. θα αναλάβει συμπληρωματικές ενέργειες προσέγγισης και κινητοποίησης των ομάδων στόχου προκειμένου στην πληροφόρηση των ανέργων για το έργο και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΔ για τις περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων υποψηφίων με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών περιλαμβάνει διαφορετικού είδους δράσεις και συγκεκριμένα δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης, δράσεις δικτύωσης, καθώς και δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης.

Τα βήματα και οι διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Α.Σ. για την προσέγγιση ωφελούμενων περιγράφονται διαδοχικά παρακάτω. Το σύνολο των ενεργειών αυτών προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη σύνδεση του έργου με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ώστε να αποφευχθεί προληπτικά το ενδεχόμενο υπόδειξης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ανεπαρκούς αριθμού ανέργων.

Ι. Ενέργειες ενημέρωσης – πληροφόρησης

Με τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Σχεδίου θα ενεργοποιηθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών και δομών οι οποίες θα αναλάβουν την πληροφόρηση των ομάδων στόχων ως προς τους άξονες δράσης και τους στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια που πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη συμμετοχή στο έργο. Το συγκεκριμένο δίκτυο δομών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου στο πλαίσιο της δράσης που αναπτύσσουν οι εταίροι της Α.Σ. και των υπηρεσιών που προσφέρουν στις ομάδες στόχου. Οι ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών ωφελούμενων θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες Δήμους και τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Πειραιά και Πόρου. Ενδεικτικά, η ενημέρωση των ανέργων της περιοχής παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω:

 • Δελτίων τύπου, άρθρων, ανακοινώσεων
  • Ενημέρωσης των ανέργων για την ωφέλεια που αναμένεται να αποκομίσουν από τη δράση.
  • Διανομής έντυπου πληροφοριακού υλικού
  • Τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας κι ενημέρωσης
   • Διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων για ενημέρωση, απάντηση ερωτημάτων και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παράλληλα, το Βιοτεχνικό και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά θα υλοποιήσουν δράσεις για την ενημέρωση δυνητικών ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργατών. Ενδεικτικά, θα ανακοινώσουν δελτία τύπου, θα ενημερώσουν τα μέλη τους για τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας, θα διανείμουν έντυπο πληροφοριακό υλικό και θα διοργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες για δημιουργία ενδιαφέροντος συνεργασίας.

ΙΙ. Ενέργειες δικτύωσης

Συγχρόνως με την ενεργοποίηση των ιδίων πόρων της Α.Σ, θα επιδιωχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων εκτός της Σύμπραξης. Ήδη, από το αρχικό στάδιο της επιλογής των ωφελούμενων, οι εταίροι της Σύμπραξης θα επιδιώξουν την ενεργοποίηση και εμπλοκή τοπικών φορέων που έχουν πρόσβαση στις ομάδες στόχου και επομένως μπορούν να μεσολαβήσουν στη δραστηριοποίηση του ανέργου. Με την έναρξη επομένως του έργου θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη ενημέρωση φορέων και οργανώσεων της περιοχής που αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλουν στη ενεργοποίηση των ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται ενδεικτικά η: 

 • Σύσταση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή φορέων και συλλογικοτήτων της περιοχής
 • Οργάνωση εργαστηρίων (workshop)
 • Ανάπτυξη forum επικοινωνίας
 • Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων (social media)
 • Οργάνωση ημερίδων δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
  • Συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίου
  • Δικτύωση με 25 Δήμους
  • Παραγωγή 2 newsletters

ΙΙΙ. Ενέργειες δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης 

Για την περαιτέρω διάχυση και προβολή του προγράμματος και επομένως ενημέρωση εν δυνάμει ενδιαφερόμενων, η Α.Σ. θα προβεί σε μια σειρά ενέργειες δημοσιότητας οι οποίες θα προβάλλουν το έργο και τα αναμενόμενα οφέλη.

Οι βασικοί στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου είναι:

 • Διάχυση πληροφόρησης για τη σαφή και λεπτομερή ενημέρωση ωφελουμένων και κοινού
 • Διάχυση πληροφόρησης για την ευρεία διάδοση του προγράμματος ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον και παρακίνηση για συμμετοχή σε άλλα παρόμοια προγράμματα που έπονται (ΤΟΠΣΑ κλπ) 
 • Διάχυση χρηστικής πληροφόρησης κι οδηγιών για την αξιοποίηση ευκαιριών
 • Ανταλλαγή και μόχλευση «καλών ιδεών» ώστε να προκύψουν νεωτεριστικές, καινοτομικές και βιώσιμες προτάσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Προβολή κι ενημέρωση για εκδηλώσεις και δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα
 • Τροφοδότηση με ενδιαφέρουσες ειδήσεις
  • Προβολή έργων και δράσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με τη δράση
  • Κατανόηση των στόχων και της ωφέλειας που προκύπτει από τη δράση
   • Κατανόηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η από κοινού δράση των Α.Σ.
   • Αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργιών που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο
   • Ανάδειξη κι επικοινωνία καλών παραδειγμάτων που θα προκύψουν σε διάφορες φάσεις της δράσης
   • Επικοινωνία, επεξήγηση κι εδραίωση των ευκαιριών που προσφέρουν η κοινωνική οικονομία και οι ΚΟΙΝΣΕΠ όσον αφορά την απασχόληση

Οι ενέργειες δημοσιότητας που θα αναλάβει η Α.Σ. στο πλαίσιο της προσέλκυσης ωφελούμενων θα διαρθρωθούν σε δύο επίπεδα:

(α) Ευρύτερη δημοσιοποίηση. Θα κωδικοποιηθεί και θα επικοινωνηθεί το περιεχόμενο του έργου καθώς κι η ωφέλεια που αναμένεται για τους εν δυνάμει δικαιούχους. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί η γραφική ταυτότητα του έργου, το λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια και ιστοσελίδα ενώ θα γίνει μια ευρεία ενημερωτική καμπάνια με αποστολή fax και e-mail, αποστολή ενημερωτικού υλικού, διανομή φυλλαδίων, δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις και συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου.

(β) Στοχευμένη δημοσιοποίηση. Οι συλλογικότητες ωφελουμένων που μετέχουν στη σύμπραξη, θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο του Προγράμματος και την ωφέλεια που αναμένεται για τα μέλη τους. Στη συνέχεια θα αναλάβουν να ενημερώσουν και να διανείμουν στοχευμένα το πληροφοριακό υλικό στους ανέργους με τους οποίους σχετίζονται ή/και συνεργάζονται άμεσα. Για το σκοπό αυτό θα οργανωθούν ημερίδες ενημέρωσης, θα αποσταλούν δελτία τύπου, ανακοινώσεις και θα δημοσιευτούν άρθρα στον ημερήσιο και τοπικό τύπο.

Α2. Αξιολόγηση και επιλογή ωφελουμένων        

Η διαδικασία αξιολόγησης των εν δυνάμει ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων σε σχέση με το αντικείμενο της παρέμβασης και τη δυνατότητα ανταπόκρισης τους σε αυτό.  Το σύστημα επιλογής των ωφελούμενων που θα εφαρμόσει η Α.Σ. χαρακτηρίζεται από επιμέρους φάσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται από τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής, ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου, έως και την τελική επιλογή των ωφελούμενων με την υπογραφή σχετικού πρακτικού και την ενημέρωση για τα αποτελέσματα όλων των υποψηφίων.

Ειδικότερα, σε πρώτη φάση θα δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα καλεί τους ανέργους να δηλώσουν συμμετοχή σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης. Προκειμένου μια αίτηση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης θα πρέπει να καλύπτεται η προϋπόθεση να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας.

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και να συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει ο άνεργος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και τις επιμέρους δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και κυρίως τις προοπτικές απασχόλησης που το πρόγραμμα προϋποθέτει.

Σε πρώτη φάση η Επιτροπή Επιλογής ωφελούμενων της Α.Σ. προβαίνει στη διάγνωση των αναγκών των υποψήφιων ωφελούμενων βάσει ενός δομημένου ερωτηματολογίου προ-επιλογής. Προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων ως προς το αντικείμενο της παρέμβασης άλλα και το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας στην οποία θα προωθηθεί ο άνεργος μέσω του προγράμματος η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει συμπληρωματικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους.

Πιο αναλυτικά, η διάγνωση των αναγκών κάθε ωφελούμενου θα διαρθρωθεί σε τρία επίπεδα:

(α) Συνέντευξη προ-επιλογής.

Πρώτη συνέντευξη των υποψήφιων ωφελουμένων διάρκειας έως μίας ώρας από στελέχη των συμπραττόντων φορέων που έκαναν τη πρόσκληση. Η συνέντευξη έχει στόχο τη δημιουργία ενός αρχικού «προφίλ» για κάθε ενδιαφερόμενο, με δομημένα ερωτηματολόγια, όπου αξιολογούνται 1) η οικογενειακή, οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ωφελουμένων, 2) τα κίνητρα για απασχόληση κι 3) οι ανάγκες των ωφελουμένων

(β) Συνέντευξη τελικής επιλογής με ημι-δομημένη έκθεση αξιολόγησης.

Αξιολόγηση από εκπαιδευμένο στέλεχος των εταίρων και ειδικευμένο ψυχολόγο ή επαγγελματικό σύμβουλο, μέσω προσωπικής συνεδρίας  (έως μία ώρα) με στόχο να προσδιοριστούν επακριβώς  1) Διερεύνηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και κλίσεων των ωφελουμένων, είτε αυτά προκύπτουν από τυπικά είτε από άτυπα προσόντα 2) η ρεαλιστικότητα των προσδοκιών τους, 3) οι επαγγελματικοί τους στόχοι 4) ο βαθμός δέσμευσης στο πρόγραμμα που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και τέλος 5) οι ιδιαίτερες ανάγκες ενδυνάμωσης χαρακτήρα και προσωπικής στήριξης.

(γ)Κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θα καταρτιστεί το ατομικό σχέδιο δράσης για κάθε ωφελούμενο, στο οποίο εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προηγούμενων παραγράφων, θα καθορίζεται το είδος της στήριξης που έχει ανάγκη το συγκεκριμένο άτομο και θα περιγράφεται το συγκεκριμένο σχέδιο για την είσοδο του στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή των ωφελούμενων θα βασιστεί σε προκαθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων με βάση τα οποία θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας κατάταξης τους. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και νομιμότητα της διαδικασίας δεδομένου ότι ο αριθμός των υποψηφίων αναμένεται ότι θα υπερβεί τον προβλεπόμενο από το έργο αριθμό ωφελούμενων.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής θα εφαρμοστεί ρητά η αρχή της μη διάκρισης όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες[1]. Βάσει της συγκεκριμένης αρχής, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι όσοι καλύπτουν τα βασικά κριτήρια επιλογής (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) χωρίς καμία διάκριση, είτε λόγω φύλου, είτε λόγω εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο συμβάλει παράλληλα το σύστημα αξιολόγησης των υποψηφίων το οποίο διαμορφώνεται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων/ μοριοδότησης (Πίνακας: Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων) με στόχο να αποφευχθεί η όποια διακριτική μεταχείριση των ωφελούμενων και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί όπως προαναφέρθηκε στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και κατ’ επέκταση στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών με έμφαση στο γυναικείο πληθυσμό που ομολογουμένως βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σε επίπεδο εργασίας και απασχόλησης (σε επίπεδο πρόσβασης στην απασχόληση και συνθηκών και όρων εργασίας, όπως είναι οι μισθολογικές απολαβές, η θέση στην ιεραρχία, κλπ). Βασικός στόχος των εταίρων του έργου θα είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση ενός σημαντικού αριθμού γυναικών ανέργων μέσω ειδικά διαμορφωμένων ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο θα επιδιωχθεί η ένταξη στο πρόγραμμα ενός ικανοποιητικού ποσοστού γυναικών που ιδεατά θα αγγίζει το 50% του συνολικού αριθμού ωφελούμενων.

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο τεύχος Κριτηρίων Επιλογής. Μέσω του πίνακα κριτηρίων, θα λαμβάνεται το ιστορικό του ωφελούμενου, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων για τη δόμηση του εξατομικευμένου σχεδίου αντιμετώπισης. Το ιστορικό του ωφελούμενου αναφέρεται στο ιατρικό ιστορικό, στο κοινωνικό ιστορικό (κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού η κοινωνικού δικτύου), στο εκπαιδευτικό ιστορικό (γραμματικές γνώσεις, προηγούμενες καταρτίσεις), στην προηγηθείσα εργασιακή εμπειρία ( είδος εργασίας, λόγος απώλειας της εργασίας κλπ). Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων θα διαμορφωθεί βάσει 5 κατηγοριών κριτηρίων ως εξής:

 1. 1.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.1.                Φύλο

1.2.                Ηλικία

1.3.                Χρόνος ανεργίας

1.4.                Οικογενειακή κατάσταση

1.5.                Προστατευόμενα μέλη

1.6.                Υποστηρικτικό περιβάλλον

1.7.                Οικονομική κατάσταση

 1. 2.    ΚΙΝΗΤΡΑ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.        Βαθμός κινητοποίησης

2.2.        Επαγγελματικοί στόχοι – επιδιώξεις

2.3.        Έφεση στο πεδίο παρέμβασης

2.4.        Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου

 1. 3.    ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

3.1.        Εκπαιδευτικό επίπεδο

3.2.        Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν 

 1. 4.    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

4.1.        Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία

4.2.        Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης

 1. 5.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

5.1.        Ευελιξία

5.2.        Προσαρμοστικότητα

5.3.        Αυτογνωσία

 

Μετά από την ολοκλήρωση της συλλογής των απαραίτητων για τη δόμηση του προγράμματος πληροφοριών, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό με τις ατομικές συνεντεύξεις, αξιολογεί το επίπεδο του επωφελούμενου, την προσωπικότητα, το επίπεδο προσωπικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, τα κίνητρα για κοινωνική και εργασιακή ένταξη, τις ικανότητες, τις αδυναμίες και τους παράγοντες που αναστέλλουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και του σχετικού πίνακα μοριοδότησης, η Επιτροπή Επιλογής θα καταρτίσει την τελική λίστα ανέργων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όπως θα προκύψει από τη σειρά κατάταξης τους. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν επιλέχθηκαν), όσο και σε ευρύτερο επίπεδο με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάρτηση του πίνακα των επιλεχθέντων στο διαδίκτυο.

2.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων οι εταίροι της Σύμπραξης αναλαμβάνουν την προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση τους στην απασχόληση. Η υποστήριξη των ανέργων ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση το εξατομικευμένο Πλάνο Δράσης που θα εκπονηθεί για κάθε άνεργο και θα καθορίζει την πορεία προς το επιθυμητό μονοπάτι ένταξης στην απασχόληση.

Με βάση το Πλάνο Δράσης προβλέπεται να καθοριστούν οι ειδικοί στόχοι σε κάθε φάση υποστήριξης, οι ενέργειες για την εκπλήρωση αυτών των στόχων και τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την ολοκλήρωση κάθε φάσης. Στο Πλάνο Δράσης του ατόμου θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί (συνεδρίες, παραπομπές, κλπ), ο βαθμός επίτευξης του στόχου, διορθωτικές ενέργειες εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, καθώς και τα επόμενα βήματα – στάδια στην υποστήριξη του ωφελούμενου. Το Ατομικό Πλάνο Δράσης θα αποτελέσει επομένως το βασικό σημείο αναφοράς της διεπιστημονικής ομάδας με συνεχή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του από τους συμβούλους έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί ανά πάσα στιγμή η πορεία του ανέργου και ο βαθμός ανταπόκρισης στις ανάγκες του.

Φάση 1. Υποδοχή ωφελούμενου

Η διαδικασία υποδοχής ξεκινά ουσιαστικά πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης ωφελουμένων κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το πρόγραμμα, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Ήδη, από το αρχικό στάδιο της προσέγγισης ανέργων, καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο με βάση τον οποίο το στέλεχος υποδοχής αναλαμβάνει να καθορίσει τις απαιτούμενες για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση ενέργειες και εν τέλει να εντάξει τον ωφελούμενο στις δράσεις του έργου παραπέμποντας τον στις επιμέρους συμβουλευτικές δράσεις. 

Η υποδοχή αναφέρεται επομένως στο στάδιο αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε αυτή τη φάση το στέλεχος υποδοχής αναλαμβάνει την επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε ωφελούμενου με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες του ατόμου και τις απαιτήσεις του έργου, ενώ συγχρόνως εκτιμάται η ετοιμότητα του για ένταξη στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιείται παράλληλα λεπτομερής ενημέρωση του ωφελούμενου για τους στόχους του έργου, τις επιμέρους δράσεις και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς και σχετικές διευκρινίσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες σε αυτό το στάδιο και τέλος, καταγράφονται οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να υποστηριχτεί ο άνεργος, ώστε να επιτευχθεί η εργασιακή ένταξη του.

Κατά την υποδοχή, το στέλεχος υποδοχής συνεργάζεται στενά με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο ώστε να καταρτιστεί το πλάνο δράσης του άνεργου ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική προώθηση του ενδιαφερόμενου στην απασχόληση. Βάσει του Πλάνου Δράσης καθορίζεται για κάθε ωφελούμενο:

 • Το είδος του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο άνεργος,
 • Οι επιδιωκόμενοι στόχοι (έναρξη επιχείρησης, συμμετοχή σε κοινωνικό συνεταιρισμό, υποβολή επενδυτικού σχεδίου κλπ),
 • Ο βαθμός χρήσης κάθε υπηρεσίας (π.χ. αριθμός συνεδριών ανά κατηγορία συμβουλευτικής) βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του ανέργου. 

Με την επικαιροποίηση – εκπόνηση του εξειδικευμένου Πλάνου Δράσης του ανέργου, ο ωφελούμενος παραπέμπεται στις επιμέρους εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες του προγράμματος από τις οποίες θα υποστηριχτεί κατά την επόμενη φάση.

Φάση 2. Εξατομικευμένη υποστήριξη

Η φάση της εξατομικευμένης υποστήριξης αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω των οποίων θα προετοιμαστεί ο άνεργος για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρ’ ότι το ακριβές αντικείμενο και είδος των υπηρεσιών θα καθοριστεί βάσει του Πλάνου Δράσης, το σύνολο των ωφελούμενων θα κάνει χρήση των παρακάτω κατηγοριών δράσεων:

α.  Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – συμβουλευτική

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών πραγματοποιείται από το αρχικό ακόμα στάδιο της υποδοχής έχοντας ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση/ ενθάρρυνση του ωφελούμενου για την ανάληψη δράσης στην επίλυση των επιμέρους κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο προσδιορισμός του προβλήματος, η ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που έχουν αποκλείσει τον ωφελούμενο από την αγορά εργασίας καθώς και η συνειδητοποίηση αυτών από τον ίδιο τον ωφελούμενο. Η ενέργεια αποσκοπεί στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του ωφελούμενου, στην ενίσχυση της αυτοεικόνας του, στην ανάληψη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών του, στην υποστήριξη του ώστε να διαχειριστεί αυτοδύναμα καταστάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του και κατ’ επέκταση την κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση του και θα συντελέσουν επομένως συνδυαστικά στην ουσιαστική ένταξη του. Η Συμβουλευτική και κοινωνική-ψυχολογική στήριξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κλπ) τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «εμψύχωσης» και «ενδυνάμωσης» προκειμένου στην διάγνωση των ιδιαιτέρων προβλημάτων της προσωπικότητας του ωφελούμενου, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας του, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, στην απαλλαγή από σύνδρομα άγχους και προκαταλήψεων και εν τέλει στη αναγνώριση των αναγκών του και στην ανάληψη δράσης. Η ατομική συμβουλευτική αναμένεται να συμβάλει στην κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση των ωφελούμενων, στην στήριξη και ενθάρρυνση τους και στην μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

β.  Επαγγελματική συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους με στόχο τη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών του ατόμου. Στη φάση αυτή, ο επαγγελματικός σύμβουλος συνεργάζεται με τον ωφελούμενο προκειμένου στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών του στόχων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση του ατόμου για θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κλπ.

Και σε αυτή την περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα και το είδος – περιεχόμενο των ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής θα καθοριστεί βάσει του ατομικού Πλάνου Δράσης κάθε ανέργου. Οι συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο θα είναι κατά κύριο λόγο ατομικές, ενώ συμπληρωματικά θα διενεργηθούν και ομαδικές συνεδρίες με αντικείμενο θεματικές οριζόντιου χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης του ατόμου, οι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων: 

 • Τον καθορισμό του Πλάνου Δράσης του ατόμου για την προώθηση του στην απασχόληση (η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το στέλεχος από το αρχικό στάδιο της υποδοχής με συνεχή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης του ωφελούμενου),
 • Την ενημέρωση και κατ’ επέκταση παραπομπή του ωφελούμενου σε προγράμματα κατάρτισης και προκατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες του και τις απαιτήσεις του έργου (περιεχόμενο παρέμβασης, αντικείμενο, τομέας, κλπ),
 • Την παραπομπή – προώθηση του ωφελούμενου σε ενεργητικές πολιτικές ή/ και σε άλλα προγράμματα για την επιχορήγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 • Την παραπομπή του ανέργου σε τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και προνομιακές δομές ανάλογα με τις ανάγκες του σε συνεργασία με τα στελέχη ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα διερευνηθεί το είδος των καθηκόντων – εργασιών που ανταποκρίνονται καλύτερα στο προφίλ και στις επιθυμίες του ωφελούμενου σε συνδυασμό με τις δεξιότητες – ικανότητες που διαθέτει. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καθοριστούν με ακριβή τρόπο τα καθήκοντα – εργασίες που ο ωφελούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει με επιτυχία και η ακριβής αντιστοίχηση τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης που παρουσιάζει η τοπική αγορά εργασίας βάσει των οποίων διαμορφώνεται το παρόν σχέδιο. Οι όποιες ελλείψεις παρουσιαστούν σε αυτό το στάδιο (π.χ. σε επίπεδο δεξιοτήτων, εκπαίδευσης, κλπ) προβλέπεται να καλυφθούν τόσο μέσω της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου, όσο και μέσω της παραπομπής του ατόμου σε δομές και υπηρεσίες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ατόμου.

γ.  Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών αναφέρεται στη συνολική προετοιμασία και υποστήριξη του ανέργου προκειμένου στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στόχος των εν λόγω ενεργειών συμβουλευτικής είναι η εξάλειψη των παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (έλλειψη αυτοπεποίθησης, πολυπλοκότητα διαδικασιών που αφορούν στην ίδρυση μιας επιχείρησης, έλλειψη γνώσεων διαχείρισης και οργάνωσης επιχείρησης, κλπ).

Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη οι οποίοι θα παρέχουν υποστήριξη μεταξύ άλλων στους παρακάτω τομείς:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου,
 • Πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικότητας,
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη για να την έναρξη, οργάνωση και λειτουργίας της νέας επιχείρησης, 
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων, 
 • Σχεδιασμός - ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης των προϊόντων,
 • Διερεύνηση και αξιοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας,
 • Διασύνδεση - παραπομπή των ωφελούμενων σε φορείς και υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Φάση 3. Προώθηση στην απασχόληση

Η τρίτη και τελευταία φάση αναφέρεται στο στάδιο της ένταξης του ατόμου στην απασχόληση μέσω της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά στην παρακολούθηση της πορείας του ωφελούμενου με στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης και μετά το πέρας του έργου.

Η παρακολούθηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους για διάστημα 3 μηνών μετά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος των ενεργειών παρακολούθησης είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην προσαρμογή τους κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξης και η έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι προκειμένου στην εξομάλυνση και επίλυση τους.

Στη φάση της παρακολούθησης, ο Επαγγελματικός Σύμβουλος:

 • πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με τους ωφελούμενους,
 • επικαιροποιεί το Πλάνο Δράσης του ωφελούμενου και αξιολογεί την πορεία του στην αγορά εργασίας,
 • καθορίζει – σχεδιάζει πρόσθετες ενέργειες υποστήριξης του ωφελούμενου εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο
 • συνεργάζεται με τα στελέχη ψυχοκοινωνικής στήριξης και για την παραπομπή του ωφελούμενου σε αρμόδιες υπηρεσίες και δομές που μπορούν να καλύψουν τις όποιες πρόσθετες ανάγκες έχουν παρουσιαστεί.

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ετοιμότητας για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων, καθώς:

 • Διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία
 • Η μεθοδολογία επιλογής είναι απλή και έχει εφαρμοστεί επιτυχώς πολλές φορές κατά το παρελθόν
 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη διαθέτει ήδη κανάλια επικοινωνίας με τους ανέργους της περιοχής παρέμβασης
 • Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη διαθέτει ήδη τα εργαλεία που απαιτούνται για την επιλογή των ωφελουμένων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη λαμβάνει πλήρως υπόψη της και αναμένεται να διενεργήσει τις διαδικασίες επιλογής ωφελουμένων με βάση την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί δέσμευση για το προτεινόμενο σχέδιο, αφού έχει ληφθεί υπόψη και ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις του ως εκ τούτου και στην δράση που σχετίζεται με τη διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων. Τόσο κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, αλλά κυρίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων θα εφαρμοστούν κριτήρια και πρακτικές που θα ικανοποιούν, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία, με βάση το ψήφισμα της Οδηγίας 2000/78 Εκ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 «για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία», ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2.12.2000), οι οποίες επιτάσσουν την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας Κοινωνίας Προσβάσιμης και φιλικής προς όλους. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων θα εφαρμοστεί ρητά η αρχή της μη διάκρισης όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες[2].

Βασικό στοιχείο μη διάκρισης κατά τη διαδικασία της επιλογής αποτελεί το πρωταρχικό δομικό στοιχείο της Πράξης, που προϋποθέτει ότι το σύνολο των ωφελουμένων θα ωφεληθούν από τις ίδιες βασικές δράσεις, ανεξαρτήτως ειδικής ομάδας στόχου ή άλλου κριτηρίου. Η αρχή της μη διάκρισης και η ισότητα ευκαιριών διασφαλίζεται παράλληλα και μέσω της ίδιας της κεντρικής ιδέας του έργου, που είναι η άρση του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδες οι οποίοι υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, βιώνουν φτώχεια και δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά (π.χ. υγεία, στέγαση, εκπαίδευση, εργασία, συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κλπ).

Η αρχή της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες στο πλαίσιο της Πράξης διασφαλίζεται μέσω της διττής στρατηγικής (dual strategy) που περιλαμβάνει αφενός θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών και αφετέρου ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) σε όλες τις δραστηριότητες του έργου. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και για τους νέους. Συγκεκριμένα:

 • Θεσπίζεται ποσόστωση (50%) για τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις δράσεις. Επομένως, και κατά την επιλογή των ωφελουμένων του Σχεδίου, βασική παράμετρος και κριτήριο επιλογής ωφελουμένων θα είναι και το 50% συμμετοχής των γυναικών στην Πράξη, ασχέτως ομάδας στόχου.
 • Για τους νέους άνεργους κάτω των 25 ετών θα τηρηθεί ποσόστωση 35% περίπου δηλαδή το 1/3 του συνόλου των ωφελουμένων.
 • Τέλος, θα ληφθεί ειδική μέριμνα κατά την επιλογή των ωφελουμένων να μην υπάρξει υψηλότερη ποσόστωση συμμετοχής ενός από τα δύο φύλα.
 • Τέλος, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και η ισότιμη συμμετοχή στην Πράξη όλων των κατηγοριών ΕΚΟ, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα φροντίσει έτσι ώστε το φυλλάδιο με την αναλυτική παρουσίαση της πράξης, η ενημερωτική επιστολή, τα δελτία τύπου, οι αφίσες και τα λοιπά μέσα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κ.λ.π., εκτός από την διανομή τους, να διανεμηθούν επίσης και σε άλλους κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

 

2.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένου του Συντονισμού και της Διαχείρισης της πράξης)

Δράση 1: Συντονισμός – Διαχείριση της πράξης

Δια μέσου της Δράσης 1 αναμένεται ο απαιτούμενος συντονισμός και διοίκηση των ενεργειών των εταίρων ανά δράση και συνολικά.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ με επικεφαλή τον ΟΜΙΛΟ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. Τα όργανα διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ο Συντονιστής Εταίρος
 • Ο Διαχειριστής

Παρακάτω αναφέρονται τα αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της δράσης που αναφέρθηκε παραπάνω:

 • Υπεύθυνος Διενέργειας Διαγωνισμού
 • Υπεύθυνος Έργου
 • Ομάδα Έργου
 • Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης

Για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προβλέπονται τα κάτωθι όργανα:

 • Λογιστήριο
 • Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης
 • Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες των ατόμων στην υλοποίηση και υποστήριξη των έργων και την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί.

Αυτό υλοποιείται μέσα από το Οργανόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η οργανωτική δομή και διάρθρωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα. Το Οργανόγραμμα αναθεωρείται και τροποποιείται, με απόφαση της Διοίκησης, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Η οργάνωση αυτή ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες της Α.Σ., δεδομένου ότι η δομή της διευκολύνει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και τον αποτελεσματικό έλεγχο λειτουργίας του συστήματος ενώ παράλληλα, προσδίδει την απαραίτητη ευελιξία μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις. Παράλληλα, πληροί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και τις ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Α) Η Ομάδα Έργου αναφέρεται καταρχήν τον Υπεύθυνο Έργου αλλά και απευθείας στον διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και είναι πλήρως στελεχωμένη με άτομα υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας. Η ομάδα αποτελείται από τους παρακάτω υπεύθυνους:

 

Α.1 Υπεύθυνος διενέργειας διαγωνισμού

-        Ο καθορισμός των απαιτούμενων πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου

-        Ο έλεγχος της πληρότητας της ωρίμανσης του έργου -  δράσης

-        Ο καθορισμός των μελετών  που πρέπει να εκπονηθούν κατά τα στάδια της ωρίμανσης και της υλοποίησης έργων, αν αυτό απαιτηθεί στο στάδιο πριν ή μετά τη σύμβαση.

-        Η σύνταξη και η δημοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισμών

-        Η παρακολούθηση των ερωτήσεων των υποψηφίων και η παροχή διευκρινίσεων σε αυτούς

-        Η αρχειοθέτηση όλων των εντύπων των διαγωνισμών

-        Η ανακοίνωση των προσωρινών και τελικών πινάκων κατάταξης

-        Η σύνταξη των Συμβάσεων Έργου

-        Η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ Δ.Σ., Επιτροπής Διαγωνισμού και Υποψήφιων Αναδόχων

-        Η παρακολούθηση της διαδικασίας Χειρισμού των Ενστάσεων  

 

Α.2 Υπεύθυνος Έργου

-        Η εποπτεία του Έργου και η διασφάλιση ομαλής ροής

-        Η καθοδήγηση και ο έλεγχος των μελών της ομάδας έργου και τυχόν υπεργολάβων

-        Η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ Δ.Σ., Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου Έργου

-        Η διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου

-        Η ενημέρωση των Υπευθύνων Έργων για τα αποτελέσματα των ελέγχων

-        Η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή

-        Η αναφορά στο Δ.Σ. της Α.Σ. τυχόν προβλημάτων ή ελλείψεων κατά την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου

-        Η εισήγηση προς έγκριση στο Δ.Σ. της Α.Σ. για την τελική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου

-        Εξετάζει την πρόοδο των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση την αρχικά αναληφθείσα νομική δέσμευση υλοποίησης του υποέργου,

-        Προσδιορίζει και αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης του υποέργου,

-        Προτείνει τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων,

-        Εκτιμά τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

-        Η παρακολούθηση των αναδόχων που τυχόν χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του έργου

-        Η παρακολούθηση των προβλημάτων των έργων

-        Ο καθορισμός του είδους και του χρονοδιαγράμματος των ελέγχων για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων

-        Η διαχείριση των εγγράφων των έργων

 

Β) Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης αναφέρεται απευθείας στον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και έχει ως ευθύνη την διαχείριση των έργων και τις λογιστικές / ταμειακές υποχρεώσεις της Α.Σ. Συγκεκριμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης έχει την ευθύνη για:

-        Τον έλεγχο, την τήρηση και την καταχώρηση των παραστατικών στοιχείων όλων των δαπανών που αφορούν στην Πράξη.

-        Την τήρηση εγγράφων που αφορούν μεταβίβαση επιχορήγησης από την Σύμπραξη προς τους Εταίρους.

-        Την κατάρτιση και θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με κάθε εξωτερικό συνεργάτη (δηλαδή άτομο που δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό).

-        Η κατάρτιση και θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμβασης παροχής υπηρεσιών για άλλες αμοιβές προς τρίτους (υπεργολαβίες).

-        την τήρηση του Λογιστικού Συστήματος

 

Γ) Συντονιστής Εταίρος

Ο Συντονιστής εταίρος:

α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεγασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

δ) μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,

ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους,

η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,

θ) ορίζει ομάδα Έργου και έναν Υπεύθυνο Πράξης, ο οποίος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης συνολικά,

ι) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο Δικαιούχου-Α.Σ. πρέπει να τηρούνται  από τον Συντονιστή  Εταίρο:

 • Τα έγγραφα που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Α.Σ., όπως ενδεικτικά αναφέρονται: το καταστατικό σύστασης με τις διατυπώσεις δημοσιότητας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των Εταίρων για τη συμμετοχή τους στην Α.Σ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Α.Σ., τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της Α.Σ. από φορολογική και λογιστική άποψη,
 • τα έγγραφα που αφορούν την ένταξη της Πράξης,
 •  το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Υποέργου,
 • το Σχέδιο Δράσης,
 • η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
 • η Συμφωνία Διακρατικής Συνεργασίας όπου υπάρχει,
  • τα στοιχεία παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης,
  • οι εκθέσεις προόδου για το σύνολο της Πράξης,
  • τα προϊόντα της Πράξης,
   • οι εκθέσεις σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους στο πλαίσιο της Πράξης,
   • τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, όπως: αντίγραφα των παραστατικών και των  δικαιολογητικών των δαπανών των Εταίρων καθώς  και των λογιστικών καταστάσεων που τα συνοδεύουν. Η αρχειοθέτηση των παραστατικών και δικαιολογητικών των δαπανών, θα πρέπει να γίνεται ανά δράση και Εταίρο, ώστε να διευκολύνεται η διαδρομή ελέγχου,
   • τα δικαιολογητικά / παραστατικά του κάθε Εταίρου, που αφορούν στη μεταβίβαση της  επιχορήγησης από  το Δικαιούχο – ΑΣ προς τον Εταίρο, για το μέρος της Πράξης που υλοποιεί,
   • το φάκελο αλληλογραφίας της Α.Σ. με τους συμμετέχοντες  στην υλοποίηση της Πράξης Εταίρους, την Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. και λοιπά αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα.

 

Δ) Ο Διαχειριστής

Ο Διαχειριστής  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:

α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει,

γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης,

δ) πιστοποιεί την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α΄247), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Ε) Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να αντικατασταθεί από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,

β) εκλέγει έναν εκ των τακτικών μελών του, ως  Πρόεδρο του Δ.Σ, που εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου,

γ) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των Εταίρων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, διατάξεις που εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων για την Πράξη κονδυλίων, καθώς και ρυθμίσεις για την ανάκτηση τυχόν  αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

δ) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και

ε) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.

 

ΣΤ) Λοιπά όργανα

Το Λογιστήριο υπάγεται απευθείας στον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου. Το Λογιστήριο έχει ευθύνη για:

-        τη λογιστική καταχώρηση στο λογιστικό πρόγραμμα των παραστατικών του έργου

-        τον καταρχήν έλεγχο της νομιμότητας τους

-        την αρχειοθέτηση τους

-        την εξυπηρέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων της Α.Σ.

-        την εν γένει υποστήριξη του Υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης και του Διαχειριστή

-        την παράλληλη παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού του έργου μέσα από το λογιστικό πρόγραμμα

 

Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ είναι εξωτερικός συνεργάτης και υπάγεται απευθείας στον διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών του φορέα, ενώ υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρηση του ηλεκτρονικού τους αρχείου. Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης φροντίζει ώστε να λαμβάνονται σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση και φύλαξη των αρχείων και πληροφοριών που αφορούν στο ΣΔΕΠ και τα αρχεία της Α.Σ.

Ο Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης είναι εξωτερικός συνεργάτης και υπάγεται απευθείας στον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Ο Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης έχει ευθύνη για:

- την διασφάλιση της απαιτούμενης νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια του έργου

- παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας

- παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν προγράμματα ΕΣΠΑ

Οι αρμοδιότητες των μονάδων και οργάνων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σχετίζονται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, αναλύονται στην παρακάτω:

-        Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο λήψης κάθε είδους απόφασης και ο Συντονιστής Εταίρος υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Το Διοικητικό Συμβουλίου παρακολουθεί το σύνολο των ενεργειών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που σχετίζονται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

-        Το προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχει στο σχηματισμό Επιτροπών και Ομάδων Έργου με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-        Ο Υπεύθυνος Έργου, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αναλαμβάνει τη συμπλήρωση κάθε απαιτούμενου εξωτερικού εγγράφου και την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου των έργων.

-        Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου των έργων, έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση των έργων και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των πληρωμών. Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης αναλαμβάνει την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή εκ μέρους του φορέα.

-        Ο Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε όλα τα εμπλεκόμενα στην υλοποίηση έργων όργανα του φορέα και σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός έργου.

-        Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ορίζεται με απόφαση του ΔΙοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών του φορέα, ενώ υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρηση του ηλεκτρονικού τους αρχείου. Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης φροντίζει ώστε να λαμβάνονται σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση και φύλαξη των αρχείων και πληροφοριών που αφορούν στο ΣΔΕΠ.

 

Τα παραδοτέα της δράσης αυτής θα είναι τα εξής:

 • Καταστατικό Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 • Στοιχεία εταίρων (καταστατικά, αποφάσεις ΔΣ που αφορούν το έργο, βιογραφικά εργαζομένων και συνεργατών)
 • Κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης (εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών, πρότυπα κλπ).
 • Φάκελος φυσικού αντικειμένου (σύστημα πιστοποίησης εκτέλεσης, αναλυτικό πλάνο εργασιών με τις επικαιροποιήσεις του, αναφορές προόδου εργασιών, αποφάσεις ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, δελτία παρακολούθησης, αλληλογραφία εταίρων).
 • Φάκελος οικονομικού αντικειμένου (δελτία δαπανών, αντίγραφα παραστατικών, αποδεικτικά πληρωμών, στοιχεία είσπραξης και μεταβίβασης στους εταίρους της επιχορήγησης, σύστημα ελέγχου πληρωμών).
 • Στοιχεία επιστημονικής παρακολούθησης του έργου (εργαλεία, μεθοδολογία και αναμενόμενα αποτελέσματα επιμέρους ενεργειών του έργου.

 

Ο συντονιστής φορέας της προτεινόμενου έργου είναι ο ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ.

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Συντονισμός και διαχείριση πράξης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Συντονισμός και διαχείριση της πράξης (Καταστατικό ΑΣ, Κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης, Φάκελος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, Στοιχεία επιστημονικής παρακολούθησης του έργου)

34989,3€

 

Ημερομηνία Έναρξης

20/12/2013

Ημερομηνία Λήξης

31/12/2014

Σύνολο

34989,3€

 

 

Δράση 2. Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

Στόχος του συγκεκριμένου υποέργου ήταν η ανάλυση των αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό των νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους ωφελούμενους του έργου.

Η μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης αφορά τους συμμετέχοντες Δήμους

-       Περάματος

-       Κερατσινίου – Δραπετσώνας

-       Πειραιά

-       Αίγινας

-       Πόρου

και περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή της περιοχής, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, απογραφικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης
 • Χαρακτηριστικά ανέργων των ομάδων στόχου,  ανάγκες στήριξης
 • Κατάσταση τοπικής οικονομίας

-       Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά θέση στο επάγγελμα

-       Σύνθεση τοπικής οικονομίας ανά κλάδο δραστηριότητας

-       Διάρθρωση τοπικής οικονομίας ανά παραγωγικό τομέα

 • Περιβάλλον και συνθήκες διαβίωσης
 • Οικονομικές – αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης
 • Διάγνωση αναγκών τοπικής αγοράς εργασίας

Η μελέτη αποτύπωσης της αγοράς εργασίας στηρίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα και προηγούμενες μελέτες και έρευνες και στη διαβούλευση με τους εταίρους του έργου που έχουν εμπειρική γνώση της περιοχής, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων για ανάπτυξη και απασχόληση.

Οι βασικές πληροφοριακές πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία για τη μελέτη είναι οι εξής:

  • Οι μελέτες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Αγοράς
  • Στοιχεία που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εργασίας
  • Στοιχεία του ΟΑΕΔ
  • Στοιχεία της ΕΣΥΕ
  • Στοιχεία του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά
  • Στοιχεία των ΔΟΥ Α',Β'Γ,Δ' Πειραιώς
  • Στοιχεία των Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Αίγινας, Πόρου, Περάματος
  • Μελέτες και έρευνες των Περιφερειών
  • Αναλύσεις Ερευνητικών Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, όπως το ΙΟΒΕ του ΣΕΒ και το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας κ. α.
  • Μελέτες αγοράς της ICAP και της HELLASTAT
  • Στοιχεία τοπικών εργοδοτικών φορέων και Εργατικών Κέντρων
  • Θεσμικό πλαίσιο (Κοινοτικό και Εθνικό)
  • Καταγεγραμμένα στοιχεία από τοπικού φορείς και ενώσεις
  • Βιβλιογραφική Επισκόπηση
  • Έρευνα Γραφείου
  • Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat

 

Υπεύθυνος Εταίρος για την υλοποίηση της μελέτης ήταν η ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ, καθώς:

 • Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, έχοντας υλοποιήσει κατά το παρελθόν πλήθος μελετών διάγνωσης αναγκών για τοπικές αγορές με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και μελετών διαχειριστικής επάρκειας
 • Απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της μελέτης διάγνωσης αναγκών

Η υλοποίηση των μελετών ξεκίνησε 3 μήνες πριν την υποβολή του προτεινόμενου σχεδίου δράσης και ολοκληρώθηκε 1 μήνα πριν την υποβολή του σχεδίου δράσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

 

 

ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ

 

 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας στους δήμους Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας του τομέα Πειραιά και των Νήσων Αίγινας και Πόρου της περιφέρειας Αττικής

4860,00€

 

Ημερομηνία Έναρξης

12/2013

Ημερομηνία Λήξης

12/2013

Σύνολο

4860€

 

Δράση 3: Επικοινωνιακό σχέδιο (ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας – Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων)

Η αναλυτική περιγραφή της προκειμένης δράσης εμπεριέχεται παρακάτω, στην ενότητα ανάλυσης του επικοινωνιακού  σχεδίου.

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3

Ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ανάπτυξη ιστοσελίδας  – αναρτήσεις σε συναφείς ιστοσελίδες

999,68€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

5000 φυλλάδια

3000€

4

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διοργάνωση ημερίδων (3 ημερίδες) Δημοσιεύσεις άρθρων

1144,13€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

10 καταχωρήσεις διαφημίσεων

1 ημερίδα

5474€

 

Ημερομηνία Έναρξης

12/2013

Ημερομηνία Λήξης

02/2014

 

Σύνολο

10617,81€

 

Δράση 4: Στοχευμένη δημοσιότητα και επιλογή ωφελουμένων

Η αναλυτική περιγραφή της προκειμένης δράσης εμπεριέχεται παρακάτω, στην ενότητα ανάλυσης του επικοινωνιακού  σχεδίου.

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5

Ενημέρωση δυνητικών ωφελουμένων

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

40 δημοσιευμένα δελτία τύπου και ανακοινώσεις,

1200 δυνητικοί ωφελούμενοι / παραλήπτες προσκλήσεων και ενημερωτικού υλικού,

πρόσθετη ενημέρωση σε 300 τουλάχιστον ενδιαφερόμενους ανέργους

 

3565€

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ

2354,45€

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

4785€

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3385,9€

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

2437,04€

6

Ενημέρωση δυνητικών ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργατών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων και 3 δελτία τύπου

Ενημέρωση 150 τουλάχιστον μελών των επιμελητηρίων για δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας

Παροχή πρόσθετης ενημέρωσης σε 50 τουλάχιστον ενδιαφερόμενες εταιρείες

3 workshops business to business

15.000 (3X5000) έντυπα

3000€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3000€

 

Ημερομηνία Έναρξης

12/2013

Ημερομηνία Λήξης

02/2014

 

Σύνολο

22527,39€

 

 

Δράση 5. Διακρατική δράση

Η διακρατική δράση έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους επωφελούμενους ανέργους ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τα προσόντα και τις δεξιότητες τους που έχουν αποχτηθεί μέσω μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Μέσα από δομημένα εργαλεία, ο διακρατικός εταίρος θα εκπαιδεύσει τους ωφελούμενους έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποτυπώσουν τα προσόντα και τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων προσόντων που έχουν αποκτηθεί από χόμπι και ασχολίες ελεύθερου χρόνου και εθελοντισμό.

 

Η διακρατική δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εκπαίδευση 70 ανέργων σχετικά με τον προσδιορισμό και την αποτύπωση των άτυπων επαγγελματικών προσόντων των ανέργων
 • Προσωπικές συνεντεύξεις του εκπαιδευτή με τους ανέργους, αποτύπωση προσόντων και ικανοτήτων, ανάπτυξη βιογραφικών Europass

 

Ο διακρατικός εταίρος (P&W praxis und wissenschaft projekt gesellschaft mbh (PW-projekt)) έχει μακρόχρονη εμπειρία στον προσδιορισμό και την αποτύπωση προσόντων, που έχουν προέλθει μέσω άτυπης εκπαίδευσης (εργασίας, εμπειριών από άθληση, κοινωνικής συμμετοχής, οικογενειακών ασχολιών κλπ.). Τα προσόντα αυτά αν και συνήθως δεν τα αξιολογούν ούτε και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο διακρατικός εταίρος έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ICONET και ICOVET (Πρόγραμμα Life-Long Learning - Leonardo da Vinci). Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στο σχολείο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέσω άλλων μορφών τυπικής εκπαίδευση,

αλλά αποκτούν ικανότητες και όταν αναλαμβάνουν ευθύνες στην οικογένειά τους, όταν εργάζονται, όταν απασχολούνται με τον αθλητισμό ή την μουσική και όταν αναλαμβάνουν εθελοντική εργασία. Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί ένα εργαλείο πιστοποίησης προσόντων που έχει ως στόχο να κάνει εμφανείς τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι άνεργοι μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων εκτός των χώρων τυπικής εκπαίδευσης.

Είναι χρήσιμο να γίνονται εμφανείς αυτές οι δεξιότητες για διάφορους λόγους:

- Κάνοντας εμφανείς τις δεξιότητες θα βοηθήσει τους ανέργους να καταλάβουν καλύτερα τις ικανότητές που έχουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ικανότητες μπορούν να τους ενισχύσουν για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είτε μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, είτε στην εργασία τους, είτε στον

ιδιωτικό τους βίο.

- Κάνοντας εμφανείς τις ικανότητες θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να συνδέσουν καλύτερα την εκπαίδευση και την κατάρτιση με τις δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει τα άτομα.

- Κάνοντας τις ικανότητες εμφανείς σε εν δυνάμει εργοδότες μπορεί να τους βοηθήσει να μάθουν για τους υποψηφίους εργαζόμενούς τους δεξιότητες που δεν αποτυπώνονται σε απολυτήρια, πτυχία, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις.

 

Το εργαλείο πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

- Στο τέλος της συνέντευξης, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα έχουν διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ειδικές δραστηριότητες και οι εμπειρίες του δεύτερου συνδέονται με τις ικανότητες και δεξιότητές του. Οι δραστηριότητες και οι ικανότητες θα καταγράφονται σε ένα έγγραφο που θα ανήκει στον άνεργο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όποιον τρόπο επιθυμεί.

- Επιπλέον, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη και ο άνεργος θα συνεργαστούν σε κάθε προσπάθεια μετάφρασης των ικανοτήτων σε ορολογία του EuroPASS. Μέσα στο πλαίσιο του EuroPASS ο άνεργος θα έχει στην κατοχή του ένα έγγραφο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποδοτική παρουσίαση των ικανοτήτων και των εμπειριών του σε δυνητικούς εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα εργαλεία πιστοποίησης ήδη έχουν μεγάλη ανταπόκριση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

 

Το εργαλείο πιστοποίησης προσόντων θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης, που θα έχει σαν στόχο να μάθει ο άνεργος περισσότερα για τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει συμμετέχοντες σε

διάφορες δραστηριότητες. Για να μπορέσει να υποστηριχθεί η διαδικασία της συνέντευξης για κάθε πεδίο

δραστηριότητας προτείνονται μερικά παραδείγματα με στόχο να καθοδηγήσουν τον εκπαιδευτή και τον άνεργο να συζητήσουν εις βάθος τα πιθανά προσόντα. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: το χόμπι «συλλογή γραμματοσήμων» μπορεί να σημαίνει απλά το να πηγαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί, να αγοράζει γραμματόσημα και να τα φυλάει σε ένα συρτάρι. Μπορεί, όμως, να περιλαμβάνει και ένα πλήθος δραστηριοτήτων: μελέτη γεωγραφίας, αναζήτηση πηγών για δωρεάν γραμματόσημα, ανταλλαγή γραμματοσήμων με άτομα από άλλες χώρες κλπ. Για να μπορούμε να μαζέψουμε αυτού του είδους τις ειδικές πληροφορίες είναι απαραίτητο σαν πρώτο βήμα να διαπιστώσουμε τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί.

 

Στόχος της συνέντευξης είναι να δημιουργήσουμε τις αποδείξεις ότι οι περιγραφείσες δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα και ότι οι ικανότητες που έχουν καταγραφεί έχουν αποκτηθεί.

 

Η συνέντευξη θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ο εκπαιδευτής και ο άνεργος θα εξετάσουν μια λίστα με τομείς δραστηριότητας ούτως ώστε να ορίσουν τα πεδία δραστηριότητας που θα καλύψει η συνέντευξη . Οι τομείς δραστηριότητας είναι:

 

 • Ελεύθερος χρόνος: Ενδιαφέροντα, χόμπι, αθλητισμός, κοινωνικοποίηση.
 • Νοικοκυριό και οικογένεια: δραστηριότητες σχετικά με το νοικοκυριό, φύλαξη ηλικιωμένων, παιδιών κ.α.
 • Σχολείο και επαγγελματική κατάρτιση
 • Πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση: δραστηριότητες σε αθλητικούς ομίλους, αλλά και στην κοινότητά, πολιτικές δεσμεύσεις, δημοτικές ενασχολήσεις κλπ.
 • Εργασία και Επαγγελματική εμπειρία
 • Υγεία
 • Συγκεκριμένες περιστάσεις ζωής: δύσκολες περιστάσεις ζωής και δράση για την αντιμετώπιση τους
 1. Το δεύτερο βήμα είναι μια διεξοδική συζήτηση του εκπαιδευτή με τον άνεργο σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες του στα επιλεχθέντα πεδία δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη θα χρησιμοποιήσει ερωτήσεις και παραδείγματα για κάθε πεδίο δραστηριότητας για να ανοίξει τη συζήτηση ή για να δώσει έναυσμα στον άνεργο να μιλήσει. Η σε βάθος εξέταση πεδίων δραστηριότητας που έχουν άμεση σχέση με την απόκτηση δεξιοτήτων από τον άνεργο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και τις γνώσεις του ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη.
 2. Ο εκπαιδευτής και ο άνεργος θα ορίσουν ποιες δραστηριότητες και ποιες συναφείς δραστηριότητες θα καταγραφούν (δίνονται παραδείγματα για κάθε πεδίο δραστηριότητας. Θα καταγράψουν αυτές στη φόρμα.
 3. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει μια περίληψη των δραστηριοτήτων και των συναφών δεξιοτήτων. Αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο θα αποτελεί ιδιοκτησία του ανέργου.
 4. Όταν λήξει η διαδικασία και συμφωνήσουν ο εκπαιδευτής και ο άνεργος στα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν θα πρέπει να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφράσουν τη λίστα σε ορολογία του EuroPASS σχετικά με προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες.

 

Οι προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στο EuroPASS είναι:

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τη συνύπαρξη και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, σε θέσεις όπου η επικοινωνία είναι απαραίτητη και η ομαδική συνεργασία απαραίτητη (για παράδειγμα τέχνη και αθλητισμός), σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα κλπ.

Οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προγραμμάτων και προϋπολογισμούς κλπ.

Τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με βαθιά γνώση συγκεκριμένων μηχανισμών, συσκευών κλπ εκτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο (τραπεζικά, υγεία κλπ.)

– Δεξιότητες και ικανότητες σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής (όπως επεξεργασία κειμένου και άλλες εφαρμογές, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, εξοικείωση με το Internet, εξειδικευμένες δεξιότητες – προγραμματισμός κλπ)

Καλλιτεχνικές ικανότητες και δεξιότητες (όπως μουσική, συγγραφή, σχέδιο κλπ.)

Άλλες ικανότητες και δεξιότητες (χόμπι, αθλητισμός, συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις κλπ.)

Αναμενόμενα παραδοτέα

 • Τριήμερο εντατικό σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν 70 επωφελούμενοι.  Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει την πρώτη μέρα 2 ώρες θεωρητική εκπαίδευση για την αποτύπωση προσόντων και ικανοτήτων και στη συνέχεια προσωπικές συνεντεύξεις με τους ανέργους. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.
 • Προσδιορισμός και αποτύπωση προσόντων των ωφελουμένων που έχουν προέλθει από μη τυπική και άτυπη μάθηση. Συμπλήρωση φόρμας και βιογραφικού Europass.

Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν στoν προσδιορισμό και την αποτύπωση προσόντων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε ένα τριήμερο σεμινάριο που θα περιλαμβάνει μια θεωρητική εισαγωγή και τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων με κάθε έναν από τους ανέργους. Η διενέργεια των συνεντεύξεων θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στην αναλυτική περιγραφή.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά από το διακρατικό εταίρο PW-projekt. Ο διακρατικός εταίρος θα προετοιμάσει υλικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ωφελουμένων. Η UNESCO θα αναλάβει όλες τις ενέργειες προετοιμασίας του σεμιναρίου, όπως προετοιμασία αίθουσας, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, γραφική ύλη. Επίσης θα αναλάβει την προετοιμασία του ταξιδιού του Γερμανού εκπαιδευτή  Dr Phil. Randolph Preisinger-Kleine, το κλείσιμο των εισιτηρίων και ξενοδοχείου.

Το εργαλείο θα περιλαμβάνει φόρμα και οδηγό μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και την αποτύπωση των άτυπων και μη τυπικών επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, που έχουν αποκτήσει μέσω της προηγούμενης εργασίας τους, ή συμμετοχής τους στην οικογένεια, την τοπική κοινωνία, τον πολιτισμό, την άθληση κλπ.

Το κόστος της διακρατικής δράσης ανά κατηγορία δαπανών αναλύεται ως εξής:

Άμεσες δαπάνες

1500

Κόστος μετακινήσεων 1 άτομο χ 1300

1300

Εργολαβία (αμοιβή εκπαιδευτή)

1500

Έμμεσες δαπάνες

 560

 

4860

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7

Διακρατική δράση

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Εκπαίδευση 70 ανέργων, προσωπικές συνεντεύξεις του εκπαιδευτή με τους ανέργους, αποτύπωση προσόντων και ικανοτήτων, ανάπτυξη βιογραφικών Europass

 

4.587,7€

Ημερομηνία Έναρξης

03/2014

Ημερομηνία Λήξης

03/2014

 

Σύνολο

4587,7€

 

Δράση 6. Δικτύωση

Η αποτελεσματική υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου συνδέεται άμεσα με την ουσιαστική δικτύωση των ωφελουμένων με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Μέσα σε αυτά θα πλαίσια, έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης, ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Οι επιμέρους στόχοι των δράσεων δικτύωσης είναι:

 • Ενίσχυση των κάθε είδους συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην παραγωγικότητα, στο βαθμό της καινοτομίας και στην ανταγωνιστικότητα.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργοδοτών για τα οφέλη τυχόν πρόσληψης των ωφελουμένων και για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλες εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι περαιτέρω θετικές δράσεις.
 • Ενίσχυση της βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων που θα συσταθούν από τους ωφελούμενους.
 • Παροχή πληροφόρησης για το είδος της δραστηριότητας των νέων επιχειρήσεων που θα συσταθούν από τους ωφελούμενους, καθώς και για τις δεξιότητες των ωφελουμένων.
 • Πρακτική εισαγωγή των ωφελουμένων σε συνθήκες και απαιτήσεις πραγματικής αγοράς.
 • Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υποστήριξη / υποβοήθηση στην αναζήτηση και πρόσβαση σε νέες αγορές.

Η άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής από τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, τους καθιστά ως τους πιο αξιόπιστους φορείς ανάληψης πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην αύξηση της απασχολησιμότητας και φυσικά στην τοπική ανάπτυξη.

Ο πρακτικός στόχος των εμπλεκομένων στις δράσεις δικτύωσης περιλαμβάνει κυρίως στην εισαγωγή ή/και ανάκληση πληροφοριών, δεδομένων, καλών πρακτικών, συμβουλών κλπ. Σημαντικό θεωρείται να είναι σαφής η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και επαφής των εμπλεκόμενων, καθώς ακριβώς αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία είναι το ζητούμενο, ο κύριος στόχος και το παραγόμενο αποτέλεσμα που αναμένεται να προκύψει από τέτοιου είδους ενέργειες.

Τα οφέλη από τη δράση δικτύωσης στο προτεινόμενο σχέδιο είναι:

 • Η ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών και πετυχημένων πρακτικών.
 • Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, σε ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.
 • Ο εντοπισμός φαινομένων διακρίσεων και προβλημάτων στην αγορά εργασίας τόσο από την πλευρά των ανέργων όσο και από την πλευρά των εργοδοτών.
 • Η επίτευξη οικονομιών και η συλλογική διαχείριση πόρων και πλεονεκτημάτων.
 • Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση.
 • Η από κοινού οργάνωση της προώθησης – προβολής.
 • Η βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η εξειδίκευσή του.
 • Η υπέρβαση των ατομικών και η αποτελεσματική προώθηση κοινών συμφερόντων.
 • Η καλλιέργεια της επαφής των ωφελουμένων με συνθήκες πραγματικής αγοράς και η γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων.

Για τους σκοπούς της δικτύωσης με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, θα συσταθούν ομάδες εργασίας, στις οποίες εκτός από τους εταίρους θα μετέχουν και άλλοι φορείς της περιοχής της Περιφέρειας Πειραιά, ενδεικτικά η τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικοί φορείς και φορείς εκπροσώπησης των ομάδων στόχου. Οι ομάδες εργασίας θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Ενδεικτικά θα δημιουργηθούν οι παρακάτω ομάδες εργασίας: Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Συνεταιρισμοί. Οι ομάδες εργασίας θα διοργανώνουν εργαστήρια (workshops) στα οποία θα καθορίζεται το πρόγραμμα δράσης. Τα μέλη των ομάδων εργασίας θα αναλαμβάνουν τη διάχυση της πληροφορίας στο προσωπικό και τα μέλη των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Βασικό εργαλείο της ηλεκτρονικής δικτύωσης θα αποτελέσει το forum επικοινωνίας. Το forum θα συνδεθεί με την ιστοσελίδα του έργου και θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό τόπο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Ο Όμιλος UNESCO θα αναλάβει την προσέλκυση των μελών του forum, την οργάνωση και διαχείριση της λειτουργίας του, τη διαχείριση των συζητήσεων. Θα υπάρχει ενθάρρυνση των ωφελούμενων του έργου να συμμετέχουν στο forum ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, δυσκολίες, επιτεύγματα κι ιδέες.

Συμπληρωματικά με το forum, θα υπάρχει παρουσία του έργου σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα facebook, twitter και linkedin. Στο facebook θα αναπτυχθεί σελίδα του έργου και θα προσκαλεστούν να γίνουν μέλη όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας, οι φορείς της περιοχής, οι ωφελούμενοι και μέλη από άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Η σελίδα θα φιλοξενεί νέα του έργου και φωτογραφίες από εκδηλώσεις. Το twitter  είναι εργαλείο mini-blog και θα χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή ενημέρωση και σχολιασμό γύρω από τις δράσεις του έργου. Το linkedin είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως για την επαγγελματική δικτύωση και την εύρεση εργασίας.

Για τη δικτύωση με τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις με κοινά ενδιαφέροντα, που δραστηριοποιούνται στην ίδια  ή σε όμορες περιοχές, έχουν ίδιες ομάδες στόχου ή ίδιες δράσεις θα διoργανωθούν ημερίδες δικτύωσης. Στόχος των ημερίδων είναι η παρουσίαση του έργου και η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τις άλλες Συμπράξεις. Επίσης o Όμιλος UNESCO θα συμμετέχει σε ημερίδες άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Όσον αφορά τη δικτύωση με Δήμους, οι Δήμοι ήδη μετέχουν σε εθνικά ή/και διακρατικά δίκτυα φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα κυκλοφορήσουν 2 newsletters με τα οποία θα πληροφορήσουν τους άλλους Δήμους για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της Πράξης και θα τους καλέσουν να απευθυνθούν σε αυτούς για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης θα καλέσουν τους Δήμους αν θέλουν να μετέχουν ημερίδες δικτύωσης.

Αναμενόμενα παραδοτέα των ενεργειών Δικτύωσης είναι:

 • Οργάνωση  10 workshops
 • Συμμετοχή 80 φορέων της περιοχής στις ομάδες εργασίας
 • Δικτύωση με 10 Αναπτυξιακές Συμπράξεις
 • Συμμετοχή 300 φυσικών προσώπων στο forum επικοινωνίας
 • Διοργάνωση 5 ημερίδων δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
 • Παραγωγή 5000 φυλλαδίων

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8

Δικτύωση με άλλες ΑΣ και τους τοπικούς φορείς

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Οργάνωση 5 workshops, δικτύωση με 30 τοπικούς φορείς, δικτύωση με 5 ΑΣ, παραγωγή 5000 φυλλαδίων

7794,37 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δικτύωση με 10 τοπικούς φορείς, με άλλους Δήμους περιφέρειας Αττικής, οργάνωση 1 ημερίδας

9318€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ

Δικτύωση με 10 τοπικούς φορείς, με άλλους Δήμους περιφέρειας Αττικής, οργάνωση 1 ημερίδας

5491,74€

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δικτύωση με 10 τοπικούς φορείς, με άλλους Δήμους περιφέρειας Αττικής, οργάνωση 1 ημερίδας

7300€

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δικτύωση με 10 τοπικούς φορείς, με άλλους Δήμους περιφέρειας Αττικής, οργάνωση 1 ημερίδας

5313€

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δικτύωση με 10 τοπικούς φορείς, με άλλους Δήμους περιφέρειας Αττικής, οργάνωση 1 ημερίδας

5405,58€

Ημερομηνία Έναρξης

12/2013

Ημερομηνία Λήξης

12/2014

 

Σύνολο

40622,69€

 

Δράση 7. Επιλογή ωφελουμένων

Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση των ομάδων στόχου θα αξιοποιηθούν συγχρόνως οι ίδιοι πόροι των εταίρων της Σύμπραξης, καθώς και διαφορετικά μέσα δημοσιότητας τοπικής και εθνικής εμβέλειας.

Η διαδικασία υποδοχής ξεκινά ουσιαστικά πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης ωφελουμένων, κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το πρόγραμμα, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Ήδη, από το αρχικό στάδιο της προσέγγισης ανέργων, καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Καταρχήν, ο δυνητικός ωφελούμενος επισκέπτεται το σύμβουλο αφού έχει περάσει τη διαδικασία της υποδοχής, έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και έχει συμπληρώσει ορισμένα εργαλεία συμβουλευτικής, με τη βοήθεια του ατόμου υποδοχής.

Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο, με βάση τον οποίο το στέλεχος υποδοχής αναλαμβάνει να καθορίσει τις απαιτούμενες για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση ενέργειες και εν τέλει να εντάξει τον ωφελούμενο στις δράσεις του έργου παραπέμποντας τον στις επιμέρους εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δράσεις. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των εν δυνάμει ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων σε σχέση με το αντικείμενο της παρέμβασης και τη δυνατότητα ανταπόκρισης τους σε αυτό. Το σύστημα επιλογής των ωφελούμενων που θα εφαρμόσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη χαρακτηρίζεται από επιμέρους φάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται από τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής, ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου, έως και την τελική επιλογή των ωφελούμενων με την υπογραφή σχετικού πρακτικού και την ενημέρωση για τα αποτελέσματα όλων των υποψηφίων.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων ανέργων θα συσταθεί 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των φορέων που απαρτίζουν την ΑΣ. Η αξιολόγηση και επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση τον τελικό πίνακα εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ. Στη φάση αυτή η Επιτροπή Επιλογής ωφελούμενων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προβαίνει στη διάγνωση των αναγκών των υποψήφιων ωφελούμενων βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε ανέργου. Προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων ως προς το αντικείμενο της παρέμβασης άλλα και το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας στην οποία θα προωθηθεί ο άνεργος μέσω του προγράμματος, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει συμπληρωματικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τελική επιλογή των ωφελούμενων θα βασιστεί σε προκαθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων με βάση τα οποία θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας κατάταξης τους. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και νομιμότητα της διαδικασίας δεδομένου ότι ο αριθμός των υποψηφίων αναμένεται ότι θα υπερβεί τον προβλεπόμενο από το έργο αριθμό ωφελούμενων.

Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων θα διαμορφωθεί βάσει 5 κατηγοριών κριτηρίων, ως ακολούθως:

 1. 1.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.1.                Φύλο

1.2.                Ηλικία

1.3.                Χρόνος ανεργίας

1.4.                Οικογενειακή κατάσταση

1.5.                Προστατευόμενα μέλη

1.6.                Υποστηρικτικό περιβάλλον

1.7.                Οικονομική κατάσταση

 1. 2.    ΚΙΝΗΤΡΑ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1             Βαθμός κινητοποίησης

2.2         Επαγγελματικοί στόχοι – επιδιώξεις

2.3         Έφεση στο πεδίο παρέμβασης

2.4         Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου

 1. 3.    ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

3.1         Εκπαιδευτικό επίπεδο

3.2         Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν 

 1. 4.    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

4.1         Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία

4.2         Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης

 1. 5.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

5.1         Ευελιξία

5.2         Προσαρμοστικότητα

5.3         Αυτογνωσία

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και του σχετικού πίνακα μοριοδότησης, η Επιτροπή Επιλογής θα καταρτίσει την τελική λίστα 70 ανέργων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όπως θα προκύψει από τη σειρά κατάταξης τους και μια εφεδρική λίστα 50 ατόμων.. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν επιλέχθηκαν), όσο και σε ευρύτερο επίπεδο με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάρτηση του πίνακα των επιλεχθέντων στο διαδίκτυο.

Οι τελικοί ωφελούμενοι θα περάσουν από μια συμβουλευτική συνεδρία για την σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης. Η κατάρτιση των ατομικών σχεδίων δράσης, θα γίνει σε 2 υποομάδες των 35 ατόμων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προώθηση τους στις επόμενες δράσεις κατάρτισης και προώθησης στην επιχειρηματικότητα. Σε περίπτωση διαρροών, ατόμων που εγκαταλείπουν το έργο, θα υπάρχει αναπλήρωση μέσω της εφεδρική λίστας.

Κατά την υποδοχή, το στέλεχος Σ.Υ.Υ. συνεργάζεται στενά με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο ώστε να καταρτιστεί το πλάνο δράσης του άνεργου ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική προώθηση του ενδιαφερόμενου στην απασχόληση. Βάσει του Πλάνου Δράσης καθορίζεται για κάθε ωφελούμενο:

 • Το είδος του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο άνεργος,
 • Οι επιδιωκόμενοι στόχοι (έναρξη επιχείρησης, συμμετοχή σε κοινωνικό συνεταιρισμό, υποβολή επενδυτικού σχεδίου κλπ),
 • Ο βαθμός χρήσης κάθε υπηρεσίας (π.χ. αριθμός συνεδριών ανά κατηγορία συμβουλευτικής) βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του ανέργου. 

Με την επικαιροποίηση – εκπόνηση του εξειδικευμένου Πλάνου Δράσης του ανέργου, ο ωφελούμενος παραπέμπεται στις επιμέρους εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες του προγράμματος από τις οποίες θα υποστηριχτεί κατά την επόμενη φάση.

Στο παραδοτέο Δράσης 7 θα περιλαμβάνεται η λίστα με τους 70 ωφελούμενους του σχεδίου δράσης που επιλέχθηκαν.

 

 

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ

9

Επιλογή ωφελουμένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Κ

Συλλογή αιτήσεων, προεπιλογή, 120 συνεντεύξεις, αξιολόγηση αιτήσεων και τελική επιλογή ωφελουμένων, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης για τους 70 τελικούς ωφελούμενους

 

4925,4€

Ημερομηνία Έναρξης

01/2014

Ημερομηνία Λήξης

03/2014

Σύνολο

4925,4€

 

Δράση 8. Κατάρτιση

Υποδράση 8.1. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες κοινωνικού φροντιστή

Η πρώτη ενέργεια αφορά τη φροντίδα ατόμων που λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους χρήζουν φροντίδας από πλήρως καταρτισμένα άτομα. Στην ομάδα των ατόμων αυτών ανήκουν ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και παιδιά. Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να γίνουν άτυποι φροντιστές δηλαδή άτομα που είτε παρέχουν κατ΄οίκον φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα ή/και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε υποστηρίζουν τους επαγγελματίες φροντιστές με ιδιωτική πρωτοβουλία των ωφελούμενων στους οίκους νοσηλείας.

Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι  το προτεινόμενο επάγγελμα συνδυάζει τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Το επάγγελμα απευθύνεται στη ζήτηση για προσωπικό παροχής φροντίδας σε Οίκους Ευγηρίας, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Ιδρύματα Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία καθώς και για φροντίδα κατ’οίκον.

Γεγονός είναι ότι στις μέρες μας, λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής και των αυξημένων ωρών εργασίας το οικογενειακό περιβάλλον μη έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα των ατόμων αυτών, αναγκάζεται να αναζητήσει λύσεις κλειστής φροντίδας ή να προσλάβει ένα πρόσωπο, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου ή του ατόμου με ειδικές ανάγκες στο σπίτι.

Στόχος του φροντιστή κατ’ οίκον είναι να φροντίσει για την πνευματική και ψυχική ευεξία των υπό φροντίδα ατόμων καθώς και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους (καθαριότητα, ψώνια, προετοιμασία φαγητού, μετακίνηση εντός και εκτός σπιτιού, προσωπική φροντίδα, μπάνιο κ.α.). Ταυτόχρονα, το άτομο αυτό θα πρέπει να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στο άτομο, έχοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων του.

Έχει παρατηρηθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ήδη απασχολούμενων στον τομέα της φροντίδας ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες παρουσιάζει έλλειψη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης γεγονός είναι ότι όσοι από τους φροντιστές δεν είναι καταρτισμένοι παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό άγχους και κατάθλιψης και παρέχουν κατώτερης ποιότητας περίθαλψη και υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει αλλά και κάνει μη αποτελεσματικό το έργο τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω των ποικίλλων αρμοδιοτήτων και τις ευθύνης που φέρει ο φροντιστής το προσωπικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό του κόστος είναι τεράστιο, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής κόπωσης (burn out) που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη για εκπαιδευμένους φροντιστές το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική, και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την προάσπιση της.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες  του προτεινόμενου προγράμματος οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά  παρακάτω έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 150 ωρών και θα περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 150 ώρες κατάρτισης οι 28 θα αφορούν τις οριζόντιες δεξιότητες, 92 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 30 πρακτική άσκηση. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος αναλύονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

8

4

2

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

4

-

3

Καινοτομία

4

-

4

Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας

4

-

5

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

8

-

6

Το επάγγελμα του φροντιστή: Περιεχόμενο και   αρμοδιότητες

 

6

 

-

7

Βασικές έννοιες φροντίδας

6

-

8

Τεχνικές φροντίδας υγείας

10

8

9

Ατομική Υγιεινή

10

4

10

Διαιτολογία- Διατροφή

6

2

11

Βασικές ανάγκες ηλικιωμένων

6

2

12

Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας

6

2

13

Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες

6

2

14

Δημόσιες Υπηρεσίες

6

-

15

Τραπεζικές Συναλλαγές

6

-

16

Οδηγός του Πολίτη

6

-

17

Φύλαξη παιδιών

10

6

18

Επικοινωνία και δραστηριότητες

8

-

 

ΣΥΝΟΛΟ

120

30

 

 • Oριζόντιες Δεξιότητες (28 Ώρες)

 

Ενότητα 1η: Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (8 Ώρες)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ και του λειτουργικού του συστήματος καθώς επίσης και με την χρήση των πλέον απαραίτητων προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου word, λογιστικών εφαρμογών excel, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου outlook express).

 

*       Υλικό Συστημάτων (Hardware)

*       Λογισμικό (Software)

*       Λειτουργικό Σύστημα Windows XP

*       Διαχείριση Αρχείων

*       Επεξεργασία κειμένου

*       Λογιστικά φύλλα

*       Περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό

*       Αναζήτηση Πληροφορίας

*       Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

*       Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Ενότητα 2η : Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (4 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως οι κίνδυνοι στην εργασία, γενικές αρχές της πρόληψης, μέτρα προφύλαξης, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων προστασίας της εργασίας.

 

*       Ασφάλεια και μέτρα προστασίας των εργαζομένων

*       Βασικές έννοιες εργατικής νομοθεσίας

*       Ατομικά μέσα προστασίας: ορισμοί και τρόποι χρήσης

*       Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών

 

Ενότητα 3η : Καινοτομία (4 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην ενημέρωση των καταρτιζόμενων αναφορικά με την έννοια της καινοτομίας είτε σε επίπεδο προϊόντος/ υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τι είναι καινοτομία και ποια είναι τα οφέλη, πως μπορεί μία επιχείρηση να μεθοδεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης μία καινοτομίας και σε ποιους παράγοντες θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της προκειμένου να ενθαρρύνει την καινοτομία.

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προκατάρτισης που θα αναπτυχθούν αφορούν:

*       Ορισμός και βασικές έννοιες

*       Η γέννηση της ιδέας

*       Τεχνικές γέννησης της ιδέας

*       Εργαλεία Καινοτομίας

 

Ενότητα 4η : Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας (4 Ώρες)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους σχετικά με τις πιο διαδεδομένες τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προκατάρτισης που θα αναπτυχθούν αφορούν:

*       Επαγγελματικός προσανατολισμός

*       Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

*       Σύνταξη του Βιογραφικού σημειώματος

*       Σύνταξη συνοδευτικού γράμματος

*       Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 

Ενότητα 5η : Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (8 Ώρες)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις καθώς και για τον τρόπο που μπορούν να συσταθούν και να ενταχθούν στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισης που θα αναπτυχθούν αφορούν:

•    Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί

•    Κατηγορίες

• Κριτήρια ένταξης και εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

•    Δικαιολογητικά εγγραφής

•    Προτυποποιημένο Καταστατικό

•    Υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στο Μητρώο

•    Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και απολογισμός

•    Διοικητικός έλεγχος

•    Διαγραφή από το Μητρώο

•    Θέματα δημοσιότητας

 

 • Κατάρτιση (92 Ώρες)

Το περιεχόμενο της κατάρτισης αφορά τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Επαγγελματική Συνείδηση
 2. Ψυχολογία
 3. Νοσηλευτική φροντίδα
 4. Ατομική υγιεινή
 5. Δραστηριότητα και Αναψυχή
 6. Διατροφή
 7. Νόσος Alzheimer

 

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 

1η Ενότητα: Το επάγγελμα του φροντιστή: Περιεχόμενο και   αρμοδιότητες (6 Ώρες)

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα παρουσιαστούν οι βασικές αρμοδιότητες του φροντιστή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έτσι ώστε να δρα αποτελεσματικά με επαγγελματισμό και συνέπεια. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με το επάγγελμα του φροντιστή ηλικιωμένων, ηλικιωμένων ασθενών Αlzheimer και ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και φροντίδα παιδιών.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες όπου θα αναλυθούν ξεχωριστά το περιεχόμενο και οι αρμοδιότητες του

1) φροντιστή ηλικιωμένων,

2) φροντιστή ατόμων με ειδικές ανάγκες και

3) φροντιστή ηλικιωμένων ασθενών με νόσο Αlzheimer.

4) φροντιστή παιδιών

 

2η Ενότητα:  Βασικές έννοιες φροντίδας (6 Ώρες)

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της υγείας που σχετίζονται με τη φροντίδα ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα ΑΜΕΑ και τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο Αlzheimer.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Βασικές έννοιες της υγείας
 2. Φροντίδα ηλικιωμένων
 3. Φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών με νόσο Αlzheimer
 4. Φροντίδα ΑΜΕΑ
 5. Παρακολούθηση εκτέλεσης φαρμακευτικής αγωγής

 

 3η Ενότητα: Τεχνικές φροντίδας υγείας (10 Ώρες)

Η ενότητα αυτή αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στις απλές πράξεις που καλούνται οι φροντιστές να φέρουν εις πέρας για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ατόμου. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη φροντίδα της υγείας ατόμου σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα προβλήματα.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν:

 1. Πρώτες βοήθειες
 2. Μέτρηση πίεσης του αίματος
 3. Μέτρηση συχνότητας αναπνοών
 4. Φροντίδα τραύματος
 5. Χειρισμός ακράτειας
 6. Τεχνικές για την πρόληψη των κατακλίσεων
 7. Τεχνικές χαλάρωσης

 

 

 4η Ενότητα: Ατομική Υγιεινή (10 Ώρες)

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται την ατομική υγιεινή και φροντίδα ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και παιδιών. Στόχος της ενότητας είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους καταρτιζόμενους έτσι ώστε να μπορέσουν να φροντίσουν για την ατομική υγεία του ατόμου καθώς και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν:

 1. Ατομική Υγιεινή
 2. Καθαριότητα
 3. Προστασία
 4. Απολύμανση
 5. Περιποίηση σώματος

 

5η Ενότητα: Διαιτολογία- Διατροφή (6 Ώρες)

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι αρχές της σωστής διατροφής και η σημασία   της στην υγεία και ευεξία του ατόμου. Θα αναφερθούν επίσης οι διατροφικές ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων προκειμένου να σχεδιαστεί το κατάλληλο διαιτολόγιο.

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Βασικές διατροφικές αρχές
 2. Διατροφικές ανάγκες ατόμων της 3ης ηλικίας.
 3. Διατροφικές ανάγκες παιδιών
 4. Η συμβολή της διατροφής στη διατήρηση της υγείας του ατόμου.
 5. Διατροφικές ιδιαιτερότητες.
 6. Βασικός σχεδιασμός διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις.
 7. Βασικός σχεδιασμός διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις.

 

6η Ενότητα: Βασικές ανάγκες ηλικιωμένων (6 Ώρες)

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 3ης ηλικίας.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της ενότητας αφορά:

 1. Οργανικές και λειτουργικές αλλαγές στην 3η και 4η ηλικία.
 2. Οικογενειακή κατάσταση- Συντροφικότητα
 3. Οικονομική κατάσταση
 4. Υγεία
 5. Στάσεις και αντιλήψεις ηλικιωμένων
 6. Αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

 

7η Ενότητα: Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας (6 Ώρες)

   Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη ψυχολογία των ηλικιωμένων τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο φροντιστής έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ηρεμίας του ατόμου αυτού.

   Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Συναισθηματική κατάσταση και μεταβολές
 2. Ψυχολογικό Στρες
 3. Ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων
 4. Προβλήματα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας

Πρακτικές συμβουλές για εποικοδομητική σχέση φροντιστή- ηλικιωμένου

 

8η Ενότητα: Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες (6 Ώρες)

  Στην ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους.

  Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Βασικές έννοιες –Όροι
 2. Διαταραχές που προσδιορίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 3. Δυσκολίες των ΑΜΕΑ
 4. Δικαιώματα των ΑΜΕΑ
 5. Ειδική Αγωγή

 

 

Ενότητα 9η: Δημόσιες Υπηρεσίες (6 Ώρες)

 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους για τη δομή και τη λειτουργία των βασικών δημόσιων υπηρεσιών της χώρας μας, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, η Εφορία, η ΔΕΗ κ.ά. Δεδομένου ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλευρο αλλά και πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα, η ενότητα αυτή στοχεύει στην απλούστευση και τη αποσαφήνιση των βασικών λειτουργιών και οργανωτικών δομών των υπηρεσιών αυτών. Ο καταρτιζόμενος μετά το πέρας της κατάρτισης θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί συναλλαγές με τις κατά τόπου υπηρεσίες και να γνωρίζει επαρκώς τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις του.

Αναλυτικότερα οι ενότητες που θα αναπτυχθούν:

 • ΔΟΥ: Βασικές αρχές λειτουργίας
 • ΔΕΗ: πληρωμή λογαριασμών, διακανονισμός δόσεων, κοινωνικό τιμολόγιο, νέες παροχές, διακοπή παροχής κ.τ.λ.
 • ΙΚΑ: ένσημα, συντάξεις, έκδοση βιβλιαρίου υγείας, κ.τ.λ.
 • ΕΟΠΠΥ: ραντεβού, συμβεβλημένοι γιατροί, φάρμακα κ.τ.λ.
 • Ε.Λ.Τ.Α: αποστολή γραμμάτων, δεμάτων, συστημένα κ.τ.λ.

 

 

Ενότητα 10η : Τραπεζικές Συναλλαγές(6 Ώρες)

 

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των καταρτιζομένων σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζών και την ασφαλή πραγμάτωση τραπεζικών συνδιαλλαγών. Στόχος είναι η ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνδιαλλαγή με τον τραπεζικό τομέα.

 • Άνοιγμα λογαριασμού – Όροι, επιτόκια κά
 • Αναλήψεις, καταθέσεις
 • Δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επισκευαστικά κ.ά)
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Αγοραπωλησία συναλλάγματος
 • E-Banking

 

 

Ενότητα 11η : Οδηγός του Πολίτη(6 Ώρες)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η επαφή των καταρτιζομένων με τη χάρτα των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του πολίτη και η εξοικείωση του με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Ανεξάρτητες Αρχές
 • Αστυνομικά Τμήματα
 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Λίστα Ταμείων
  • Νομαρχίες
  • Δήμοι
  • Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

 

 

12η Ενότητα: Φύλαξη παιδιών (10 Ώρες)

Μέσω της ενότητας αυτής οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να συμβάλλουν στην φροντίδα παιδιών, καθώς και στη δημιουργική απασχόλησή τους.

 Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Ψυχολογία Παιδιού
 2. Κοινωνικοποίηση
 3. Βρεφονηπιοκομία
 4. Δημιουργικό Παιχνίδι
 5. Κουκλοθέατρο
 6. Μουσική

 

 

13η Ενότητα: Επικοινωνία και δραστηριότητες (8 Ώρες)

Μέσω της ενότητας αυτής οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να συμβάλλουν στην υποστήριξη των ατόμων με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό η επικοινωνία και η συνεργασία τους. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν τεχνικές εποικοδομητικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

 Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 1. Τεχνικές επικοινωνίας
 2. Εργοθεραπεία
 3. Μουσικοθεραπεία
 4. Τεχνικές διαχείρισης θυμού
 5. Οργάνωση ελεύθερου χρόνου.

 

 • Πρακτική Άσκηση (30 Ώρες)

Μέσα από την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται αξιοποίηση του χρόνου του καταρτιζόμενου μέσα στις συνθήκες εργασίας, με κύριο στόχο την απόκτηση εμπειριών, που θα βοηθήσουν στην αφομοίωση του περιεχομένου και των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στη θεωρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι και η επίδειξη εκείνων των πράξεων που θα απαιτούσαν πολύ χρόνο να περιγραφούν κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, γεγονός που εξασφαλίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε χώρους φροντίδας ηλικιωμένων/ ασθενών Αlzheimer/AΜΕΑ αλλά και παιδιών όπου οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες φροντιστές και θα γνωρίσουν τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του φροντιστή με απώτερο σκοπό τη σωστή επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Στο παρόν πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 12 ωφελούμενοι, οι οποίοι αφενός θα εξειδικευτούν στη φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή παιδιά και αφετέρου θα μυηθούν στο κοινωνικό λειτούργημα του φροντιστή εν γένει.

 

Υποδράση 8.2Επιμόρφωση στις υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων

 

Η 2η Δράση Κατάρτισης αφορά στους Οδηγούς Πολιτισμικών χώρων, η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και τη διαμόρφωση στάσεων αλλά και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και συνοδεία ομάδων σε πολιτισμικούς και όχι μόνο χώρους, την περιήγηση και την ενημέρωση αυτών, τρόπους διεξαγωγής ομαλής και ευχάριστης εκδρομής και τρόπους διαχείρισης πιθανών προβλημάτων.

 

Η κατάρτιση αυτή σχεδιάστηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με απώτερο στόχο να συμβάλλει στη διαχείριση της παρούσας οικονομικής αλλά και εργασιακής κρίσης, εξαιτίας της εκτόξευσης των επιπέδων ανεργίας.

 

Έχει κοινώς παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό μία σημαντική ύφεση στον τουρισμό και γενικότερα στις μετακινήσεις του κόσμου λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα όμως, έρευνες έχουν δείξει πως το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου του τουρισμού προέρχεται από τους ίδιους τους Έλληνες, γεγονός που σημαίνει ότι η σημαντική μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών έχει πλήξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων του τουριστικού αγαθού. Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων, διαφαίνεται μια σημαντική ευκαιρία για την τόνωση του τοπικού τουρισμού, της εργασίας και κατ’ επέκταση από ανθρωπιστικής άποψης της ψυχολογίας και της διάθεσης του συνόλου. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυξάνεται με ταχύ ρυθμούς η στροφή και η επιθυμία του κόσμου για τον εναλλακτικό τουρισμό και την επιστροφή στη φύση. Το συγκεκριμένο είδος τουρισμού εκτός του ότι αποτελεί μία οικονομική λύση, παράλληλα είναι δημιουργική και βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Είναι κοινώς αποδεδειγμένο ότι έχει αναπτυχθεί και πλέον έχει εδραιωθεί η οικολογική συνείδηση και η πράσινη ανάπτυξη, άξονες που είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τον εναλλακτικό τουρισμό. Συνεπώς, πρόκειται για μία άκρως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική κίνηση, αναλογιζόμενοι και τη βαρύνουσα σημασία που φέρει η ανάγκη διαφύλαξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

 

Στόχοι του οδηγού πολιτισμικών χώρων θα είναι η αξιοποίηση χώρων, οι οποίοι δεν είναι ευρέως διαδεδομένοι και δεν τους έχουν προσδώσει την πρέπουσα αξία. Έτσι λοιπόν, τα οφέλη από τη σύσταση μίας κοινωνικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού που θα συνδυάζει τον πολιτισμό με τον τουρισμό θα είναι πολλαπλά και ανταποδοτικά για όλες τις πλευρές.

 

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη για ενίσχυση της εναλλακτικής αγοράς, τη διαχείριση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός πληροφόρηση και δεξιότητες σχετικά με τη  θεματική «Οδηγός πολιτισμικών χώρων», και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την υλοποίησή τους.

 

Για τη τοπική κοινωνία τα οφέλη από τη δράση αυτή είναι αθροιστικά και συνοψίζονται ως εξής:

 

v  Ενισχύεται η κοινωνική προστασία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,

v  Ενισχύεται η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους,

v  Βοηθά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αυξημένης προσφοράς και ζήτησης τοπικών προϊόντων

v  Αυξάνεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και καλλιεργούνται στάσεις που θα οδηγήσουν στη ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης

v  Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας ως εναλλακτική αγορά,

v  Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα των συμμετεχόντων Δήμων με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

v  Ενισχύονται και μεταδίδονται οι καλές πρακτικές αξιοποίησης σημαντικών ανεκμετάλλευτων πολιτισμικών χώρων

v  Ενισχύεται η έννοια του τουριστικού αγαθού.

 

Η προτεινόμενη ενέργεια θεωρείται εφικτή γιατί είναι συστηματικά οργανωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συστηματική παρακολούθηση, τόσο κατά την διάρκεια όσο και με το πέρας των προβλεπομένων εργασιών, περιλαμβάνει δε αξιολόγηση των επί μέρους ενεργειών αλλά και του συνόλου του προγράμματος.

Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα της ενέργειας μέσα από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την μεθοδική μελέτη όλων των στοιχείων του συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κατάρτιση (στις σημερινές και απερχόμενες ανάγκες της παροχής υπηρεσιών, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία κλπ.).

Η οργάνωση βασίζεται στην προετοιμασία πάσης φύσεως μέσων και διδακτικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν, τα φύλλα διδασκαλίας – έντυπο υλικό – σημειώσεις που θα διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους για διευκόλυνση της μάθησης, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες για εμπλουτισμό της εμπειρίας των καταρτιζομένων).

Η εφαρμογή έχει άμεση σχέση με την άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή/ καταρτιζόμενου, όπου μέσα από την όσο το δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τον καταρτιζόμενο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων που έχουν προγραμματιστεί.

Η ανατροφοδότηση τέλος γίνεται με την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με τους αρχικούς σκοπούς και βοηθάει στην αντικειμενική αξιολόγηση, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα ως προς τις ενδεδειγμένες μεταβολές για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα των στόχων εξασφαλίζεται με:

 • την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου που θα διδαχθεί σε κάθε μία ενότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την διδασκαλία κάθε μιας ενότητας,
 • την πλήρη αξιοποίηση του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού,
 • την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και ειδικότερα του χρόνου της πρακτικής άσκησης,
 • την αντικειμενική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και της διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες της προτεινόμενης ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.

Η εκπαιδευτική ενέργεια θα είναι διάρκειας 140 ωρών και θα περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 140 ώρες κατάρτισης οι 110 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 30 πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

10

6

2

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

4

-

3

Καινοτομία

4

-

4

Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας

4

-

5

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

8

-

6

Αγγλική Ορολογία

8

6

7

Μυθολογία και Μύθοι της Αττικής

4

-

8

Εισαγωγή στον εναλλακτικό τουρισμό

10

-

9

Οικολογία και γνωριμία με το Αττικό περιβάλλον

8

-

10

Τουριστική ανάπτυξη

10

4

11

Επικοινωνία

10

2

12

Ψυχολογία του τουρίστα

10

2

13

e-booking

20

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

110

30

 

 

Ενότητα 1η: Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (10 ώρες)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ και του λειτουργικού του συστήματος καθώς επίσης και με την χρήση των πλέον απαραίτητων προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου word, λογιστικών εφαρμογών excel, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου outlook express).

 

 • Υλικό Συστημάτων (Hardware)
 • Λογισμικό (Software)
 • Λειτουργικό Σύστημα Windows XP
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Λογιστικά φύλλα
 • Περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό 
 • Αναζήτηση Πληροφορίας
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Ενότητα 2η : Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (4 ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως οι κίνδυνοι στην εργασία, γενικές αρχές της πρόληψης, μέτρα προφύλαξης, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων προστασίας της εργασίας.

 

 • Ασφάλεια και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
 • Βασικές έννοιες εργατικής νομοθεσίας
 • Ατομικά μέσα προστασίας: ορισμοί και τρόποι χρήσης
 • Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών

Ενότητα 3η : Καινοτομία (4 ώρες)

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην ενημέρωση των καταρτιζόμενων αναφορικά με την έννοια της καινοτομίας είτε σε επίπεδο προϊόντος/ υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τι είναι καινοτομία και ποια είναι τα οφέλη, πως μπορεί μία επιχείρηση να μεθοδεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης μία καινοτομίας και σε ποιους παράγοντες θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της προκειμένου να ενθαρρύνει την καινοτομία.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προκατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Ορισμός και βασικές έννοιες
 • Η γέννηση της ιδέας
 • Τεχνικές γέννησης της ιδέας
 • Εργαλεία Καινοτομίας

 

Ενότητα 4η : Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας(4 ώρες)

 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους σχετικά με τις πιο διαδεδομένες τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προκατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Τρόποι εξεύρεσης εργασίας
 • Σύνταξη του Βιογραφικού σημειώματος
 • Σύνταξη συνοδευτικού γράμματος

 

Ενότητα 5η : Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (8 ώρες)

 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις καθώς και για τον τρόπο που μπορούν να συσταθούν και να ενταχθούν στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Κατηγορίες
 • Κριτήρια ένταξης και εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Δικαιολογητικά εγγραφής
 • Προτυποποιημένο Καταστατικό
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στο Μητρώο
 • Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και απολογισμός
 • Διοικητικός έλεγχος
 • Διαγραφή από το Μητρώο
 • Θέματα δημοσιότητας

 

Ενότητα 6η :  Αγγλική ορολογία(8 ώρες)

 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα εισαχθούν στην αγγλική ορολογία που αφορά επαγγελματικές έννοιες, αλληλογραφία, marketing και τουρισμό.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Αλληλογραφία
 • Σύνταξη σωστών ερωτήσεων και λάθη που πρέπει να αποφεύγονται
 • Formal – Informal vocabulary
 • Τηλεφωνική επικοινωνία – Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία, άθληση
 • Marketing, γενικές έννοιες

 

Ενότητα 7η : Μυθολογία και Μύθοι της Αττικής(4 ώρες)

 

Η συγκεκριμένη ενότητα σκοπεύει στην μύηση των εκπαιδευομένων στους μύθους της Αττικής, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης τουριστών.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Μύθοι σχετικά με τα σπήλαια της Αθήνας
 • Ο Μυστικισμός  στην Αττική
 • τα ανεξερεύνητα μονοπάτια της Αττικής
 • μυθικοί χώροι τελετών και τελετουργιών

 

Ενότητα 8η : Εισαγωγή στον εναλλακτικό τουρισμό(10 ώρες)

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι βασικές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού και επιμέρους θα γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα της κάθε μορφής.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Εισαγωγή στον εναλλακτικό τουρισμό
 • Κοινωνική και Πολιτιστική σημασία του τουρισμού
 • Αγροτουρισμός
 • Περιπατητικός τουρισμός – Σπηλαιολογία
 • Τουρισμός υγείας
 • Αθλητικός τουρισμός
 • Τουρισμός των υγροβιότοπων
 • Θρησκευτικός τουρισμός
 • Αστικός τουρισμός

 

Ενότητα 9η : Οικολογία και γνωριμία με το Αττικό περιβάλλον(8 ώρες)

 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος. Επίσης, θα γίνει η πρώτη γνωριμία και θα αναλυθεί το περιβάλλον της περιφέρειας της Αττικής

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Οικοφυσιολογία
 • Οικολογία των πληθυσμών
 • Κλιματική αλλαγή, είδη και οικοσυστήματα
 • Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας
 • Γνωριμία Αττικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση οικοσυστημάτων και προστατευόμενες περιοχές στην Αττική
 • Οικολογική έρευνα

 

Ενότητα 10η : Τουριστική ανάπτυξη(10 ώρες)

 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η απόκτηση γνώσεων για τον άξονα του τουρισμού, οι δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και η εισαγωγή σε βασικές έννοιες της οικονομίας και της κοστολόγησης, ώστε ο καταρτιζόμενος να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη άποψη πάνω στην τουριστική ανάπτυξη.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Η προσφορα τουριστικών υπηρεσιών
 • Σπουδαιότητα του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα
 • Οι τάσεις του τουρισμού στον 21ο αιώνα
 • Χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον τουρισμό
 • Δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας - Ενίσχυση της απασχόλησης
 • Marketing του τόπου (Place Marketing)
 • Περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη
 • Κοστολόγηση τουριστικών υπηρεσιών

 

Ενότητα 11η : Επικοινωνία(10 ώρες)

 

Κατά τη διάρκεια της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα εισαχθούν στην έννοια της επικοινωνίας και στη σπουδαιότητά της, τις μορφές της και ποια είναι τα κλειδιά της σωστής και επιτυχημένης επικοινωνίας.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Σκοπός και ανάγκες της επικοινωνίας
 • Διαδικασία επικοινωνίας
 • Λεκτική και γραπτή και νοηματική επικοινωνία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και εμπόδια
 • Βελτίωση ικανότητας επικοινωνίας
 • Η επικοινωνιακή πτυχή των διαπραγματεύσεων

 

Ενότητα 12η : Η ψυχολογία του τουρίστα(10 ώρες)

 

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τη συμπεριφορά του τουρίστα και τις εκάστοτε διαφορές από άτομο σε άτομο. Καθίσταται πολύ βασική η κατανόηση της ψυχολογίας του τουρίστα, αφού αποτελεί μέρος της επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Εισαγωγή στην τουριστική ψυχολογία
 • Η σημαντικότητα του ατόμου ως κοινωνικό όν στην πολυσύνθετη κοινωνία
 • Οι διαφορές μεταξύ των ατόμων και των λαών στην κουλτούρα, νοοτροπία, αξίες, ήθη και έθιμα
 • Η κατανόηση της συμπεριφοράς του τουρίστα της εποχής μας
 • Αντιμετώπιση και αναστροφή αρνητικής ψυχολογίας

 

Ενότητα 12η : e - booking(20 ώρες)

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι ο καταρτιζόμενος να ενταχθεί στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, το οποίο στις μέρες μας αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Η ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να πουλάει 24 ώρες το 24 ωρο και 365 ημέρες το χρόνο λόγω των απεριόριστων δυνατοτήτων και του ελκυστικού και φιλικού περιβάλλοντος προς το χρήστη. Η σπουδαιότητα λοιπόν είναι μεγάλη και γι αυτό στη συγκεκριμένη ενότητα θα δοθούν τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση και την εφαρμογή του e-booking.

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Δημιουργία διαφημιστικής πλατφόρμας
 • Υποδοχή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Κράτησης, Οριστικοποίηση Κράτησης Αποστολή e-mail
 • Προώθηση – Προβολή της Ιστοσελίδας, Κατάλογοι Web, Μηχανές Αναζήτησης
 • Κοινή Χρήση Πληροφορικών Μέσων Xml (Σύνδεση του Προγράμματος Κρατήσεων με το Web για την Προβολή Διαθεσιμότητας)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι και η επίδειξη εκείνων των πράξεων που θα απαιτούσαν πολύ χρόνο να περιγραφούν κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, γεγονός που εξασφαλίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε χώρους διοργάνωσης τουριστικών εξορμήσεων όπου οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες τουριστικούς πράκτορες και θα γνωρίσουν τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του διοργανωτή εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών  με απώτερο σκοπό τη σωστή επαγγελματική τους συμπεριφορά και την αποτελεσματική τους κατάρτιση.

 

Στο παρόν πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 15 ωφελούμενοι, οι οποίοι αφενός θα εξειδικευτούν στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και αφετέρου θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις  προκειμένου να μπορέσουν να στήσουν τη δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση.

 

Υποδράση 8.3 Επιμόρφωση πάνω στην παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων

Η 3η Ενέργεια αφορά στην Παραγωγή Χειροποίητων και Σπιτικών Προϊόντων, η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και διαμόρφωση στάσεων αλλά και δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση σπιτικών, μη βιομηχανοποιημένων προϊόντων. 

 

Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι η δριμύτατη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία διετία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού προς τα ελληνικά, παραδοσιακά προϊόντα. Η ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μείωση των εισαγωγών και τόνωση των εξαγωγών έχει γίνει πλέον συνειδητή, αυξάνοντας το μερίδιο των Ελληνικών προϊόντων στην συνολική κατανάλωση. Παράλληλα, τα ελληνικά, χειροποίητα προϊόντα πολλές φορές είναι πιο ποιοτικά και φθηνότερα, από αυτά που εισάγουμε. Συνεπώς, η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή χειροποίητων, σπιτικών προϊόντων είναι απαραίτητη όχι μόνο προς όφελος των καταρτιζομένων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν σε ένα χώρο με αυξημένη ζήτηση αλλά και της τοπικής οικονομίας μιας και θα της αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο ποιοτικής διατροφής  των πολιτών όσο και σε επίπεδο οικονομικής ανάκαμψης.

 

Ειδικότερα:

 

v  Ενισχύεται η κοινωνική προστασία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,

v  Ενισχύεται η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους,

v  Βοηθά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αυξημένης προσφοράς και ζήτησης τοπικών παραδοσιακών  προϊόντων

v  Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγιεινής  διατροφής καθώς και η κατανάλωση της σημασίας παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων

v  Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα του Δήμου με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (πχ εστιατόρια με κόστος μενού 1 ευρώ, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων)

v  Προωθείται η τοπική παράδοση και ενισχύεται η αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

v  Ενισχύονται και μεταδίδονται οι καλές πρακτικές παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων από εγχώριες πρώτες ύλες

Η προτεινόμενη ενέργεια θεωρείται εφικτή γιατί είναι συστηματικά οργανωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συστηματική παρακολούθηση, τόσο κατά την διάρκεια όσο και με το πέρας των προβλεπομένων εργασιών, περιλαμβάνει δε αξιολόγηση των επί μέρους ενεργειών αλλά και του συνόλου του προγράμματος.

Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα της ενέργειας μέσα από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την μεθοδική μελέτη όλων των στοιχείων του συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κατάρτιση (στις σημερινές και απερχόμενες ανάγκες της παροχής υπηρεσιών, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία κλπ.).

Η οργάνωση βασίζεται στην προετοιμασία πάσης φύσεως μέσων και διδακτικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν, τα φύλλα διδασκαλίας – έντυπο υλικό – σημειώσεις που θα διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους για διευκόλυνση της μάθησης, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες για εμπλουτισμό της εμπειρίας των καταρτιζομένων).

Η εφαρμογή έχει άμεση σχέση με την άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή/ καταρτιζόμενου, όπου μέσα από την όσο το δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τον καταρτιζόμενο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων που έχουν προγραμματιστεί.

Η ανατροφοδότηση τέλος γίνεται με την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με τους αρχικούς σκοπούς και βοηθάει στην αντικειμενική αξιολόγηση, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα ως προς τις ενδεδειγμένες μεταβολές για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα των στόχων εξασφαλίζεται με:

 • την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου που θα διδαχθεί σε κάθε μία ενότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την διδασκαλία κάθε μιας ενότητας,
 • την πλήρη αξιοποίηση του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού,
 • την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και ειδικότερα του χρόνου της πρακτικής άσκησης,
 • την αντικειμενική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και της διδασκαλίας.

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης της παραδοσιακής, σπιτικής παραγωγής, το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός πληροφόρηση και δεξιότητες σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική, και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την υλοποίησή τους.

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες της προτεινόμενης ενέργειας οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.

Η εκπαιδευτική ενέργεια θα είναι διάρκειας 150 ωρών και θα περιλαμβάνει 14 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 150 ώρες κατάρτισης οι 50 αφορούν τις οριζόντιες δεξιότητες, οι 70 ώρες το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες  30 πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι παρακάτω:

 

 • Οριζόντιες Δεξιότητες

 

Ενότητα 1η: Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (12 Ώρες)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ και του λειτουργικού του συστήματος καθώς επίσης και με την χρήση των πλέον απαραίτητων προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου word, λογιστικών εφαρμογών excel, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου outlook express).

 

 • Υλικό Συστημάτων (Hardware)
 • Λογισμικό (Software)
 • Λειτουργικό Σύστημα Windows XP
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Λογιστικά φύλλα
 • Περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό 
 • Αναζήτηση Πληροφορίας
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Ενότητα 2η : Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (8 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως οι κίνδυνοι στην εργασία, γενικές αρχές της πρόληψης, μέτρα προφύλαξης, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων προστασίας της εργασίας.

 

 • Ασφάλεια και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
 • Βασικές έννοιες εργατικής νομοθεσίας
 • Ατομικά μέσα προστασίας: ορισμοί και τρόποι χρήσης
 • Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών

Ενότητα 3η : Καινοτομία (8 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην ενημέρωση των καταρτιζόμενων αναφορικά με την έννοια της καινοτομίας είτε σε επίπεδο προϊόντος/ υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τι είναι καινοτομία και ποια είναι τα οφέλη, πως μπορεί μία επιχείρηση να μεθοδεύσει τη διαδικασία ανάπτυξης μία καινοτομίας και σε ποιους παράγοντες θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της προκειμένου να ενθαρρύνει την καινοτομία.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προκατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Ορισμός και βασικές έννοιες
 • Η γέννηση της ιδέας
 • Τεχνικές γέννησης της ιδέας
 • Εργαλεία Καινοτομίας

 

Ενότητα 4η : Το προϊόν και η διαμόρφωσή του (8 Ώρες)

Κατά τη διάρκεια της ενότητας θα αναπτυχθεί η έννοια της αγοράς στόχου όπως και οι αρχές διαμόρφωσης του προϊόντος με το οποίο οι καταρτιζόμενοι θα απευθυνθούν σε αυτή. 

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Η έννοια της αγοράς - η αγορά στόχος
 • Προϊόν: Ορισμός και χαρακτηριστικά
 • Κατηγορίες προϊόντων
 • Κανόνες διαμόρφωσης προϊόντων
 • Τρόπος παρουσίασης προϊόντων
 • Έλεγχος ποιότητας και κύκλος ζωής
 • Στρατηγική προϊόντος
 • Λόγοι αποτυχίας ενός προϊόντος

Ενότητα 5η : Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (14 Ώρες)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις καθώς και για τον τρόπο που μπορούν να συσταθούν και να ενταχθούν στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Κατηγορίες
 • Κριτήρια ένταξης και εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Δικαιολογητικά εγγραφής
 • Προτυποποιημένο Καταστατικό
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στο Μητρώο
 • Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και απολογισμός
 • Διοικητικός έλεγχος
 • Διαγραφή από το Μητρώο
 • Θέματα δημοσιότητας
 • Επιδοτήσεις

 

 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (70 Ώρες)

 

Ενότητα 1η : Επιλογή Πρώτων Υλών (6 Ώρες)

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι βασικοί κανόνες που διέπουν την επιτυχημένη επιλογή πρώτων υλών για την παραγωγή χειροποίητων, σπιτικών προϊόντων.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 

 • Η Ελλάδα κατά τόπους παραγωγής πρώτης ύλης
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Βιολογική παραγωγή
 • Κριτήρια επιλογής προμηθευτών
 • Δημιουργία δικτύου προμηθευτών

 

Ενότητα 2η : Παραγωγή (6 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει την παραγωγική διαδικασία του χειροποίητου προϊόντος, τα απαιτούμενα εργαλεία όπως και τις συνταγές και τεχνικές παραγωγής του.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας
 • Βασικός εξοπλισμός – σκεύη και εργαλεία
 • Τεχνικές παραγωγής
 • Παραδοσιακές συνταγές
  • Διεθνείς κανονισμοί ποιότητας που αφορούν στην παραγωγή

Ενότητα 3η : Συσκευασία και ετικέτα (6 Ώρες)

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι βασικοί τρόποι παρουσίασης των προϊόντων και πως προσελκύεται ο καταναλωτής από αυτά.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Συσκευασμένα - μη συσκευασμένα προϊόντα
 • Επιλογή υλικών συσκευασίας
 • Σήμανση και κωδικοποίηση
 • Ζύγιση και έλεγχος βάρους
 • Διαμόρφωση κιβωτίων
 • Σχηματισμός ετικέτας
 • Διεθνείς κανονισμοί ποιότητας που αφορούν στη συσκευασία

 

Ενότητα 4η : Αποθήκευση (6 Ώρες)

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αναλυθεί η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Καθορισμός αποθέματος ασφαλείας
 • Συντήρηση προϊόντων και ημερομηνία λήξης
 • Διαχείριση FIFO
 • Διεθνείς κανονισμοί ποιότητας που αφορούν στην αποθήκευση

 

Ενότητα 5η : Διακίνηση (6 Ώρες)

Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν στην ενότητα αυτή για τη δυνατότητα και τους τρόπους μεταφοράς των προϊόντων τους από το χώρο αποθήκευσης μέχρι το σημείο πώλησης.

 

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισηςπου θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Οδικές μεταφορές
 • Άλλα μεταφορικά μέσα
 • Διεθνείς κανονισμοί ποιότητας που αφορούν στη διακίνηση

 

Ενότητα 6η : Βασικές Αρχές Πωλήσεων  και Μάρκετινγκ (6 Ώρες)

Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει μια σημαντική παράμετρο του εμπορίου, αυτή της πώλησης. Αναλύεται η έννοια της πώλησης, ποια είναι η διαδικασία και ποια τα στάδιά της.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Κοστολόγηση
 • Τύποι πελατών και η αντίληψη του καταναλωτή
 • Διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης
 • Ο κύκλος της Πώλησης
 • Προσωπικές Πωλήσεις
 • Πεδία εφαρμογής του Μάρκετινγκ
 • Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις ελληνικές εταιρίες

 

Ενότητα 7η : Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (8 Ώρες)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων για την υπάρχουσα νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής που έχουν υποβληθεί, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την πιστοποίηση δομών που σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο τροφίμων, και ποιες είναι οι συνολικές αρμοδιότητές τους.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 

 • Εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων: βασικές έννοιες
 • Κανόνες υγιεινής για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
 • Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους επεξεργασίας, προετοιμασίας. Έκθεσης, πώλησης
 • Προστασία ασφάλειας τροφίμων
 • Μεταφορά, διατήρηση κι έκθεση διαφόρων προϊόντων
 • Το σύστημα HACCP

 

Ενότητα 8η : Βιολογικά προϊόντα (6 Ώρες)

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα παραγωγής βιολογικών προϊόντων όπως και για τη διαδικασία πιστοποίησης από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • Εισαγωγή στα βιολογικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση από ΔΗΩ
 • Ειδικός κανονισμός παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ενότητα 9η : Εισαγωγή στις υπηρεσίες τροφοδοσίας(catering)- (20 Ώρες)

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα μυηθούν .

 

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν: 

 • επιλογή χώρου
 • επιλογή προμηθευτών και προμήθεια πρώτων υλών
 • διαμόρφωση μενού
 • στήσιμο επιχείρησης και δικτύωση
 • κοστολόγηση υπηρεσιών

 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (30 Ώρες)

Μέσα από τη πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται αξιοποίηση του χρόνου του καταρτιζόμενου μέσα στις συνθήκες εργασίας, με κύριο στόχο την απόκτηση εμπειριών, που θα βοηθήσουν στην αφομοίωση του περιεχομένου και των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στη θεωρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα κατάρτισης.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι και η επίδειξη εκείνων των πράξεων που θα απαιτούσαν πολύ χρόνο να περιγραφούν κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, γεγονός που εξασφαλίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε χώρους παρασκευής χειροποίητων προϊόντων όπου οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και θα γνωρίσουν τα καθήκοντα και αρμοδιότητες με απώτερο σκοπό τη σωστή επαγγελματική τους συμπεριφορά.

 

Στο παρόν πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 15 ωφελούμενοι, οι οποίοι αφενός θα εξειδικευτούν στη παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων και αφετέρου θα πιστοποιηθούν ως επαγγελματίες στη κατεύθυνση αυτή με απώτερο στόχο να ιδρύσουν μια ή περισσότερες Κοινωνικές Επιχειρήσεις Παραγωγικού Σκοπού με προσανατολισμό τις υπηρεσίες παροχής τροφοδοσίας (catering) και κοινωνικού εστιατορίου.

Υποδράση 8.4. Κατάρτιση στη μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων (κατάρτιση ωφελούμενων εκτός ΕΣΔΕΚ)

Αναλυτική περιγραφή

Η Δράση Κατάρτισης αφορά στη μεταποίηση λευκών ειδών / ενδυμάτων. Ο στόχος της δράσης είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι με χαμηλά τυπικά προσόντα νέες δεξιότητες, να αναπτύξουν τη τεχνική της μεταποίησης και στη συνέχεια να μπορέσουν να αναζητήσουν απασχόληση.

Στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ραπτικής τα οποία διατηρεί στις εγκαταστάσεις της η συμπράττουσα ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ-INTERNATIONAL ACTION ART θα δημιουργηθούν 2 ομάδες των 14 ατόμων για τη διδασκαλία και εκμάθηση τεχνικών κοπτικής-ραπτικής. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι με χαμηλά τυπικά προσόντα νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν απασχόληση. Συγκεκριμένα η διδασκαλία θα ενσωματώσει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις, .Οι ενότητες που θα διδαχθούν θα έχουν διάρκεια 40 ώρες έκαστη και θα είναι οι ακόλουθες :

Ενότητα 1η: Κατασκευή Πατρόν

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις τεχνικές κατασκευής πατρόν βασικών ειδών ένδυσης οποιουδήποτε σχεδίου καθώς και λευκών ειδών.

Οι βασικές θεματικές που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ενότητα είναι:

 • Εισαγωγή, υλικά, μηχανές, στρώσιμο υφάσματος για κόψιμο
 • Μαξιλάρια, κουρτίνες, υπολογισμός υφάσματος ,κοπή
 • Φούστες κλασική, άλφα με φύλλα
 • Παντελόνι με λάστιχο στη μέση, σόρτς
 • Ζωνάκια και τσέπες για φούστες, παντελόνια
 • Βασικό κορσάζ για T shirts, μπλούζες, φορέματα
 • Μανίκι απλό, γιακάδες κλασικός, πουκαμίσου, μάο
 • Φόρεμα ριχτό με μανίκι, τουνίκ

 

Ενότητα 2η : Ραπτική και κέντημα

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επιδιόρθωση ενδυμάτων και λευκών ειδών μέσα από την ενότητα αυτή οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να ράβουν μια αντιπροσωπευτικής γκάμα ενδυμάτων και αξεσουάρ σπιτιού, αξιοποιώντας τεχνικές και υλικά, στο χέρι και στη μηχανή.

 

 • Εισαγωγή περάσματα στις μηχανές, επιλογή υλικών, κλωστών, καρύκωμα,τρύπωμα
 • Ραφή μαξιλαριών, κουρτινών
 • Ραφή φούστας, κλασικής, άλφα με φύλλα
 • Ραφή παντελονιού με λάστιχο στη μέση, σόρτς
 • Ραφή φερμουάρ, ζωνάκια, τσέπες σε φούστες, παντελόνια
 • Ραφή ριχτού φορέματος με μανίκι και γιακά
 • Επιδιορθώσεις
 • Κέντημα και διακόσμηση υφάσματος

 

Ενότητα 3η: Μεταποίηση και επιδιόρθωση λευκών ειδών και ειδών οικιακής χρήσης

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τη μεταποίηση υφάσματος και θα αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες ως προς την επιδιόρθωση και επεξεργασία υφασμάτων με σκοπό την μεταπώληση ή επαναχρησιμοποίηση τους.

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Είδη υφάσματος
 • Βαφή υφάσματος
 • Τεχνικές επεξεργασίας και μεταποίησης
 • Διακόσμηση λευκών ειδών
 • Τεχνικές επιδιόρθωσης λευκών ειδών
 • Τεχνικές μεταποίησης λευκών ειδών

 

 

Ενότητα 4η: Μεταποίηση και επιδιόρθωση ενδυμάτων

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τη μεταποίηση υφάσματος και θα αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες ως προς την επιδιόρθωση και επεξεργασία υφασμάτων με σκοπό την μεταπώληση ή επαναχρησιμοποίηση τους.

Αναλυτικά οι υποενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν:

 • Είδη υφάσματος
 • Βαφή υφάσματος
 • Τεχνικές επεξεργασίας και μεταποίησης
 • Διακόσμηση ενδυμάτων και αξεσουάρ
 • Τεχνικές επιδιόρθωσης ενδυμάτων
 • Τεχνικές μεταποίησης ενδυμάτων

 

 

Αναμενόμενα Παραδοτέα/Προϊόντα

 

Από το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται να επωφεληθούν 70 άνεργοι/-ες δημότες των Δήμων Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Πειραιά, Περάματος, Αίγινας και Πόρου. Η σχεδιασμένη κατάρτιση χωρίζεται σε τρία μέρη με διακριτά οφέλη.

 Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες που θα τους παρέχουν τις βάσεις για να ιδρύσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές αφορούν:

-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

- Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Καινοτομία (όπου απαιτείται)

- Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας

- Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

- Βασική Ορολογία Ξένης Γλώσσας (όπου απαιτείται)

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς που θα εξειδικευτούν. Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις είναι οι εξής:

 1. Φροντιστές κατ’ οίκον
 2. Οδηγών Χώρων Πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 3. Σπιτικά και Χειροποίητα Προϊόντα
 4. Μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων

 

Στην τρίτη φάση της κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σε φορείς του Δήμου ή επιχειρήσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και πρακτικές γνώσεις στους τομείς που θα επιλέξουν να εξειδικευτούν.

Στο τέλος του προγράμματος, θα οργανωθεί μια ημερίδα όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι θα συγκεντρωθούν για να αξιολογήσουν την έκβαση του προγράμματος, ανταλλάσοντας απόψεις και εμπειρίες. Η σημασία της ημερίδας αυτής θα είναι καταλυτική καθώς θα συμβάλλει στη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των οφελών του στους Δήμους και τους Δημότες τους.  

 

Εν κατακλείδι, τα αναμενόμενα παραδοτέα του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

 • Κατάρτιση 70 ωφελουμένων.
 • Εξειδίκευση των εκπαιδευομένων στις παραπάνω ειδικότητες
 • Πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους
 • Ημερίδα αξιολόγησης και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος θα υπάρξουν πολλαπλά έμμεσα  οφέλη για τους Δήμους:

-      Μειώνεται η ανεργία στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων.

-      Ενισχύεται η κοινωνική προστασία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση και στην απασχόληση του άνεργου πληθυσμού

-      Τονώνεται η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους.

-      Η Περιφέρεια Πειραιώς αποτελεί πρότυπο κοινωνικού χαρακτήρα καθώς προωθεί τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό να εξυπηρετήσει αφενός τους δημότες του και αφετέρου να προωθήσει την απασχολησιμότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

-      Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα της Περιφέρειας Πειραιά καθώς φροντίζει για τη κοινωνική ενσωμάτωση των δημοτών της στο σύνολο.

-      Δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν όχι μόνο οι δημότες αλλά και τουρίστες τη φυσική ομορφιά και κληρονομιά της ενότητας Πειραιά μέσω της προβολής των ιδιαίτερων λιγότερων προβεβλημένων πολιτισμικών της χαρακτηριστικών.

-      Τέλος, μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού Σκοπού στον τομέα των χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων τονώνεται η τοπική οικονομία μέσω της αυξημένης προσφοράς και ζήτησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων ενώ δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός εστιατορίου κοινωνικού κόστους, το οποίο θα συμβάλλει αισθητά στο βιοτικό επίπεδο των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης

 

Ο σχεδιασμός της κατάρτισης έγινε βάσει μεθοδικής μελέτης όλων των στοιχείων του συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κατάρτιση (τοπικές ανάγκες, ανάγκες της ομάδας στόχου, απαραίτητες βασικές δεξιότητες του επαγγέλματος, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία κλπ.) έτσι ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου, έτσι ώστε να παρέχει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα τις υπηρεσίες της.

Η οργάνωση βασίζεται στην προετοιμασία πάσης φύσεως μέσων και διδακτικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν, τα φύλλα διδασκαλίας – έντυπο υλικό – σημειώσεις που θα διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους για διευκόλυνση της μάθησης, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες για εμπλουτισμό της εμπειρίας των καταρτιζομένων).

Οι γνώσεις, δεξιότητες και εργασιακές στάσεις-συμπεριφορές που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, ανταποκρίνονται σε εκείνες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που έχει επιλεγεί είναι εκείνη της ενεργού ή συμμετοχικής διδασκαλίας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καταρτιζόμενων(ενεργητική και βιωματική μάθηση, μάθηση μέσω της πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων κ.α.)

Η εκπαιδευτική στρατηγική που θα εφαρμοστεί ανά εκπαιδευτική ενότητα, περιλαμβάνει τις τρεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, της διερεύνησης, της επίδειξης και της εφαρμογής που δίνουν την δυνατότητα να τηρηθούν τα τέσσερα απαραίτητα στάδια εκμάθησης των ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που έχουν επιλεγεί, είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η χρήση τους δε, ανά εκπαιδευτική ενότητα, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να συντελέσουν στο μεγαλύτερο δυνατό στην εκπλήρωση των στόχων κάθε θεματικής ενότητας.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει επιλεγεί με βασικό κριτήριο την συνολική και ολόπλευρη κάλυψη της διδακτέας ύλης. Είναι ένα ακόμα εργαλείο εκμάθησης που θα τεθεί στην διάθεση των καταρτιζομένων κατά την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας κατάρτισης.

Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης αναμένεται να επιτευχθούν οι ορισθέντες στόχοι καθώς κάθε σχεδιασμένη ενέργεια είναι συστηματικά οργανωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συστηματική παρακολούθηση, τόσο κατά την διάρκεια όσο και με το πέρας των προβλεπομένων εργασιών, περιλαμβάνει δε αξιολόγηση των επί μέρους ενεργειών αλλά και του συνόλου του προγράμματος.

Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα της ενέργειας μέσα από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.

Η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα των στόχων εξασφαλίζεται με:

 • την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου που θα διδαχθεί σε κάθε μία ενότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την διδασκαλία κάθε μιας ενότητας,
 • την πλήρη αξιοποίηση του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού,
 • την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και ειδικότερα του χρόνου της πρακτικής άσκησης,
 • την αντικειμενική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και της διδασκαλίας.

 

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10

Επιμόρφωση στις υπηρεσίες κοινωνικού φροντιστή

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΚΕΚ ΣΒΙΕ

150 ώρες κατάρτισης -120 θεωρητικό μέρος και 30 πρακτική άσκηση (12 ωφελούμενοι)

25487,98€

11

Επιμόρφωση στις υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων

ΚΕΚ ΣΒΙΕ

140 ώρες κατάρτισης - 110 θεωρητικό μέρος και 30 πρακτική άσκηση (15 ωφελούμενοι)

 

29699,96€

 

12

Επιμόρφωση πάνω στην παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων

ΚΕΚ ΣΒΙΕ

150 ώρες κατάρτισης - 120 ώρες  θεωρητικό μέρος και 30 πρακτική άσκηση (15 ωφελούμενοι)

31859,57€

 

 

 

 13

Κατάρτιση στη μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων

ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ-INTERNATIONAL  ACTION ART

150 ώρες κατάρτισης - 28 θα αφορούν τις οριζόντιες δεξιότητες, 92 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 30 πρακτική άσκηση (15 ωφελούμενοι)

16839,6€

 

 

Ημερομηνία Έναρξης

04/2014

 

 

Ημερομηνία Λήξης

07/2014

 

 

Σύνολο

130887,31€

 

Δράση 9. Προώθηση στην επιχειρηματικότητα

Υποδράση 9.1 Σύσταση επιχειρήσεων

Η Υποδράση 9.1 για τη Σύσταση επιχειρήσεων προβλέπει 2 παράλληλες δράσεις:

- συμβουλευτική στις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης

- εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα εκμεταλλευτεί επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την έναρξη νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, λόγω των περιορισμών που συχνά θέτονται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα γίνουν ενέργειες για την έναρξη επιχειρήσεων με ιδία μέσα. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εκστρατεία ενημέρωσης για επενδυτικές ευκαιρίες
 • Οργάνωση workshop
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)
 • Σύνταξη αιτήσεων για υπαγωγή σε χρηματοδοτικά/επενδυτικά προγράμματα
 • Συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα των νέων επιχειρήσεων

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η ΑΙΝΤΕΚ, έχει 20ετή εμπειρία στην συμβουλευτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Τα στελέχη της έχουν πολυετή εμπειρία στην στήριξη επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, στην κατάρτιση business plan, στην σύνταξη αιτήσεων για επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα, στην συμβουλευτική κατά την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και στη συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης, παραγωγής, προώθησης, δικτύωσης, καινοτομίας.

Η δράση είναι σε άμεση συνάρτηση των ευκαιριών επιδότησης που θα ανακοινώνονται παράλληλα με τη διάρκεια του έργου. Σε κάθε ανακοίνωση νέου επενδυτικού προγράμματος η ΑΙΝΤΕΚ θα ενημερώνει τους δυνητικά ωφελούμενους, μέσω e-mail, αποστολή ενημερωτικού υλικού, ανάρτησης άρθρου στην ιστοσελίδα του έργου. Στη συνέχεια θα οργανώνει workshop, για την παρουσίαση του προγράμματος, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους στόχους του προγράμματος, τους επιλέξιμους κλάδους, επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες.

Το έργο προβλέπει αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα καθώς και αξιοποίηση των χρηματικών ενισχύσεων του Υπουργείου Γεωργίας για τη δημιουργία γεωργικών βιολογικών καλλιεργειών κι εκμεταλλεύσεων.

Για όσους από τους ενδιαφερόμενους κριθεί ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα συντάσσεται το αντίστοιχο business plan και η αίτηση υπαγωγής στο επενδυτικό πρόγραμμα. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα γίνουν από ειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, ενώ θα απαιτηθεί η στενή συνεργασία των ωφελούμενων που θα πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να βρουν κατάλληλο χώρο για την νέα επιχείρηση, να κάνουν επαφές με προμηθευτές, να συγκεντρώσουν προσφορές για εργασίες και εξοπλισμό. Η κινητοποίηση αυτή είναι δείκτης και του βαθμού δέσμευσης του ωφελούμενου στο έργο και η ποιότητα των αιτήσεων, εξαρτάται από την συμβολή των ίδιων των ωφελουμένων.

Ένας αριθμός επιχειρήσεων θα ιδρυθούν χωρίς την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, με ιδία μέσα. Για αυτές τις επιχειρήσεις θα συνταχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο με τον ίδιο τρόπο, με την κινητοποίηση του ωφελούμενου και τη δέσμευση του ως προς την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δράση περιλαμβάνει και παροχή συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική που θα παρασχεθεί θα βασίζεται τόσο στις αποτυπώσεις των άτυπων επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, όσο και στις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι με τη συμβουλευτική καθοδήγηση των στελεχών της ΑΙΝΤΕΚ θα διερευνήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα διαμορφώσουν το τελικό προϊόν που θα βγάλουν στην αγορά (π.χ. πακέτα εκδρομών/διαδρομών πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος), τις τιμές στις οποίες θα το πωλήσουν, που θα εγκατασταθούν, πως θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, πόσα χρήματα χρειάζονται και πώς μπορούν να τα συλλέξουν κλπ.

Η πληροφόρηση των ωφελουμένων αποτελεί ένα βασικό μέρος των δραστηριοτήτων του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με στόχο να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον κατά συστηματικό τρόπο. Αναφέρεται στη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και επιλογής του πληροφοριακού υλικού που αφορά, αφενός, στις πληροφορίες που αναφέρονται στις ευκαιρίες για εκπαίδευση, σπουδές και κατάρτιση και στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθησή τους και αφετέρου, στις πληροφορίες που αφορούν στον κόσμο της εργασίας, στα επαγγέλματα και στην απασχόληση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, οι πληροφορίες να προσεγγίζονται κριτικά, να είναι αξιόπιστες και έγκυρες, πρόσφατες και ακριβείς, καθώς και εύληπτες από το άτομο στο οποίο απευθύνεται ο Σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι η παροχή βοήθειας θα πραγματοποιείται κυρίως σε ατομικό επίπεδο (Ατομική Συμβουλευτική). Η ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη αποσκοπεί στην εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση προκειμένου το άτομο να υποστηριχθεί στην κοινωνική προσαρμογή του, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του, τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης όσο και κατά την προώθησή του στην αγορά εργασίας.

Για όλους τους επωφελούμενους θα τηρείται φάκελος παρακολούθησης και συμπληρώνονται ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια: α) Για την ανίχνευση των αναγκών των επωφελούμενων (εκτίμηση - διάγνωση), β) Για την παρακολούθηση της πορείας του επωφελούμενου (σχέδιο παρέμβασης) και γ) Για την αξιολόγηση της ενέργειας.

Μετά την έναρξη των νέων επιχειρήσεων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα υποστηρίζουν τους νέους επιχειρηματίες σε ειδικά θέματα διαχείρισης, διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, προώθησης και διακίνησης προϊόντων, δικτύωσης και καινοτομίας. Η υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών θα γίνεται με καθορισμένες μηνιαίες επισκέψεις. Στις επισκέψεις ο σύμβουλος θα κάνει αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης και αν χρειαστεί θα προτείνει παρεμβάσεις.

Ένας από τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι να δοθούν κίνητρα αλλά και όλα τα απαραίτητα εχέγγυα είτε για να ξεκινήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τη δική τους επιχείρηση είτε να συμμετέχουν σε μια υπό σύσταση κοινωνική επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των δράσεων ανάπτυξης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το εγχείρημά τους. Οδηγό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής επιχείρησης που θα συστήσουν.

Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) που θα εκπονηθεί για κάθε υπό σύσταση επιχείρηση θα αποτελέσει τη βάση για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της, καθώς θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές της λειτουργίας της. Επίσης, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο που θα επικοινωνήσει τη στρατηγική της επιχείρησης στο επιχειρηματικό της περιβάλλον (συνεργάτες, τυχόν προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές).

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής ενότητες:

 • Περιγραφή της Επιχείρησης που θα συσταθεί (Business Description)
 • Περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Παρουσίαση της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και ανταγωνισμού
 • Περιγραφή της Στρατηγικής Marketing της επιχείρησης
 • Οργανωτικός Σχεδιασμός
 • Οικονομικός Σχεδιασμός / Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση Κινδύνων

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι για την εκπόνηση ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται:

 • Τεχνογνωσία για τον τρόπο σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων
 • Εμπειρία και βαθιά γνώση του εξεταζόμενου κλάδου δραστηριότητας

Η ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ θα αναλάβει την υλοποίηση των απαραίτητων επιχειρηματικών σχεδίων για τις υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις, η οποία και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων ενώ χαρακτηρίζεται και από απόλυτη γνώση του κλάδου και των σύγχρονων εξελίξεων.

Τα αναμενόμενα παραδοτέα θα είναι:

 • Οργάνωση 3 workshops
 • Σύσταση 25 νέων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη αιτήσεων για 15 νέες επιχειρήσεις για την ένταξη τους σε επενδυτικά προγράμματα (εάν προκηρυχθεί κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα μέσα στο έτος 2014)
 • Σύνταξη 15 επιχειρηματικών πλάνων (business plan)

 

Υποδράση 9.2 Σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των ωφελουμένων που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, με την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Οργάνωση ενημερωτικών workshop( για  55 άτομα)
 • Συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (55 άτομα)
 • Εκστρατεία ενημέρωσης για επενδυτικές ευκαιρίες
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)
 • Συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα των νέων επιχειρήσεων

 

Το ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ θα παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική και στήριξη ως προς την ίδρυση των κοινωνικών συνεταιρισμών.

 • Μετά την έναρξη των νέων επιχειρήσεων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα υποστηρίζουν τους νέους επιχειρηματίες σε ειδικά θέματα διαχείρισης, διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, προώθησης και διακίνησης προϊόντων, δικτύωσης και καινοτομίας. Η υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών θα γίνεται με καθορισμένες μηνιαίες επισκέψεις. Στις επισκέψεις ο σύμβουλος θα κάνει αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης και αν χρειαστεί θα προτείνει παρεμβάσεις.
 • Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, εκτός από την συμβουλευτική σε επιχειρηματικά θέματα, θα χρειαστούν και ειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, όπως αξιοποίηση τοπικών δυνατοτήτων, δικτύωση με τοπικούς φορείς, νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 • Για την ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων θα γίνουν ενημερωτικά workshop, στα οποία θα μετέχουν και άτομα που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Μετά την έναρξη των νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, οι σύμβουλοι θα υποστηρίζουν τις νέες επιχειρήσεις, με καθορισμένες μηνιαίες επισκέψεις. Στις επισκέψεις ο σύμβουλος θα κάνει αξιολόγηση της πορείας της κοινωνικής επιχείρησης και αν χρειαστεί θα προτείνει παρεμβάσεις.

Αναμενόμενα παραδοτέα

 • Οργάνωση 5 workshops
 • Συμβουλευτική σε 55 άτομα για τη Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (2 συνεδρίες το άτομο)

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14

Σύσταση επιχειρήσεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ

3 workshops, 15 business plans

95700€

ΕΠΑΓ.ΕΠΙΜ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συμβουλευτική

5840€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συμβουλευτική

5840€

15

Σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

2 συνεδρίες συμβουλευτικής ανά άτομο (70 άτομα), 5 workshops

15602,4€

 

 

Ημερομηνία Έναρξης

04/2014

 

 

Ημερομηνία Λήξης

12/2014

 

 

Σύνολο

122982,4€

 

2.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δηλαδή Δράση 3 και Δράση 4, προτείνεται η χρήση εργαλείων πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ομάδας στόχου, του εξεταζόμενου κλάδου, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής παρέμβασης, στοχεύοντας:

(α) Στην ενημέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση της παρέμβασης, και

(β) Στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν οι δυνητικοί ωφελούμενοι και να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του σχεδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επικοινωνιακού Σχεδίου ανέρχεται σε 33.145,2€, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου ολοκληρωμένου Σχεδίου. Η περίοδος υλοποίησης κάθε δράσης που περιλαμβάνεται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο αναφέρεται στη συνέχεια.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:

 1.  Έντυπο Υλικό

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα προχωρήσει στην παραγωγή φυλλαδίων ενημερωτικού περιεχομένου. Σχεδιάζεται η παραγωγή και εκτύπωση χιλιάδων τέτοιου είδους ενημερωτικών εντύπων. Η παραγωγή του ενημερωτικού υλικού θα ξεκινήσει με την έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Συγκεκριμένα θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί μεγάλος αριθμός από φυλλάδια που θα στοχεύουν σε δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου και επιπλέον θα εκτυπωθούν και θα διανεμηθούν φυλλάδια που θα στοχεύουν σε Ειδικές δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου.

Παράλληλα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 3 μήνες) η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα εκδίδει Δελτίο Τύπου όπου θα περιγράφεται η πρόοδος αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου μέχρι εκείνη στιγμή, καθώς και οι επόμενες σχεδιαζόμενες δράσεις. Το Δελτίο Τύπου θα διανέμεται στον τοπικό Τύπο προς δημοσίευση, ενώ παράλληλα θα αναρτάται τόσο στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης όσο και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων και των Επιμελητηρίων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις σε έντυπα που θα στοχεύουν σε Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου και επιπλέον θα πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις σε έντυπαπου θα στοχεύουν σε Ειδικές δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου.

Πρωτεύον κοινό-στόχο της πρώτης επικοινωνιακής δράσης αποτελούν οι άνεργοι της περιοχής παρέμβασης, με δευτερεύον κοινό – στόχο το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

 1. Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Στα πλαίσια του προτεινόμενου Επικοινωνιακού Σχεδίου, θα λάβουν χώρα ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, οι οποίες θαπεριλαμβάνουν μια παρουσίαση της έως τότε εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων του.

Πρωτεύον κοινό-στόχο της συγκεκριμένης επικοινωνιακής δράσης αποτελούν οι άνεργοι της περιοχής, με δευτερεύον κοινό – στόχο τους οικονομικούς – επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής.

 1. Ιστοσελίδα

Σημαντική δραστηριότητα στα πλαίσια του προτεινόμενου Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας. Η διαδικτυακή πύλη θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες, όπως:

 • Ενημέρωση

Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί όλο το ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με το Σχέδιο (φυλλάδια, ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου κτλ.), καθώς και τακτική ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο κάθε επισκέπτης, είτε είναι εν δυνάμει ωφελούμενος είτε όχι, θα ενημερώνεται για το περιεχόμενο του προγράμματος, καθώς και για πιθανούς τρόπους αξιοποίησής του. Επίσης, θα υπάρχουν σύνδεσμοι (links) με άλλα προγράμματα αντίστοιχου χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σύνδεσμοι επαγγελματικών και οικονομικών φορέων που μπορούν να φανούν χρήσιμοι κατά την υλοποίηση του Σχεδίου.

 • Δικτύωση

Στην ιστοσελίδα θα δίνεται η δυνατότητα προβολής των επιχειρήσεων που θα προκύψουν μετά το πέρας της υλοποίησης του Σχεδίου. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης αιτήματος συνεργασίας με τις επιχειρήσεις από δυνητικούς πελάτες, καθώς και προσφορές εξυπηρέτησης των αναγκών τους από δυνητικούς προμηθευτές.

Η ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί εντός του πρώτου διμήνου υλοποίησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τμηματικά οι Δράσεις 3 και 4, που απαρτίζουν το επικοινωνιακό σχέδιο στο σύνολο του.

Δράση 3: Επικοινωνιακό Σχέδιο

Υποδράση 3.1: Ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας

Το περιεχόμενο του έργου καθώς κι η ωφέλεια που αναμένεται για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα κωδικοποιηθεί και θα επικοινωνηθεί ευρέως. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί η γραφική ταυτότητα του έργου, το λογότυπο, ενημερωτικά φυλλάδια και ιστοσελίδα ενώ θα γίνει μια ευρεία ενημερωτική καμπάνια με αποστολή fax και e-mail, αποστολή ενημερωτικού υλικού, διανομή φυλλαδίων, δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις και συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου.

Ενδεικτικές δράσεις

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας  – αναρτήσεις σε συναφείς ιστοσελίδες
 • Ανάπτυξη λογοτύπου και γραφικών
 • Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας (φυλλάδιο 5000 αντίτυπα)

Υποδράση 3.2 Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Οι προτεινόμενες ενέργειες καθώς και τα αποτελέσματα αυτών θα πρέπει αρχικά να γίνουν γνωστά στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους.

Στόχοι της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι:

 • Διάχυση πληροφόρησης για τη σαφή και λεπτομερή ενημέρωση ωφελουμένων και κοινού
 • Διάχυση πληροφόρησης για την ευρεία διάδοση του προγράμματος ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον και παρακίνηση για συμμετοχή σε άλλα παρόμοια προγράμματα που έπονται (ΤΟΠΣΑ κλπ) 
 • Διάχυση χρηστικής πληροφόρησης κι οδηγιών για την αξιοποίηση ευκαιριών
 • Ανταλλαγή και μόχλευση «καλών ιδεών» ώστε να προκύψουν νεωτεριστικές, καινοτομικές και βιώσιμες προτάσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Προβολή κι ενημέρωση για εκδηλώσεις και δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα
 • Τροφοδότηση με ενδιαφέρουσες ειδήσεις
 • Προβολή έργων και δράσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με τη δράση
 • Κατανόηση των στόχων και της ωφέλειας που προκύπτει από τη δράση
 • Κατανόηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η από κοινού δράση των Α.Σ.
 • Αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργιών που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο
 • Ανάδειξη κι επικοινωνία καλών παραδειγμάτων που θα προκύψουν σε διάφορες φάσεις της δράσης
 • Επικοινωνία, επεξήγηση κι εδραίωση των ευκαιριών που προσφέρουν η κοινωνική οικονομία και οι ΚΟΙΝΣΕΠ όσον αφορά την απασχόληση

 

Ενδεικτικές δράσεις

 • Διοργάνωση ημερίδων (3 ημερίδες)
 • Δημοσιεύσεις άρθρων
 • Διοργάνωση ημερίδων (3 ημερίδες)
 • Δημοσιεύσεις άρθρων
 • Καταχώρηση διαφημίσεων σε έντυπα (10 καταχωρήσεις σε καθημερινές εφημερίδες, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά )

Δράση 4. Στοχευμένη δημοσιότητα και επιλογή ωφελουμένων

Υποδράση 4.1 Ενημέρωση δυνητικών ωφελουμένων

Με τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Σχεδίου θα ενεργοποιηθεί ένα δίκτυο υπηρεσιών και δομών οι οποίες θα αναλάβουν την πληροφόρηση των ομάδων στόχων ως προς τους άξονες δράσεις και τους στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια που πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη συμμετοχή στο έργο. Το συγκεκριμένο δίκτυο δομών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου στο πλαίσιο της δράσης που αναπτύσσουν οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των υπηρεσιών που προσφέρουν στις ομάδες στόχου. Με την αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών θα εξασφαλιστεί η άμεση προσέγγιση υποψήφιων ανέργων και κατ’ επέκταση η τελική επιλογή των ωφελούμενων.

Ο κάθε εταίρος θα συντάξει μια λίστα από 10 τουλάχιστον διαφορετικά έντυπα του ημερήσιου και τοπικού τύπου, που θα περιλαμβάνει συντάκτες αρμόδιους για εργασιακά θέματα, απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιεί τη λίστα των συντακτών για να αποστέλλει δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο όπως πριν από εκστρατείες ενημέρωσης, κατά την προεπιλογή των ωφελουμένων του έργου.

Η ενημέρωση σε δυνητικά ωφελούμενους, θα γίνει σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τα ΚΠΑ των περιοχών του έργου, τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων που καλύπτει το έργο, τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης ο κάθε εταίρος θα λειτουργεί help-desk και θα προσφέρει ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελούμενων, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Προβλεπόμενες ενέργειες

 • Δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις
 • Ενημέρωση των ανέργων για την ωφέλεια που αναμένεται να αποκομίσουν από τη δράση.
 • Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κι ενημέρωση
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ενημέρωση, απάντηση ερωτημάτων και την  εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αναμενόμενα παραδοτέα:

 • 40 δημοσιευμένα δελτία τύπου και ανακοινώσεις
 • 1200 δυνητικοί ωφελούμενοι / παραλήπτες προσκλήσεων και ενημερωτικού υλικού
 • Παροχή πρόσθετης ενημέρωσης σε 300 τουλάχιστον ενδιαφερόμενους ανέργους

Υποδράση 4.2 Ενημέρωση δυνητικών ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργατών

Τα επιμελητήρια θα συντάξουν δύο ανακοινώσεις μία στην αρχή του προγράμματος και μία μετά το τέλος των καταρτίσεων σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του. Στη συνέχεια οι ανακοινώσεις αυτές θα καταχωριστούν στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων και θα χρησιμοποιεί λίστα συντακτών για να αποσταλούν οι ανακοινώσεις ως δελτία τύπου. Στόχος είναι στην πρώτη φάση, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να ιδρύσουν επιχείρηση με συναφή αντικείμενο για την ύπαρξη του προγράμματος και στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων-μελών των επιμελητηρίων για πιθανή συνεργασία με τις υπό ίδρυση κοινωνικές επιχειρήσεις που θα προκύψουν.

Η αναλυτικότερη ενημέρωση στους άνεργους υποψήφιους επιχειρηματίες στα υπόψη αντικείμενα θα δίνεται από στελέχη των επιμελητηρίων που έρχονται σε επαφή με αυτούς (μητρώο) και μέσω help-desk που θα προσφέρει ενημέρωση των ωφελούμενων, τηλεφωνικά.

Κατά τη φάση της ίδρυσης των ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων, που θα προκύψουν από την υλοποίηση της Πράξης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ τα επιμελητήρια θα αποστείλουν και εξατομικευμένη σε 150 τουλάχιστον μέλη τους, τα οποία ενδεχομένως επιθυμούν να συνεργαστούν είτε ως προμηθευτές, είτε ως συνεργάτες είτε ως πελάτες των επιχειρήσεων που θα προκύψουν. Στη συνέχεια, θα οργανωθούν από τα δύο μετέχοντα Επιμελητήρια  3 workshops B2B με συμμετοχή τόσο των ωφελουμένων του ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ όσο και 50 τουλάχιστον επιχειρήσεων, ώστε να συζητήσουν από κοντά τις δυνατότητες ενδοκλαδικής /διακλαδικής συνεργασίας. Τα Επιμελητήρια θα εκτυπώσουν 35.000 έντυπα (ανά 5.000 για κάθε αντικείμενο) προώθησης και προβολής των συνεργασιών αυτών.

Προβλεπόμενες ενέργειες

 • Δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ύπαρξη και λειτουργία των κοινωνικών συνεταιρισμών
 • Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κι ενημέρωση
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για δημιουργία ενδιαφέροντος συνεργασίας

 

Αναμενόμενα παραδοτέα

 • 2 Ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων και 3 δελτία τύπου
 • Ενημέρωση 150 τουλάχιστον μελών των επιμελητηρίων για δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας
 • Παροχή πρόσθετης ενημέρωσης σε 50 τουλάχιστον ενδιαφερόμενες εταιρείες
 • 3 workshops business to business
 • 15.000 (3X5000) έντυπα

 

Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16

Ιστοσελίδα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ιστοσελίδα

999,68 €

 

17

Φυλλάδια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

5000 φυλλάδια

3000€

 

18

 Εκστρατεία ενημέρωσης

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO

3 ημερίδες, δημοσίευση άρθρων

1144,13€

19

Εκστρατεία ενημέρωσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ημερίδες, δημοσίευση άρθρων, 10 καταχωρήσεις σε καθημερινές εφημερίδες, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά

5474€

20

Ενημέρωση δυνητικών ωφελούμενων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

40 δημοσιευμένα δελτία τύπου και ανακοινώσεις

1200 δυνητικοί ωφελούμενοι / παραλήπτες προσκλήσεων και ενημερωτικού υλικού

3565€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ

2354,45€

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΤΑΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

4785€

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3385,9€

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

2437,04€

21

Ενημέρωση δυνητικών ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργατών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων και 3 δελτία τύπου

Ενημέρωση 150 τουλάχιστον μελών των επιμελητηρίων για δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας

Παροχή πρόσθετης ενημέρωσης σε 50 τουλάχιστον ενδιαφερόμενες εταιρείες

3 workshops business to business

15.000 (3X5000) έντυπα

 

3000€

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3000€

 

Ημερομηνία Έναρξης

12/2013

Ημερομηνία Λήξης

12/2014

 

Σύνολο

33.145,2€

 

Όπως γίνεται κατανοητό στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι αναγκαίο να ανατεθούν υπεργολαβίες που καλύπτουν την έκδοση φυλλαδίων , τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων κτλ. Το συνολικό ποσό υπεργολαβιών για τις δράσεις 3 & 4 είναι 33.145,2€. Οι Δράσεις αυτές έχουν διάρκεια υλοποίησης όμοιο με αυτό υλοποίησης ολόκληρου του έργου. Σημαντικό παράγοντα επιτυχούς υλοποίησης του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης αποτελεί το επικοινωνιακό σχέδιο. Σύμφωνα με αυτό οι ωφελούμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης όχι μόνο στο αρχικό στάδιο του έργου, αλλά και στα τελικό, κατά το οποίο θα γίνει και η τελική αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

2.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

2013

2014

ΔΡΑΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (20η)

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (31η)

 

 Δράση 1. Συντονισμός και διαχείριση πράξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 2. Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας και μελέτη διαχειριστικής επάρκειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 3.1 Ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 3.2. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 4.1 Ενημέρωση δυνητικών ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 4.2 Ενημέρωση δυνητικών ενδικλαδικών και διακλαδικών συνεργατών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 5. Διακρατική δράση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 6. Δικτύωση με άλλες ΑΣ και τους τοπικούς φορείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 7. Επιλογή ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 8.1 Επιμόρφωση στις υπηρεσίες κοινωνικού φροντιστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 8.2. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 8.3 Επιμόρφωση πάνω στην παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 8.4 Κατάρτιση στη μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δράση 9.1 Σύσταση επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δράση 9.2 Σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.     ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Επισυναπτόμενο σχετικό φύλλο excel, Πίνακας 2.

Με την παρούσα κάθε εταίρος δεσμεύεται ότι, οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πράξη δεν θα απασχοληθούν - χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  που συμμετέχει

2.6.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» έχει εξασφαλίσει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή τόσο για την άρτια και απρόσκοπτη υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης όσο και για την επαρκή λειτουργικότητα και την ασφαλή αποθήκευση-διαχείριση πληροφοριακών και αρχείων που σχετίζονται με αυτήν.

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή βρίσκεται στην έδρα της ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Η ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» εδρεύει στο Δήμο Νίκαιας, στην οδό Πέτρου Ράλλη αριθμ. 210 και Θησέως 1 όπου έχει την έδρα του ο Συντονιστής Εταίρος «ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» σε ένα χώρο ο οποίος διαθέτει άρτια βασική και τεχνολογική υποδομή. Ο Συντονιστής Εταίρος «ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τον ακόλουθο εξοπλισμό στο έργο.

Η βασική υποδομή της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» αποτελείται από:

 • 12 βιβλιοθήκες
 • 10 Γραφεία
 • 1 Τράπεζα συνεδριάσεων

Η τεχνολογική υποδομή της περιλαμβάνει:

 • 7 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
 • 2 Laptop
 • 1 Projector
 • 3 Εκτυπωτές H/P
 • 2 Φωτοτυπικά
 • 1 Πολυμηχάνημα
 • 1 Fax
 • 1 Server
 • Αυτονομία Θέρμανσης
 • Κλιματισμό Χώρου για Ψύξη και Θέρμανση
 • UPS
 • 2 Εξωτερικούς σκληρούς δίσκους

 

 • 1 Λογιστικό Πρόγραμμα
 • 1 Back-Up
 • 1 Projector
 • 1 Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Ασύρματο Δίκτυο
 • Ενσύρματο Δίκτυο
 • 1 Δικτυακή Πύλη
 • 1 Κέντρο τηλεδιάσκεψης – τηλε-εργασίας
 • 3 Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
 • 1 Ψηφιακή βιντεοκάμερα

 

Θα πρέπει ωστόσο σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η προαναφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή του «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» έχει δυνατότητα εμπλουτισμού σε λογισμικό και σε υλικό (αν τεθεί τέτοια ανάγκη) τα οποία θα παραχωρούνται από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Οι δράσεις κατάρτισης θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του εταίρου ΚΕΚ ΣΒΙΕ, όπου είναι διαθέσιμες 2 αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 20 ατόμων, 20 ατομικοί υπολογιστές, 3 αίθουσες διδασκαλίας δυναμικής 25 ατόμων, 1 προτζέκτορας, λάπτοπ και φωτοτυπικό. Το ΚΕΚ ΣΒΙΕ δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τον προαναφερθέντα εξοπλισμό στο έργο.

Οι δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης των επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του εταίρου ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ, στην αίθουσα συνεδριάσεων δυναμικότητας 45 ατόμων. Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις της ΑΙΝΤΕΚ είναι διαθέσιμοι 3 εκτυπωτές, 2 φωτοτυπικά, 1 τηλεφωνικό κέντρο, ασύρματο ίντερνετ, σέρβερ, 5 υπολογιστές, 5 λάπτοπ, 1 φαξ. Η ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τον προαναφερθέντα εξοπλισμό στο έργο.

Στη συνέχεια δίνεται αναλυτική περιγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» αναφορικά με τη μηχανογραφημένη οικονομική/λογιστική διαχείριση, την ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων, την ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις πληροφοριών, τη βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγούς και την τεχνική υποστήριξη υποδομής και ασφαλής τήρηση-φύλαξη αρχείων και πληροφοριών.

Μηχανογραφημένη οικονομική / λογιστική διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αναφορικά με την οικονομική και λογιστική διαχείριση, λειτουργεί τμήμα Μηχανογραφημένου λογιστηρίου, το οποίο διαχειρίζεται εξ’ ολοκλήρου το λογιστικό αντικείμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο βάση των οδηγιών που διέπουν το εκάστοτε έργο. Για τη λογιστική διαχείριση των έργων τηρούνται πλήρως οι κοινοτικές κατευθύνσεις λογιστικής παρακολούθησης οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τα εκάστοτε λογιστικά συστήματα.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στη μηχανογραφημένη λογιστική διαχείριση των έργων, περιλαμβάνονται παρακολούθηση Γενικής Λογιστικής (Λογαριασμοί Ισολογισμού: πάγιο ενεργητικό, αποθέματα, απαιτήσεις και διαθέσιμα, καθαρή θέση, προβλέψεις, μακροχρόνιες υποχρεώσεις, βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως: λειτουργικά έξοδα, λειτουργικά έσοδα, Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων: αποτελέσματα), Αναλυτικής Λογιστικής (Λογαριασμοί Κοστολόγησης: Κοστολόγηση), Εμπορικής Διαχείρισης, παρακολούθηση παγίων στοιχείων, παρακολούθηση αξιόγραφων (επιταγών πληρωτέων και εισπρακτέων, εγγυητικές επιστολές κλπ.

Βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί (ηλεκτρονικοί ή μη)

Στην έδρα της ΑΣ υπάρχει φυσική βιβλιοθήκη που φιλοξενεί όλα τα στοιχεία σε έντυπη μορφή που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία της ΑΣ καθώς και για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Ταυτόχρονα τηρούνται αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία. Τόσο η φυσική όσο και η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με ό,τι νεότερο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο προκύπτει κατά τον χρόνο υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης.

Υπάρχει δυνατότητα τακτικής πρόσβασης στην ηλεκτρονική Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών και την Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μέσω των οποίων εξασφαλίζεται πρόσβαση σε:

 • Επίκαιρη Νομοθεσία, από τα τελευταία νομοθετήματα προς τα προγενέστερα, σε πλήρες κείμενο, όπου υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς τοπικά στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΑΣ
 • Επίκαιρη Νομολογία, με τις σημαντικές αποφάσεις των Δικαστηρίων από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες, σε πλήρες κείμενο, όπου υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς τοπικά στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΑΣ
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύνδεση άμεσα με τον Δικτυακό τόπο των Νομικών Βάσεων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο της Ε.Ε. μπορεί να γίνει αναζήτηση στην Ελληνική γλώσσα για Νομικά έγγραφα Νομοθεσίας και Νομολογίας

Τεχνική υποστήριξη υποδομής και ασφαλής τήρηση-φύλαξη αρχείων και πληροφοριών

Η τεχνική υποστήριξη της υποδομής παρέχεται από το άτομο που είναι επιφορτισμένο αποκλειστικά με αυτό το καθήκον σε καθημερινή βάση. Το άτομο αυτό πραγματοποιεί καθημερινά ενέργειες  προληπτικών ελέγχων, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των τεχνικών υποδομών. Ενδεικτικά καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλο το πλήθος των εξυπηρετητών για να διασφαλιστεί η ορθή και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτών, παρέχοντας έτσι την αδιάλειπτη και αποτελεσματική εργασία των τελικών χρηστών. Παράλληλα πραγματοποιούνται έλεγχοι στο δικτυακό εξοπλισμό για τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας αυτού, παρέχοντας έτσι συνεχή πρόσβαση των τελικών χρηστών, τόσο στο εσωτερικό δίκτυο όσο και στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως εκτός από τους καθημερινούς προληπτικούς ελέγχους των τεχνικών υποδομών, το άτομο που έχει επωμιστεί το ρόλο της τεχνικής υποστήριξης, καλείται για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων  προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόσο σε επίπεδο λογισμικού  όσο  και  υλικού (σε εξυπηρετητές, τελικούς χρήστες, περιφερειακά, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, UPS). Τέλος, πραγματοποιούνται τακτικά αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικού καθώς και αντικατάσταση φθαρμένου υλικού κτλ.

Εκτός από την παροχή τεχνικής υποστήριξης, έχουν ληφθεί και μέτρα για την ασφαλή τήρηση και φύλαξη αρχείων. Τα μέτρα αυτά είναι η καθημερινή λήψη backup των σημαντικών αρχείων, τόσο των εξυπηρετητών όσο και των τελικών χρηστών. Καθημερινά λαμβάνονται  incremental back-ups και στο τέλος κάθε εβδομάδας πραγματοποιείται full backup σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Παράλληλα στους εξυπηρετητές χρησιμοποιείται η τεχνολογία RAID, η οποία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ακριβούς αντιγράφου του σκληρού δίσκου και σε περίπτωση αποτυχίας λειτουργίας αυτού, ενεργοποιείται ο εφεδρικός παρέχοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία και ασφάλεια των αρχείων. Επιπροσθέτως, τα εβδομαδιαία backups αποθηκεύονται σε εξωτερικό μαγνητικό δίσκο, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος που δεν επηρεάζεται από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ.). Τέλος για την ασφαλή τήρηση-φύλαξη αρχείων και πληροφοριών, έχει εξασφαλιστεί χώρος αρχειοθέτησης εγγράφων παρακολούθησης της πράξης ,τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε ηλεκτρονικό σύστημα backup όπου γίνεται αρχειοθέτηση σε ηλεκτρονική μορφή.    

Εκτός από τη φύλαξη και προστασία αρχείων και πληροφοριών από τις οποιεσδήποτε τεχνικές αποτυχίες καθώς και από φυσικές καταστροφές, πραγματοποιούνται επίσης ενέργειες για τη φύλαξη και προστασία αυτών από εξωτερικές «επιθέσεις». Για να εξαλείφουν οι απομακρυσμένες «επιθέσεις», αποφεύγεται η χρήση ασύρματου δικτύου, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα αρχεία και οι πληροφορίες από επιθέσεις όπως dictionary attacks, dos attacks κτλ. ,οι οποίες ενδεικτικά δημιουργούν, κινδύνους μη επιθυμητής εισόδου σε άτομα μη αρμόδια, δυσλειτουργίες συστήματος κτλ. με ότι συνέπειες μπορούν αυτές να επιφέρουν.  Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο ενεργοποιείται μόνο όταν κρίνεται αναπόφευκτη, έχοντας όμως λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση αυτού, ενεργοποιώντας όλες τις δυνατές ρυθμίσεις ασφαλείας όπως κλείδωμα access point, τόσο με χρήση MAC address όσο και με χρήση μεθόδων κλειδιού, τα οποία κρυπτογραφούνται με τους ασφαλέστερους αλγορίθμους (WPA2), ενώ τηρούν και αυστηρούς κανόνες ασφαλείας κατά την επιλογή τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται dictionary attacks. Παράλληλα, ανοίγονται μόνο οι απαραίτητες πόρτες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία πρωτοκόλλων και υπηρεσιών.

Εκτός από κακόβουλες ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ενδεχόμενης χρήσης ασύρματου δικτύου, πρέπει να αποφεύγονται και κακόβουλες ενέργειες από τη χρήση του διαδικτύου. Για την αντιμετώπιση τυχών τέτοιων ενεργειών λαμβάνονται μέτρα προστασίας όπως, η χρήση firewalls και ολοκληρωμένων λογισμικών προστασίας (αυτοματοποιημένες καθημερινές ενημερώσεις αυτών), η καθημερινή εγκατάσταση των νεότερων ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος και λογισμικού έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν κενά ασφαλείας και η  ρύθμιση του δρομολογητή με όλους τους διαθέσιμους κανόνες για αποφυγή κακόβουλων ενεργειών.

Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση απομακρυσμένης σύνδεσης, γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια, ενεργοποιώντας αυτήν και παρέχοντας στο χρήστη μοναδικό κωδικό, θέτοντας βέβαια  χρονική λήξη σ’ αυτόν.

Η είσοδος στο σύστημα μέσα από την  Σύμπραξη επιτρέπεται μόνο μέσα από τους υπολογιστές της με τη χρήση username και password, τα οποία αλλάζουν μηνιαίως.

Η προστασία των δεδομένων σε φορητούς υπολογιστές εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 • Κάθε φορητός υπολογιστής όταν συνδέεται η αποσυνδέεται από το δίκτυο κάνει αυτόματο συγχρονισμό των αρχείων, έτσι ώστε ο εξυπηρετητής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης να διατηρεί τις πλέον ενημερωμένες εκδόσεις και
 • Η ασφάλεια των δεδομένων σε περίπτωση απώλειας αυτού, εξασφαλίζεται με σύστημα διπλού κωδικού: κωδικό στο BIOS και username και password στο λειτουργικό σύστημα.

2.7.     ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Επισυνάπτεται αρχείο excel με τους πίνακες ανάλυσης προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσης.

2.8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.8.1. Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

1.            Σκοπός

Σκοπός  της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της προόδου και η αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του κάθε έργου που εκτελεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής του εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.

2.           Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα με ίδια μέσα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

3.           Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Εκτενέστερος πίνακας νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση έργων παρουσιάζεται στο παράρτημα.

4.           Αρμοδιότητες

Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο προόδου του Έργου και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος είναι ο Υπεύθυνος Έργου σε άμεση συνεργασία με την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Για την οικονομική παρακολούθηση του έργου, αρμοδιότητα φέρουν Υπεύθυνος Οικονομικής Παρακολούθησης, υποστηριζόμενος από το Λογιστήριο και ο Διαχειριστής, για θέματα νομιμότητας δαπανών και διαδικασιών.

Την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου και την πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου επιμελείται μια Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων.

5.           Διαδικασία

5.1.       Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων

 1. O Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί τις χρονικές δεσμεύσεις για ενέργειες που διεκπεραιώνονται από την ίδια την Ομάδα Έργου, όπως ενδεικτικά: έκδοση αποφάσεων και εγκρίσεων, σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων, διεκπεραίωση διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων, προώθηση προκαταρκτικών ερευνών, εξέταση διαφορών και αιτημάτων αναδόχων, κλπ. 
 2. Ο Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί και ενημερώνει το Σχέδιο Διαχείρισης Χρονοδιαγράμματος του Έργου και το αναθεωρεί όταν απαιτείται.
 3. Καταρτίζει εκθέσεις προόδου και υποβάλλει εξαμηνιαία δελτία έργου στη Διαχειριστική Αρχή, ή με όποια άλλη συχνότητα απαιτεί το έργο.
 4. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών ή και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ενημερώνει όπου απαιτείται τη Διαχειριστική Αρχή και λαμβάνει σχετική προέγκρισή της.
 5. Ο Υπεύθυνος Έργου φροντίζει ώστε σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάθεσης του έργου να παραδίδονται έγκαιρα στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία τα προβλεπόμενα στοιχεία.

 

5.2.       Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων των Αναδόχων

 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, εφόσον προβλέπεται σχετικά στη σύμβαση, καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, υποβάλλεται στην υπηρεσία και ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Έργου σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
 2. Στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και, αν απαιτείται, αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή προς έγκριση.
 3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποστέλλεται στον Ανάδοχο από τον Υπεύθυνο Έργου.
 4. O Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί διαρκώς την πρόοδο του έργου. Η παρακολούθηση του Έργου μπορεί να γίνεται είτε μέσω του χρόνου παραδόσεως των παραδοτέων σε σχέση με το Χρονοδιάγραμμα του Έργου, είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται κατάλληλη ανάλογα με τη φύση του έργου (επικοινωνία με τον Ανάδοχο, επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών κτλ.). Η παρακολούθηση του έργου υλοποιείται με τη βοήθεια του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (ΣΥΕ) και παράλληλα παρακολουθείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό (Excel).
 5. Οποιαδήποτε στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αιτίες καθυστερήσεων και γίνονται αντιληπτά από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στο Έργο θα πρέπει να έρχονται σε γνώση του Υπεύθυνου Έργου και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
 6. Ο Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί την υποχρέωση του Αναδόχου να συντάσσει και να υποβάλει Εκθέσεις Προόδου του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης.
 7. Αν παρατηρηθούν σημαντικές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, ο Υπεύθυνος Έργου ή η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ενημερώνουν άμεσα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διαχειριστή και τη Διοίκηση προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών Δ07 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών».

 

5.3.       Συσκέψεις Ανασκόπησης Προόδου Έργου από τη Διοίκηση

 1. Οι συσκέψεις διεξάγονται με πρωτοβουλία της Διοίκησης και συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διαχειριστής, οι Υπεύθυνοι από κάθε οργανισμό που συμμετέχει στη Σύμπραξη και ο Υπεύθυνος Έργου. Επίσης, είναι δυνατό να παρίστανται και άλλοι εμπλεκόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 2. Εάν απαιτηθούν κρίσιμες αλλαγές ακολουθείται η διαδικασία Δ07 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών.
 3. Εφόσον για κάποιο έργο αποφασιστεί η ανάγκη λήψης μέτρων ή η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, αυτές αναλαμβάνει να τις συντονίσει ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ενώ το απόσπασμα των πρακτικών της σύσκεψης που αφορά το έργο αρχειοθετείται στο σχετικό Φάκελο Έργου.

 

5.4.       Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Έργων

 1. Ο Υπεύθυνος Έργου έχει την βασική ευθύνη της σύνταξης της «Εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου Έργου», η οποία περιέχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω πληροφορίες:
 • Σύντομη περιγραφή της κατάστασης του έργου (αποτύπωση κατάστασης περιόδου αναφοράς)
 • Σημαντικές ενέργειες επόμενης περιόδου
 • Προβληματικές περιοχές και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες
 • Σχολιασμός χρονοδιαγράμματος έργου
 • Σημαντικές ενέργειες που απομένουν  μέχρι  την ολοκλήρωση
 • Κόστος έργου, εκταμιεύσεις, λογαριασμοί σε εκκρεμότητα,  το κόστος μέχρι τέλους του έργου.
 1. Ο Υπεύθυνος Έργου, ολοκληρώνει την Εξαμηνιαία Έκθεση εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου τριμήνου κατά κανόνα, είτε σε συνεννόηση με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
 2. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στη Διοίκηση και υπογράφονται από εκπρόσωπο της. Μπορεί δε η περιοδικότητα τους να τροποποιηθεί με βάση απαίτηση της Διαχειριστικής Αρχής.
 3. Η Εξαμηνιαία Έκθεση αρχειοθετείται στο «Φάκελο Έργου» από τον Υπεύθυνο Έργου.

 

2.8.2. Διαδικασία διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών

1.         Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και της μεθοδολογίας διάγνωσης προβλημάτων και υλοποίησης αλλαγών, σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

2.           Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε ανάγκη αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού υλοποίησης του έργου, είτε για λόγους αποδοτικότητας, είτε για λόγους προβλημάτων, είτε για λόγους ανωτέρας βίας.

 

3.           Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Καταστατικό Σύμπραξης

Σύμβαση έργου

 

4.           Αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Διαχειριστής και το Δ.Σ.: Ενημερώνονται και εγκρίνουν αποφάσεις σε περιπτώσεις που τα προβλήματα και οι απαιτούμενες αλλαγές απαιτούν απόκλιση από την σύμβαση με την Διαχειριστική Αρχή, απαιτούν τροποποίηση σύμβασης, ενέχουν κόστη ή γενικά έχουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Υπεύθυνος Έργου: Ενημερώνεται και γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις που τα προς διαχείριση προβλήματα και οι απαιτούμενες αλλαγές εκφεύγουν των νοούμενων ως καθημερινών προβλημάτων. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο, το Διαχειριστή και το Δ.Σ. όταν απαιτείται σχετική απόφαση.

Η Ομάδα Υλοποίησης Έργου: Έχει άμεση επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Έργου και εφαρμόζει τις αποφάσεις. Διατηρεί το δικαίωμα πρότασης λύσεων προς τον Υπεύθυνο Έργου.

 

5.           Διαδικασία

5.1. Διαπίστωση προβλήματος – λήψη αποφάσεως

 1. Πρόβλημα στη διαχείριση ή στην υλοποίηση ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου αποκαλείται κάθε απόκλιση από τη σύμβαση, από τους στόχους του προγράμματος, καθυστέρηση, απόκλιση από τον οικονομικό προϋπολογισμό και γενικά κάθε κατάσταση  που μαρτυρά μη ομαλή εξέλιξη του προγράμματος.

 

 1. Η διαπίστωση του προβλήματος μπορεί να προέλθει από την Ομάδα Έργου, τους συμβούλους, τους εκπαιδευτές, τους αξιολογητές, κλπ.

 

 1. Αφού εντοπιστεί το πρόβλημα, τότε ο Υπεύθυνος Έργου, σε συνεργασία με την Ομάδα Υλοποίησης Έργου, κάνει την ανάλυση αιτιών.

 

 1. Ακολουθεί η ενημέρωση προς την Πρόεδρο, με στόχο να γνωμοδοτήσει τουλάχιστον ως προς το διαδικαστικό.

 

 1. Το Δ.Σ. είναι πρακτικά το ανώτερο ιεραρχικά όργανο διαχείρισης προγραμμάτων, το οποίο συζητά θέματα προς επίλυση μόνο όταν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

 

 1. Ακολουθεί η απόφαση για την επίλυση του προβλήματος, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους εμπλεκομένους ιεραρχικά.

 

5.2. Διαχείριση αλλαγών

 1. Οι αλλαγές που αποφασίζονται, μπορεί να απαιτούν την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. Αυτή η εκτίμηση γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.

 

 1. Η απαίτηση για προηγούμενο αίτημα τροποποίησης αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, ενίοτε δε και στη σύμβαση. Αν υπάρχει αμφιβολία, ο Υπεύθυνος Έργου επικοινωνεί με την Διαχειριστική Αρχή.

 

 1. Το έγγραφο αίτημα προετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο Έργου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

 

 1. Σημειώνεται ότι το αίτημα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με την απόφαση του Δ.Σ.

 

 1. Το αίτημα αποστέλλεται στο Διαχειριστική Αρχή και η εφαρμογή των αλλαγών γίνεται μόνο μετά την έγγραφη θετική απάντηση της τελευταίας.

 

 1. Όλα τα ανωτέρω βήματα καταγράφονται στο έντυπο διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών και ανασκοπούνται περιοδικά από το Δ.Σ.

 

 1. Ο Υπεύθυνος Έργου τηρεί Αρχείο διαχείρισης παραπόνων – προβλημάτων – κινδύνων.

 

2.8.3. Διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου

1.           Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων των έργων (προμήθειες, υπηρεσίες) της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

2.           Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

 

3.           Βασικό θεσμικό πλαίσιο

α)   ΠΔ 118/2007

β)   Π.Δ. 60/2007.

Πέρα των παραπάνω, εκτενέστερος πίνακας νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση έργων παρουσιάζεται στο παράρτημα.

 

4.           Αρμοδιότητες

Υπεύθυνη για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου κάθε έργου είναι η ορισμένη Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την υποστήριξη  του Υπευθύνου Έργου

Για την διασφάλιση της διακριτότητας των ρόλων καθορίζεται ότι τα μέλη της εκάστοτε ορισμένης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν μπορεί να είναι στελέχη του Λογιστηρίου που εμπλέκονται στην διεκπεραίωση  πληρωμών.

 

5.         Διαδικασία

 1. Οι φάσεις εξέλιξης του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου θα απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, προβλέπονται στη Σύμβαση του Έργου και έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου.
 2. Ο Υπεύθυνος Έργου παρακολουθεί άμεσα και διαρκώς την εξέλιξη της υλοποίησης των έργων, είτε αυτή υλοποιείται μόνο με ίδια μέσα είτε με μερική ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο.
 3. Στις καθορισμένες από τη Σύμβαση χρονικές περιόδους η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την υποστήριξη του Υπευθύνου Έργου, προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων. Για την προσωρινή παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και παραλαμβάνεται το έργο ποσοτικά και ποιοτικά. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει επίσης κατά το δυνατό την ποιότητα των παραδοτέων (με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης, την πορεία υλοποίησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη) και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της
 4. Ο Υπεύθυνος Έργου ενημερώνει τον αντίστοιχο Φάκελο Έργου με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την πιστοποίηση του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου.
 5. Ομοίως ενημερώνει με εκθέσεις ελέγχου, εισηγήσεις διορθωτικών ενεργειών και τα αντίστοιχα Εξαμηνιαία Δελτία για κάθε έργο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διαχειριστή, τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης, τον οποίο υποστηρίζει και το Λογιστήριο και τη Διαχειριστική Αρχή.
 6. Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των οργάνων διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ώστε να προβούν σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.
 7. Μετά τη λήξη της οριζόμενης από τη Σύμβαση περιόδου εγγύησης και εντός του προβλεπόμενου από τη σχετική νομοθεσία χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται η Οριστική Παραλαβή του Έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής κατά αντιστοιχία με τις ενέργειες Προσωρινής Παραλαβής.
 8. Αν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τα πρωτόκολλα παραλαβής σε κάθε περίπτωση κοινοποιούνται στον Ανάδοχο.

 

2.8.4. Διαδικασία κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων και αναφορών

1.           Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της υποβολής στη διαχειριστική αρχή των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών για όλα τα στάδια υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

 

2.           Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των διαχειριστικών αρχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

 

3.           Βασικό θεσμικό πλαίσιο

 • Νόμος 3614/ΦΕΚ Α 267/03.12.2007
 • Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006
 • Υ.Α. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008

 

4.         Αρμοδιότητες

Αρμόδια μονάδα για την κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων και αναφορών προς τη ΔΑ είναι η Ομάδα Έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με την εποπτεία και ευθύνη του Υπευθύνου Έργου.

5.           Διαδικασία

 1. Οι αναφορές προόδου (Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης /Υποέργου) αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και η υποχρέωση υποβολής τους από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και του Συμφώνου Αποδοχής Όρων.
 2. 2.    Ο Υπεύθυνος Έργου είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου και σύνταξης των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών προς τη Διαχειριστική Αρχή. Συγκεκριμένα, με την υποστήριξη της Ομάδας Έργου και του Υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης Έργου, καθώς και του Λογιστηρίου:
 • Ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών με βάσει τις οδηγίες της οικείας Διαχειριστικής Αρχής.  Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη αναγκαία και απαραίτητη για την υλοποίηση της Πράξης και που δεν περιλαμβάνεται στο ΤΔΠΠ αλλά περιέχεται ως κατηγορία επιλέξιμων δαπανών στην προκήρυξη της συγκεκριμένης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή τότε ακολουθείται η διαδικασία ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και επικαιροποίησης στοιχείων της Πράξης που αναφέρεται στη Δ07 «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών».
 • Διαβιβάζει  τα ΔΠΠΠ/Υ  (Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης /Υποέργου) στον Διαχειριστή, ο οποίος με ευθύνη του ή εξουσιοδοτώντας τον ίδιο τον Υπεύθυνο Έργου τα υποβάλει στη Διαχειριστική Αρχή ως κάτωθι:
  • Υποβάλλει μέσω διαδικτύου τα ΔΠΠΠ/Υ στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εισάγοντας όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, σε τυποποιημένα αρχεία του συστήματος και λαμβάνοντας εσωτερικό αριθμό υποβολής δελτίων.
  • Ενημερώνει την Διαχειριστική Αρχή, μέσω e-mail για την υποβολή των ΔΠΠΠ/Υ, δίδοντας τον εσωτερικό αριθμό υποβολής δελτίων και αναμένει τον έλεγχο και την έγκριση αυτών από την ΔΑ.
  • Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διαχειριστική Αρχή, αφού ελέγξει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αναφορές, ενημερώνει την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την έγκρισή τους.
  • Ο Διαχειριστής εκτυπώνει τα ΔΠΠΠ/Υ και συντάσσει επιστολή διαβίβασης αυτών στην ΔΑ. Μονογράφει την επιστολή και τη διαβιβάζει, συνοδευόμενη από τα ΔΠΠΠ/Υ, στο Λογιστήριο και στον Πρόεδρο του ΔΣ για έγκριση. Ο Πρόεδρος του  ΔΣ διαβιβάζει την επιστολή στην Διαχειριστική Αρχή.
  • Υποβάλλει σε συνεργασία με το Λογιστήριο, στην Διαχειριστική Αρχή τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες ως κάτωθι:
   • Συντάσσει, μέσα στις προθεσμίες που θέτει η σύμβαση του έργου, αναφορές προόδου (Δελτία Δήλωσης Δαπανών) για την οικονομική παρακολούθηση της πράξης. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των πληρωμών του υλοποιημένου έργου και αφού εισαχθούν στο ΟΠΣ από την ΔΑ, αποτελούν αίτημα χρηματοδότησης της Αρχής Πληρωμής του ΥΠΟΙΟ, προς την ΕΕ, της αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης. Σε περιπτώσεις μικρού ύψους πραγματοποιούμενων δαπανών τα ΔΔΔ δύνανται να υποβάλλονται σωρευτικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο της υποβολής τους χρονικό διάστημα.
   • Χρησιμοποιώντας κωδικούς που έχουν δοθεί από την ΔΑ ανά συγχρηματοδοτούμενο έργο, υποβάλλει μέσω διαδικτύου τις πληρωμές ανά υποέργο στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εισάγοντας τα στοιχεία του τιμολογίου (παραστατικά Αναδόχου) και τα στοιχεία της πληρωμής (παραστατικά φορέα υλοποίησης) σε τυποποιημένο αρχείο του συστήματος λαμβάνοντας εσωτερικό αριθμό υποβολής δελτίου.
   • Εκτυπώνει το/τα ΔΔΔ  και υπογράφει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   • Συντάσσει επιστολή συνοδευόμενη από το/τα ΔΔΔ και τα δικαιολογητικά έγγραφα, τη μονογράφει και την προωθεί στον Προϊστάμενο Προμηθειών και Λογιστηρίου και στη συνέχεια στον Πρόεδρο του ΔΣ για έγκριση. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαβιβάζει την επιστολή στην ΔΑ.
   • Η υποβολή θεωρείται τελική μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από την ΔΑ και το σχετικό έλεγχο ορθότητας των στοιχείων από αυτήν (Διοικητική επαλήθευση ΔΔΔ). Στη συνέχεια, οι σχετικές οικονομικές πληροφορίες εισάγονται στο ΟΠΣ του ΥΠΟΙΟ από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑ.
   • Συνεργάζεται σε κάθε φάση με το Λογιστήριο για τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο της πράξης.
   • Συντονίζει τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους κατά το στάδιο εκτέλεσης της πράξης που διακρίνονται σε:
    • Επιτόπιους (Εθνικούς και κοινοτικούς)
    • Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης Υποέργων (από αρμόδια ΔΑ)
    • Επικοινωνεί με τον Ανάδοχο του έργου για τυχόν προβλήματα, ελλείψεις, μη συμμορφώσεις κλπ
    • Ελέγχει την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
 1. Πέραν των καθορισμένων εκθέσεων και αναφορών που υποβάλλονται, ο Υπεύθυνος Έργο σε συνεργασία με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έχει επιπρόσθετα την ευθύνη της ευρύτερης επικοινωνίας και ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και των εκάστοτε Αναδόχων αναφορικά με την πρόοδο των έργων, εκτιμήσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη των εργασιών, την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, πιθανά προβλήματα κλπ.
 2. Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία καθώς όλα τα σχετικά έγγραφα  που προκύπτουν αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο Φάκελο Έργου.

 

2.8.5. Διαδικασία τήρησης λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

 1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θέτει το πλαίσιο χρηματοδότησης των έργων που εκτελεί.

 

 1. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προμηθειών και υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

 

 1. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

α)   Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 60.

β)   ΚΥΑ Αρ. Πρωτ: 2.475/οικ.3.33 – 10/1/2012

Εκτενέστερος πίνακας νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση έργων παρουσιάζεται στο παράρτημα.

 

 1. Αρμοδιότητες

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιος για τη υλοποίηση της παρούσας διαδικασίας, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο λειτουργικό οργανόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Το Λογιστήριο υποστηρίζει ενεργά τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης ενώ ο Διαχειριστής εμπλέκεται σε θέματα κανονικότητας και νομιμότητας των οικονομικών πράξεων.

 1. Διαδικασία
  1. Με την ένταξη της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπογράφεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και τη Διαχειριστική Αρχή, Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου.
  2. Το ανωτέρω Σύμφωνο κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του έργου στο Λογιστήριοκαι στην αρμόδια για το έργο Ομάδα Έργου. Τα όργανα αυτά μελετούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη του έργου και σχεδιάζουν  τον τρόπο τήρησής τους.
  3. Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης καθορίζει τις απαιτήσεις της διαχείρισης του  έργου, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ικανοποίησή τους (επιλεξιμότητα δαπανών κ.λπ.) και προγραμματίζει τις αναγκαίες ενέργειες.
  4. Στο λογισμικό λογιστικής διαχείρισης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δημιουργείται ξεχωριστή λογιστική μερίδα – λογαριασμός για το εκτελούμενο έργο στο οποίο καταχωρούνται  όλες οι αντίστοιχες οικονομικές πράξεις.
  5. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερος τραπεζικός λογαριασμός για κάθε έργο. Ο Τραπεζικός Λογαριασμός «ανοίγεται» σε Τραπεζικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ., κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ τριών προσφορών που λαμβάνονται από αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζικά Ιδρύματα. Ο Διαχειριστής είναι ο μόνος Δικαιούχος πρόσβασης στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην επωνυμία της Α.Σ.
  6. Εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ορίζει ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έργου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
  7. Το Λογιστήριοαρχειοθετεί όλα τα σχετικά έγραφα στο «Αρχείο Οικονομικής Παρακολούθησης Έργων» και αντίγραφα αυτών παραδίδονται στον Υπεύθυνο Έργου προς αρχειοθέτηση στο Φάκελο Έργου.

 

2.8.6. Διαδικασία κατανομής της χρηματοδότησης στους εταίρους

 1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαλή και σύννομη κατανομή της χρηματοδότησης ανάμεσα στους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

 

 1. Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για τις τρεις βασικές «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

 

 1. Βασικό θεσμικό πλαίσιο

α)   Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 60.

β)   ΚΥΑ Αρ. Πρωτ: 2.475/οικ.3.33 – 10/1/2012

Εκτενέστερος πίνακας νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση έργων παρουσιάζεται στο παράρτημα.

 

 1. Αρμοδιότητες

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιος για τη υλοποίηση της παρούσας διαδικασίας, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο λειτουργικό οργανόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Το Λογιστήριο υποστηρίζει ενεργά τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης ενώ ο Διαχειριστής εμπλέκεται σε θέματα κανονικότητας και νομιμότητας των οικονομικών πράξεων.

 


 1. Διαδικασία

5.1 Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Η μεταφορά της επιχορήγησης από το φορέα χρηματοδότησης προς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη/Δικαιούχο του Έργου γίνεται με Απόφαση Κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΔΑ/ΕΦΔ) των προϋποθέσεων και πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 25% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο δικαιούχος/συντονιστής υποβάλει στην ΕΔΑ/ΕΦΔ Βεβαίωση έναρξης, (σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης των ωφελουμένων και επιλογής των ωφελουμένων. 

β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 75% του φυσικού αντικειμένου του Έργου, και οικονομικού αντικειμένου ύψους 50% της πρώτης και δεύτερης δόσης.  

γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 25% αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου και την υποβολή στην ΕΔΑ/ΕΦΔ των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης  βάσει του σημείου 1.2, και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, για το σύνολο των ωφελουμένων. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό της αποπληρωμής είναι ανάλογο του ποσοστού εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης (% ωφελουμένων για τους οποίους εξασφαλίστηκαν θέσεις απασχόλησης x 25% του πιστοποιημένου οικονομικού αντικειμένου).

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της επιταγής επιχορήγησης από το δημόσιο υπόλογο του Φορέα Χρηματοδότησης και υποχρεούται να καταθέτει την επιχορήγηση, στον ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό για την Πράξη,  έως και την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής της.

Ο Δικαιούχος, για την είσπραξη της επιχορήγησης, εκδίδει τιμολόγιο επιδότησης

 

 

5.2 Μεταβίβαση της επιχορήγησης στους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του Έργου που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης. Το Έργο υλοποιείται με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από τους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η κατανομή του Έργου στους Εταίρους και οι χρηματορροές που προκύπτουν από αυτή γίνονται στο πλαίσιο μεταβίβασης της επιχορήγησης η οποία έχει εγκριθεί στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 2. Μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των εταίρων της δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. Εάν οι δράσεις ενός εταίρου παράγουν εργαλεία ή αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του έργου από άλλον εταίρο, τότε από την αναγκαία συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού δεν προκύπτει ενοχική σχέση με την έννοια της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής και υποχρέωση ΦΠΑ.
 3. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μεταβιβάζει την επιχορήγηση στους εταίρους μέσω τραπεζικών λογαριασμών που έχουν καθορίσει οι εταίροι για το σκοπό αυτό ή με την έκδοση επιταγών υπέρ του δικαιούχου εταίρου. Η εντολή μεταβίβασης της επιχορήγησης ή η επιταγή, υπογράφεται από τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 4. Για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης απαιτείται να υποβληθούν από τους εταίρους στο Διαχειριστή δια του Συντονιστή, τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών προς εξόφληση.

Ο Διαχειριστής μετά από έλεγχο των παραστατικών, σύμφωνα με το τμήμα του εγκεκριμένου έργου που αναλογεί στον κάθε εταίρο, και τις κατηγορίες δαπανών, μεταβιβάζει τα αναγκαία ποσά στο δικαιούχο εταίρο με την έκδοση από αυτόν τιμολογίου επιδότησης, βάσει του άρθρου 12, παρ. 3 του ΚΒΣ, για την είσπραξη της επιχορήγησης.

 

                                 Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

                                              Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

           Φορέας

Σφραγίδα-Υπογραφή

           Φορέας

Σφραγίδα-Υπογραφή

 

Για τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων

 

 

Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

 

 

Για τον Δήμο Περάματος

 

 

 

Για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

 

 

Για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

 

Για το ΚΕΚ ΣΒΙΕ

 

 

Για τον Δήμο Αίγινας

 

 

 

Για το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

 

 

Για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πόρου (ΔΗΚΕΠ)

 

 

 

 

Για την ΑΙΝΤΕΚ ΑΕ

 

 

 

Για τη ΚΟΔΕΠ

 

 

 

Για την ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ

 

 [1] Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνεται βάσει του Ν. 3304/2005, εργαλείο που ενσωματώνει τις Κοινοτικές Οδηγίες  για την καταπολέμηση των διακρίσεων 2000/43/ΕΚ (Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα) και 2000/78/ΕΚ (Οδηγία για την Απασχόληση) και προβλέπει προστασία από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

[2] Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνεται βάσει του Ν. 3304/2005, εργαλείο που ενσωματώνει τις Κοινοτικές Οδηγίες  για την καταπολέμηση των διακρίσεων 2000/43/ΕΚ (Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα) και 2000/78/ΕΚ (Οδηγία για την Απασχόληση) και προβλέπει προστασία από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατισμού.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter