Απόφαση της Επιτροπής έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σχετικά με την σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών ανά Πιστωτικό Ίδρυμα και το ημερήσιο εγκριτικό όριο έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη και Πιστωτικό Ίδρυμα.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.6.2015 ΠΝΠ

«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»)

 

 

Αθήνα    21/07/2015

      Α.Π.   658/ΕΞ/2015

Ταχ. Δ/νση:       Νίκης 5-7

                            101 80Αθήνα

Τηλέφωνο:        210 3332493-6

E-mail:                btac@glk.gr

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (εφεξής Επιτροπή), η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της από 28.6.2015 ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί  και ισχύει,  και τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την αρ. 2/47604/0004/15.07.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, στην Χη συνεδρίασή της, κατά την 21.07.2015,

 

Αποφάσισε

 

τη σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών, ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την έγκριση συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84). Αναφορικά με την σύνθεση και τις αρμοδιότητες των εν λόγω Υποεπιτροπών αποφασίστηκαν τα εξής:

Η  Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τα παρακάτω  εγκριτικά όρια δίδονται για την εξυπηρέτηση πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, οι οποίοι αιτούνται:

 • εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προ-τιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ)
 • άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή, και
 • έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών,

προς το εξωτερικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Το αίτημα νέων ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεων σε αναμονή και εγγυητικών επιστολών θα υποβάλλεται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτει όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφ όσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.

Οι συναλλαγές θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζεται το Π.Ι. και θα προσμετρώνται  στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι. κατά το στάδιο της πληρωμής. Το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε  Π.Ι. ορίζεται:

 • από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και
 • εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε Π.Ι. ξεχωριστά.

Το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών κατά την προηγούμενη χρήση, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.

Ο έλεγχος για τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται από το Π.Ι., το οποίο ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.

Όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών φυσικών προσώπων, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών, επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση ικανοποίηση των αιτημάτων α) πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας και β) για εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Π.Ι. από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Το μηνιαίο όριο διαμορφώνεται στα 2000 ευρώ ανά πελάτη/φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές). Το εν λόγω μηνιαίο όριο για πελάτες/ φυσικά πρόσωπα δεν συμπεριλαμβάνεται στο ημερήσιο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. (το οποίο και αφορά αποκλειστικά νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες).

Οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι. εμπίπτουν ομοίως στα ανωτέρω όρια και ως εκ τούτου προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι..

Οι μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό, οι οποίες εμπίπτουν στα στοιχεία ε), στ), ζ), η), θ), ιβ), ιγ), και ιδ) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18-7-2015 ΠΝΠ  δεν προσμετρώνται στο ημερήσιο συνολικό εγκριτικό όριο του εκάστοτε Π.Ι.. Επίσης, δεν προσμετρώνται:  

 • ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών, πιστώσεις σε αναμονή , εγγυητικές εξωτερικού έκδοσης Π.Ι.  που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • ενέγγυες πιστώσεις στις οποίες προστέθηκε βεβαίωση από Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα,
 • τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές,
 • προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές,

εφ όσον η πράξη έκδοσης , βεβαίωσης  και τριτεγγύησης ολοκληρώθηκε πριν την τραπεζική αργία, δηλαδή, πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιομόρφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς πρακτικές.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να συνοδεύονται από παραστατικά (πχ. τιμολόγια, φορτωτικές κλπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του πελάτη στην οποία θα δηλώνει ότι τα εν λόγω παραστατικά δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί προς έγκριση μέσω έτερου Π.Ι..
 • Το Π.Ι. τηρεί πλήρες και αναλυτικό αρχείο του συνόλου των αιτημάτων που λαμβάνει και πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει στοιχεία/αναφορές για την πορεία τους, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή.

 

 

 

 • Η Ειδική Υποεπιτροπή θα θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ και, στις περιπτώσεις εισαγωγής,  τη φύση  του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για  εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (Πίνακας 1).

Μέσω της ως άνω διαδικασίας, η Ειδική Υποεπιτροπή διασφαλίζει την κατανομή του συνολικού εγκριτικού ορίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες του Π.Ι. προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

 • Η Ειδική Υποεπιτροπή εξετάζει τα αιτήματα των πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ των πελατών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους σχέσης με το Π.Ι..

Τα Π.Ι. αποστέλλουν στην Επιτροπή, σε καθημερινή βάση, αναλυτικούς πίνακες με τις εγκρίσεις  της προηγούμενης ημέρας , καθώς και τις εκτελεσθείσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Υποεπιτροπής. Οι ως άνω πίνακες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ημ/νία υποβολής αιτήματος,
 • επωνυμία πελάτη/εντολέα,
 • ποσό,
 • νόμισμα,
 • επωνυμία προμηθευτή/ δικαιούχου,
 • είδος συναλλαγής,
 • αιτιολογία και προϊόν εισαγωγής (εφόσον συντρέχει περίπτωση),
 • είδος παραστατικού (τιμολόγιο, pro forma, cash on delivery/ COD, κ.λπ)
 • ημ/νία λήξης τιμολογίου,
 • ημ/νία εκτέλεσης εντολής μεταφοράς κεφαλαίων.

 

Ο εν λόγω πίνακας θεωρείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντίστοιχου εντεταλμένου προσώπου  του Π.Ι., πριν αποσταλεί στην Επιτροπή.

Τέλος, τα αιτήματα πελατών για ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ ή για ποσά μικρότερα του ημερήσιου ανά πιστωτικό ίδρυμα ορίου ποσού, τα οποία έχουν υποβληθεί από τα Π.Ι. προς την Επιτροπή μέχρι και την 21.07.2015 και για τα οποία μέχρι και την 22.07.2015 δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή, αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από την αρμόδια Ειδική Υποεπιτροπή του Π.Ι.

Η Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να άρει  ή τροποποιήσει την παρούσα απόφαση.

 

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                               Ν. Φράγκος

                                                                                                                 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Ε. Καλπινέλλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για  εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

 

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής

Προτεραιοποίηση

I.      Φάρμακα

II.     Καύσιμα, Ενέργεια

III.    Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

IV.    Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

V.     Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας  προτεραιοποίησης 1

1

I.       Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

II.          Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

III.          Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

IV.          Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη

2

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

3

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter