ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

      ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

   Με τον Νόμο 3305, το 1925 ιδρύθηκε στον Πειραιά το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά..

   Το 1940, με τον Νόμο 2429/1940,  διαιρούνται και δημιουργούνται στον Πειραιά δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

  Με τον  Νόμο 1089/80 διατηρείται η μορφή των Επιμελητηρίων ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και η υποχρεωτικότητα της εγγραφής των ασκούντων «εμπορική δραστηριότητα», ως μέλη.  Με τον Νόμο καθορίσθηκαν οι σκοποί και οι δραστηριότητές τους και οργανώθηκε η δομή και η λειτουργία των Επιμελητηρίων. Χαρακτηριστικό του ήταν η αυστηρή διοικητική και διαχειριστική εποπτεία τους από την κεντρική εξουσία.

  Ο  Νόμος 2081/1992 αναβάθμισε τον ρόλο των Επιμελητηρίων μέχρι την θέση σε ισχύ του Ν. 3419/2005, ο οποίος επέφερε τον εκσυγχρονισμό στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία, τροποποιώντας τον Νόμο 2081/92 και καθιερώνοντας, πλέον,  το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στην πολύχρονη, αδιάλειπτη λειτουργία  του, συνέβαλε  στη διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης και ανάδειξης της επιχειρηματικότητας, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και συνεπώς της εθνικής μας οικονομίας και έχει στη δύναμή περί τις 11.000 επιχειρήσεις.

 

*Νόμος 3305/14-04-1925 (ΦΕΚ 93 Α΄ ) «Περί συστάσεως επαγγελματικών και βιοτεχνικών Επιμελητηρίων»

 

*Νόμος 2429/03-07-1940 (ΦΕΚ 206 Α΄ ) «Περί Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων»

 

*Νόμος 1089/12-11-1980  (ΦΕΚ 261 Α΄ ) «Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων»

 

*Νόμος 2081/10-09-1992 (ΦΕΚ 154 Α΄ ) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις»

 

*Νόμος 3419/06-12-2005 (ΦΕΚ 297 Α΄ ) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

 

*Με την υπ΄αριθμ. Κ1-132/24-01-2008 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ Υφυπουργού  Ανάπτυξης, κου Γ. Βλάχου,  εγκρίθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός των Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176 Β΄  /06-02-2008.

ΦΕΚ 2124/2013 Β - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή

ΦΕΚ 7/1999 Α - Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter