Πληρωμή οφειλών ΓΕΜΗ

                     ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Β.Ε.Π.!

 

 

                                    Πληρωμή οφειλών ΓΕΜΗ

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υφίσταται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο να καταβάλουν στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το αντίστοιχο (κατά νομική μορφή) τέλος διατήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ. Ταυτόχρονα τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα, επειδή λειτουργούν την υπηρεσία ΓΕΜΗ στον χώρο ευθύνης τους, στην περίπτωση που δεν καταβληθεί στις προβλεπόμενες προθεσμίες το παραπάνω τέλος, να προχωρήσουν στην βεβαίωσή του ως δημόσιο έσοδο αποστέλλοντας στη φορολογική διοίκηση ότι προβλέπεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να εισπραχθεί.

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων αλλά και των Επιμελητηρίων είναι αναγκαστική εκ του νόμου και αφορά τα τέλη διατήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, αλλά αντιλαμβανόμενη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου που είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΜΗ να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους από το τέλος διατήρησης της μερίδας το αργότερο μέχρι  31 Μαίου  2018, ημέρα Πέμπτη.

 

                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ