Προδημοσιεύθηκε το ΠΕΠ 2012 για την ενίσχυση των ΜΜΕ

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

§Να ανήκουν στους τομείς/κλάδους: μεταποίηση (βιομηχανία/βιοτεχνία), τουρισμός, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών

§Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από €30.000 έως και €50.000.000

§Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό

§Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση ως ακολούθως:

Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο: 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα: 60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ), δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κ.α.

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ).

Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ).

Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.).

Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός).

Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία.

Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κτλ).

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ).

Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.

Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ).

Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Συστήματα αυτοματοποίησης.

Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Αμοιβές Συμβούλων

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για χρηματοδότηση.

Ο Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων και διάρκεια υλοποίησης γιατις δραστηριότητεςτης μεταποίησης και του τουρισμού θα είναι από €30.000μέχρι €300.000, με διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες.

Γιατις δραστηριότητεςτου εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα είναι από € 30.000 μέχρι €80.000, με διάρκεια υλοποίησης 10 μήνες.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter