Παράταση υποβολής προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Σύμφωνα με τον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής: • Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%. • Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. • Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ. • Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του υπουργείου. • Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του υπουργείου. • Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ στην 4ετία, προς εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό καθεστώς. Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι: • Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ. • Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει. • Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας. • Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων. • Παρέχεται παράταση ενός έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων. • Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν επενδυτικά σχέδια να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής εξαιτίας της ταυτόχρονης υποβολής πολλαπλών επενδυτικών σχεδίων.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter