Διοίκηση ΚΕΠΑ

Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Παπαμανώλης - Ντόζας, Β΄ Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Ματθιουδάκης, Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Παπαθανασίου, Ταμίας

Δημήτριος Φανουργάκης, Μέλος

Κλεάνθη Περηφάνου, Μέλος