Δικαιολογητικά εγγραφής στο Ει δικό Μητρώο Εξαγωγέων

 Συνημμένη αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται από την επιχείρηση).

2.Τα συνημμένα έντυπα, σελίδα 2 και 3 (συμπληρώνονται και θεωρούνται από το Μητρώο το

    Επιμελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη)

     Για τη συμπλήρωση από το Μητρώο να προσκομίζονται:

-          Για τις ΑΕ το ΦΕΚ με το τελευταίο ΔΣ

-          Για τις ΕΠΕ το ΦΕΚ ορισμού των διαχειριστών

-          Για τις ΟΕ και ΕΕ το καταστατικό ορισμού των ομορρύθμων εταίρων

3.  Παράβολο Δημοσίου 14,5 € από Δημόσιο Ταμείο (συμπληρώνεται από την επιχείρηση).

4.  Συστατική επιστολή τραπέζης που συνιστά την εγγραφή της επιχείρησης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

5.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη Πτωχεύσεως (ισχύς πιστοποιητικού τρίμηνος)

-          Στις ατομικές επιχειρήσεις εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο.

-          Στις ΟΕ και ΕΕ γα την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους.

-          Στις ΕΠΕ για την εταιρεία και τους διαχειριστές.

-          Στις ΑΕ για την εταιρεία, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους.

-          Στις Ναυτικές εταιρείες για την εταιρεία και τους εκπροσώπους.

-          Στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς) για το Συνεταιρισμό και τους εκπροσώπους.

                 Δήλωση, σελίδα 4 (συμπληρώνεται από την επιχείρηση).

-          Στις ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνονται τα στοιχεία για το φυσικό πρόσωπο.

-          Στις ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους.

-          Στις ΕΠΕ για τους διαχειριστές.

-          Στις ΑΕ για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες καθώς και τους Εντεταλμένους Συμβούλους.

-          Στις Ν.Ε. για τους εκπροσώπους.

-          Στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς) για τους εκπροσώπους.Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος εξωτερικού προσκομίζει πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από την αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

                Αν η χώρα του δεν προβλέπει τη χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού προσκομίζει:

i. Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας του στην Ελλάδα ότι η χώρα του δεν εκδίδει τα πιστοποιητικά αυτά.
Ένορκη δήλωσή του ή επίσημη δήλωσή του σε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας.

              Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να έχουν καταδικασθεί για εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία, λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος ή παράβαση του νόμου περί επιταγών.

             Η καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και ανανεώνεται ανά τριετία.

             Κατά την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα Δελτίο καταχώρησης το οποίο θα θεωρείται την 31η /12 κάθε έτους αφού υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την αμετάβλητη ποινική κατάσταση των εκπροσώπων της επιχείρησης καθώς και το ύψος των εξαγωγών (είδος-αξία-χώρα) που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο έτος.

              Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, η αίτηση απορρίπτεται με δικαιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.

               Κατά της απορριπτικής απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή σε πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter