ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων
ασκούμενων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. παρατείνεται έως 30/05/2019.