Επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη βελτίωση αλιευτικών σκαφών

Από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοινα υπαχθούν στο πρόγραμμα, που χρηματοδοτεί τους αλιείς για τη βελτίωση των ψαροκάικων.Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης θα πρέπει να είναι 3.000 ευρώ.Το πρόγραμμα αφορά: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε. Π. Αλιείας 2007-2013/ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Ενίσχυση μπορούν να πάρουν όσοι αλιείς προχωρήσουν σε επενδύσεις στα αλιευτικά τους σκάφη που αφορούν:βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, βελτίωση της επιλεκτικότητας, αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων,άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι ενεργά, εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια, καταχωρισμένα στο Κ.Α.Μ. και ασκούν πλόες ως αλιευτικά τουλάχιστον για 5 χρόνια.

Επισημαίνεται ότι όσοι αλιείς είχαν υποβάλει ανάλογη αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, μπορούν μέχρι τις 30 Ιουνίου να προχωρήσουν στην επανεκδήλωση ενδιαφέροντος, (με πλήρη φάκελο), για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 07-01- 2007 έως 31-12-2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επαγγελματίες των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλ. 2102124000, www.minagric.gr,στην ιστοσελίδα: www.alieia.grκαι στις κατά τόπους διευθύνσεις αλιείας

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter