Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ

 

 ΩΒΣ2465ΧΙ8-ΓΚΩ ΣΥΜΠΛ_ΠΡΟΣΩΡ_ 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β(final).pdf (2.22 MB)