ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

    Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 37/20-06-2013 εγκύκλιο του ΙΚΑ  παρέχεται η δυνατότητα  σε όλους τους εργοδότες ρύθμισης καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

      Οι διατάξεις της «πάγιας ρύθμισης», τυγχάνουν εφαρμογής σε όσους οφειλέτες δεν υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

      Οι διατάξεις της ρύθμισης «νέας αρχής» έχουν εφαρμογή σε όσους οφειλέτες δεν υπήχθησαν σε προηγούμενη ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματός τους και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης έως την 31/12/2012 και εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές από 01/01/2013 και εφεξής. Σε όσους εργοδότες με οφειλές, αναγόμενες σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης έως την 31/12/2012, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας τηρούνται οι όροι και επιλέγουν πρόγραμμα ρύθμισης με  μικρότερο ή ίσο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με τον όρο ότι δεν θα υπερβούν τις 48 δόσεις. Επίσης, σε όσους δεν καταδικάσθηκαν ή δεν ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και σε όσους έχουν υποβάλλει τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.

    Στα προαναφερόμενα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση.

    Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30η/06/2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων , ενώ για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30/06/2013 οι δόσεις θα μειώνονται.

    Οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση μπορούν να απευθύνονται στα τηλ 210 5215 265,  -264 και -269, 210 5215 242, -244, -246, 210 5215 258, -256 και -259.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter