Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (νέα Υγειονομική Διάταξη)

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/ Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», Υπουργική Απόφαση, με την οποία απλουστεύονται οι διαδικασίες, αίρονται τα εμπόδια και μειώνεται η γραφειοκρατία για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια υγεία.

Οι άξονες επί των οποίων κινείται η νέα Υγειονομική Διάταξη είναι:

α) Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής.

β) Η επικαιροποίηση  των κατηγοριών επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος δραστηριότητάς τους.

γ) Η Κατάταξη των Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βάσει της επικινδυνότητας σχετιζόμενης με το είδος τροφίμου και τη δραστηριότητα.

δ) Η υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου στις Επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

ε) Η διασφάλιση της Υγείας των εργαζομένων

στ) Η έμφαση στο νέο τρόπο διενέργειας (ex post) Υγειονομικών ελέγχων από τις Υγειονομικές υπηρεσίες.

ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter