Πρόγραμμα «ICT4GROWTH»

 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

 

Bασικός σκοπός του προγράμματος, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&Dstage), η δεύτερη φάση την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercializationstage). Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:

Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξηΓεωργία, Αλιεία και ΤρόφιμαΤουρισμός, Πολιτισμός και ΨυχαγωγίαΥγεία και ΠρόνοιαΗλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΜεταφορέςΝέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης.

Τομείς ενδιαφέροντος

Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου, Πολιτισμός, Υγεία – Πρόνοια, Δημόσια Διοίκηση, Γενικού ενδιαφέροντος, Υπηρεσίες – Εμπόριο, Βιομηχανία – Μεταποίηση, Αλιεία, Τουρισμός, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Απασχόληση – Εργασία, Κοινωνική Ενσωμάτωση - Κοινωνικές Υπηρεσίες, Αστική Ανάπτυξη, Ισότητα των φύλων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Περίοδος υποβολής : από 8/6/2012 έως 13/9/2013

Κύκλοι υποβολής προτάσεων:

1ος κύκλος υποβολής: από 8/6/2012 έως 7/9/20122ος κύκλος υποβολής: από 7/12/2012 έως 8/3/20133ος κύκλος υποβολής: από 14/6/2013 έως 13/9/2013

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της. Η ηλεκτρονική παραλαβή των προτάσεων ανά κύκλο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και καταληκτική ώρα 16:00. Προτάσεις που υποβάλλονται μετά την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εντάσσονται στον επόμενο κύκλο υποβολής-έγκρισης προτάσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες και ο Οδηγός της δράσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας», www.ktpae.gr και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», www.digitalplan.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν ενημερώνονται και τηλεφωνικά στο 213 1300 700.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter