Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

        Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

 

    Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με:

 

Α) Με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (M. Sc. inFinancialAnalysisfor Executives.)

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. και οι οποίοι είναι εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα είναι ελάχιστης διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2013.  Κόστος Φοίτησης 7500 Ευρώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 4 Φεβρουάριου 2013 έως 31 Μαΐου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση του ΠΜΣ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι όσα γράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτογραφία
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αντίγραφο πτυχίου
 7. Αναλυτική βαθμολογία
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 9. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας π.χ πιστοποιητικά Advanced ή Proficiency, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, TOEFL  [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management, DI Code : 4142],  κ.λ.π.
 10. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα)
 11. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της αλλοδαπής
 12. Προαιρετικά επίσημο αποτέλεσμα του τεστ G.M.A.T.

 

Θεμελιώδη στοιχεία της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων συνιστούν κατά φθίνουσα σειρά : 1. η συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 40%), 2. ο γενικός βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 30%), 3. η εργασιακή εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 30%). Συνεκτιμώνται, εξάλλου, το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα προέλευσης, το εύρος και το είδος της εργασιακής εμπειρίας, η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται  στο προπτυχιακό επίπεδο.

 

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν.

 

Β) Με  ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc. in “Banking and Finance”)

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόγραμμα είναι ελάχιστης διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2013. Κόστος Φοίτησης 6000 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 4 Φεβρουάριου 2013 έως 31 Μαΐου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση του ΠΜΣ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι όσα γράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτογραφία
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (από όπου να προκύπτει ότι οι σπουδές του/της φοιτητή/φοιτήτριας ολοκληρώθηκαν το αργότερο στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου)
 7. Αναλυτική βαθμολογία
 8. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ G.M.A.T, ένα υψηλό σκορ κάνει τη διαφορά. [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management, Code : Z5C-QH-32].  (έως 31/5/2013)
 9. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας  π.χ πιστοποιητικά Advanced ή Proficiency, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, TOEFL[University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management, DI Code : 4142],  κ.λ.π.
 10.  Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές (σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες)
 11. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για υποψηφίους που έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της αλλοδαπής

 

Θεμελιώδη στοιχεία της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων συνιστούν κατά φθίνουσα σειρά : 1. ο βαθμός G.M.A.T (συντελεστής βαρύτητας 40%), 2. ο γενικός βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 30%), 3. η συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 30%). Συνεκτιμώνται, εξάλλου, το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα προέλευσης, η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται  στο προπτυχιακό επίπεδο

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν.

Τα αποτελέσματα του TOEFL και του G.M.A.T θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management], μετά από αίτημα του υποψηφίου στον φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων [TOEFL DI Code : 4142 και  GMAT Code : Z5C-QH-32].

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

Είτε στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

09.00 – 21.00 → τηλ.: 210 414 2153, Fax: 210 414 2341

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, (3Ος Όροφος, γραφείο 328)

Είτε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος : http://web.xrh.unipi.gr

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter