ΒΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατεβάστε την αίτηση:

Αίτηση υποψήφιου

 

 

για συμμετοχή στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ.

 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Όνομα Πατρός

 

Φύλο

Άνδρας    

Γυναίκα                       

Ημερομηνία Γέννησης

.…../.……/……

 

Οικογενειακή Κατάσταση

 

Αριθμός Παιδιών                   

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Ναι (επισυνάπτονται αντίστοιχα

δικαιολογητικά)

Όχι

Στοιχεία Ανεργίας:

Αρ. Κάρτας ανεργίας

 

 

Μήνες ανεργίας

 

Παίρνετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ;

Ναι

Όχι

Ατομικό εισόδημα:

Έως και 7.000,00€ 

Άνω των 7.000,00€

Διεύθυνση Κατοικίας

Οδός

Αριθμός

 

Πόλη

Τ.Κ.

Αρ. Τηλεφώνου

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητος

 

Αρ. Μητρώου ΑΜΚΑ

 

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ

 

       

 

IΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εκπαιδευτικό επίπεδο

ΛΥΚΕΙΟ/ΤΕΕ

ΙΕΚ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΆΛΛΟ (αναφέρετε)

 

Ειδικότητα

 

Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

Ναι (επισυνάπτονται αντίστοιχα

δικαιολογητικά)

Όχι

Χρόνος προϋπηρεσίας

Έτη

Μήνες

Γνωρίζετε Η/Υ;

Ναι

Όχι

Γνώση ξένων γλωσσών

Ναι

Όχι

 

IΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συμπληρώστε τυχόν πρόσθετα προσόντα που έχετε όπως για παράδειγμα επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, κ.ά.

 

 

 

 

 

 

Α. Δικαιολογητικά

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τους Δήμους των περιοχών παρέμβασης (πρόσφατης έκδοσης).
 3. Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 5. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ακριβή αντίγραφα).
 • Οι άνεργοι πρώην μισθωτοί,  για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη ή αντίγραφο των ενσήμων.
 • Οι άνεργοι πρώην ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (Βεβαίωση έναρξης & λήξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ).

                Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό       θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή       τους στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Αποδεικτικά στοιχεία για κάθε προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό δεδομένο που αποδεικνύει την ανάγκη για συμμετοχή στο σχέδιο δράσης.
 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.

Β. Επιθυμητά πρόσθετα δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (ακριβή αντίγραφα).
 2. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ ( ακριβή αντίγραφα).
 3. Τίτλοι σπουδών Μεταλυκειακής ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

* Κυκλώστε τα συνημμένα δικαιολογητικά

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

I. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή

II. Τα φωτοτυπημένα συνοδευτικά έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων Επίσης, δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

 

Ημερομηνία: ...........................                                                                                             Ο/Η αιτών/ούσα

Ονοματεπώνυμο: ......................................                                                                              υπογραφή

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter