Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων

Στα προβλήματα που δημιουργούνται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο καθώς και στο αν οι υπάρχουσες κατοικίες είναι νόμιμες, για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων του κλάδου αναφέρεται η επιστολή που απέστειλε το ΒΕΠ στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητώντας την παρέμβασή του για την επίλυση του θέματος.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

« Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τηΠ.Δ.8/2012 - ΦΕΚ 11/Α/31-1-2012 :

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων και συγκεκριμένα, του Άρθρου 4: Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείων, οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγεία, είναι οι ακόλουθοι:

α) Το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15 και να απέχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) μέτρα από την τελευταία κατοικία.

β) Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής εντός της περιοχής των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη θέση του σφαγείου.

Δεδομένου ότι υπάρχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, θεωρούμε οτι θα πρέπει να υπάρχει απαλλαγή σε περίπτωση που προϋπάρχει βιοτεχνική μονάδα και λειτουργεί νόμιμα.

Επιπλέον δεν υπάρχει καμία αναφορά σχετικά με το αν πληροί τους όρους και την νομιμότητα η κατοικία ή περισσότερο την έγγραφη και θετική γνωμοδότηση του κατοίκου ή των κατοίκων. Πάντα, βέβαια, με την προϋπόθεση της τήρησης των εκάστοτε περιβαλλοντικών όρων.

Σε αναμονή της παρέμβασής σας για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται σε νόμιμα και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση».

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter