Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β.Ε.Π. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «OPEN INNOVATION & BLUE GROWTH”

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» πολιτική – μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ε.Ε. για τη στήριξη της βιώσιμης καινοτομικής ανάπτυξης στη ναυτιλία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Διεθνές Συνέδριο με, με τίτλο «OpenInnovation & BlueGrowth», το οποίο συνδιοργάνωσε, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, ως εταίρος στο πρόγραμμα OPENiSME, και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), την Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016, στο κτίριο Αμφιθεάτρων του ΑΤΕΙ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κο Ανδριανό Μιχάλαρο, ο οποίος, χαιρετίζοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, επεσήμανε:

«Είναι γνωστό ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Για την ανάπτυξη, ο βασικότερος μοχλός με τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας και μακροβιότερης διάρκειας, είναι η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην αξιοποίηση της γνώσης και των νέων τεχνολογιών.

Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανοικτή καινοτομία με τις γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις. Μέσω της ανοικτής καινοτομίας, παρέχεται ένα νέο πλαίσιο για τη στρατηγική διάρθρωση, την οργάνωση, τη διαχείριση της έρευνας και τελικά της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς ενθαρρύνονται οι συνέργειες ακόμα και μεταξύ ανταγωνιστών.

Τα «ανοικτά συστήματα καινοτομίας» (Open Innovation) χαρακτηρίζονται κυρίως από τη διαρκή ανοικτή συναλλαγή γνώσης μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, προμηθευτές, πελάτες ή ακόμη και ανταγωνιστές, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

H Ανοικτή Καινοτομία είναι μείζονος σημασίας και για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στα γαλάζια επαγγέλματα , λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές μέσα στο πλαίσιο της κλειστής καινοτομίας και των πολλαπλών ωφελειών που μπορεί να προσφέρει η προσέγγιση της Ανοικτής Καινοτομίας. Οι δυσκολίες σχετικά με την ανάπτυξη καινοτομιών των ΜΜΕ αφορούν την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, την ελλιπή πληροφόρηση, την έντονη αβεβαιότητα και τις δυσκολίες χρηματοδότησης.

Η Ανοικτή Καινοτομία μπορεί να αντιμετωπίσει τις παραπάνω δυσκολίες και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, στην καλύτερη τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της .

Το μικρό και ευέλικτο σχήμα των ΜΜΕ σε σχέση με τις συχνά γραφειοκρατικές δομές των μεγάλων επιχειρήσεων ευνοεί την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές και συνεπώς την καινοτομία. H στρατηγική της Ανοικτής Καινοτομίας  δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν (με χαμηλό κόστος) τις μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλά ερευνητικά κονδύλια. Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να προστατεύουν τις καινοτόμες ιδέες τους.

Για τις ΜΜΕ, οι σχετικές επενδύσεις μπορεί να αποτελούν τεράστια πρόκληση. Η ΕΕ προσφέρει υποστήριξη ώστε να τις βοηθήσει να συμβαδίσουν με τους ανταγωνιστές τους και να τις κατευθύνει προς τις διαθέσιμες ευκαιρίες καθώς η καινοτομία είναι βασικό στοιχείο ώστε να καταστούν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και συμβάλλει, επίσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Εξάλλου η γαλάζια ανάπτυξη - γαλάζια οικονομία τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τους βασικούς τομείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία καθώς εμφανίζεται ως μέρος των πολιτικών για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και μετάβασης προς το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η "Γαλάζια Ανάπτυξη" (blue growth) αποτελεί τη πολιτική - μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης καινοτομικής ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, όπως ναυτιλία και ναυπηγική βιομηχανία, παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, θαλάσσια βιοτεχνολογία, υδατοκαλλιέργειες, γαλάζια ενέργεια και αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως.

Ο ναυτιλιακός τομέας θα διαδραματίζει έναν συνεχώς κεντρικότερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, όπου με τη στήριξη της στρατηγικής «Γαλάζια Ανάπτυξη», θα έχει ως αποτέλεσμα να ευνοηθεί η δημιουργία συνεργειών και η καθιέρωση συντονισμένων πολιτικών, δημιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας στους θαλάσσιους κλάδους στο μέλλον.

Η Ελληνική οικονομία συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα καθώς οι δύο από τους βασικότερους πυλώνες της είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Επίσης ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς εξαγωγών είναι οι υδατοκαλλιέργειες.

Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και κοινοτικών προγραμμάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο εγγύς μέλλον, θα διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης. Η ευτυχής συγκυρία είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το νέο ΕΣΠΑ προσανατολίζονται στη γαλάζια ανάπτυξη.

Ο Πειραιάς θα πρέπει λοιπόν, να ανταποκριθεί τόσο στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας όσο και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον δεδομένης της δυναμικής της «γαλάζιας» οικονομίας και τις δυνατότητες που προσφέρει για βιώσιμη ανάπτυξη σε παράκτιες πόλεις και σε συνδυασμό με Ανοικτή Καινοτομία και με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. να μετατραπεί σε ναυτιλιακό, τουριστικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό και εμπορικό προορισμό διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, σε περιοχή δηλαδή αειφόρου ανάπτυξης». 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter