ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Με στόχο την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, τη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας, ενεργοποιήθηκαν, και είναι σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων, τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νόμου και συγκεκριμάνα, τα αναφερόμενα σε : «Γενική Επιχειρηματικότητα»,«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων  για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»  έως 20 Δεκεμβρίου 2016 και αντίστοιχα, για τα άλλα δύο, δηλαδή τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» έως  28 Απριλίου 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 εκατ. θα χορηγηθούν με μορφή άμεσης ενίσχυσης και τα υπόλοιπα 380 εκατ. ευρώ αφορούν σε φοροαπαλλαγές που θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε βάθος 15ετίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων μέχρι το τέλος του 2016, κυμαίνονται από 10% μέχρι και 45% του κόστους επένδυσης. Από 1.1.2017 αναμένεται να αυξηθούνέως 55%.

Δικαιούχοι:υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας:είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.

 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών ενισχύσεων. Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 Είδη και ύψος ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή,

 • επιχορήγηση,

 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

 • επιδότηση μισθολογικού κόστους,

 • χρηματοδοτικά εργαλεία,

 • σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

 • ταχεία αδειοδότηση

 • δάνεια (καθεστώς 6)

 • επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6) Ύ

Για ενημέρωση τα μέλη του ΒΕΠ μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4174 765 ή στο link: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter