ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015), τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, εν συντομία «Κανονισμός ξυλείας», σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης και των εμπόρων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.


Αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του «Κανονισμού Ξυλείας» σε ότι αφορά την κατάρτιση του «Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης» και του «Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων» ενημερώνονται οι φορείς εκμετάλλευσης και οι έμποροι, για τα εξής:

 

  1. Στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής ή και φυσικά πρόσωπα) που διαθέτουν (εισάγουν) ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Επιπλέον, σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.).
  2. Στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής ή και φυσικά πρόσωπα) που ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι υπόχρεοι φορείς (φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα), για εγγραφή στα Μητρώα του «Κανονισμού Ξυλείας», να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης, έως την 28η Ιουνίου 2016, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τις δραστηριότητες που ασκεί η λειτουργούσα επιχείρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter