ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά υπενθυμίζει στα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ126/ΦΕΚ 227/2012 ¨Οι περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές κάθε 5 έτη.¨

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

  1. Ανάρτηση του προγράμματος περιοδικών επιθεωρήσεων από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά στον διαδικτυακό τόπο. (Αρθρο 7 Παρ.1)
  2. Αίτηση του φορέα της επιχείρησης, πριν την έναρξη του τριμήνου,   στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά (Γρ.Λαμπράκη 12 1ος όροφος τηλ:213-1602198) με το αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου στον ΚΑΕ που θα οριστεί.

      Εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης επισύρει το διπλασιασμό του παραβόλου (Άρθρο 7

            παρ.2 ).

  1. Διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και ορισμού των πιστοποιημένων Επιθεωρητών από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά .( Άρθρο 7 παρ.3 και 4).
  2. Υποβολή τυχόν ενστάσεων ή αδυναμίας συμμετοχής, εντός 5 εργάσιμων ημερών (Άρθρο 7παρ.5).
  3. Ολοκλήρωση της Επιθεώρησης εντός 45 ημερολογιακών ημερών (Άρθρο 7 παρ.6).
  4. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των Εκθέσεων Επιθεώρησης (στον διαδικτυακό τόπο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά ) (Άρθρο 9).

               ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

-          Επιθεώρηση άδειας λειτουργίας (στο εξής επιθεώρηση): Η διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.(Άρθρο 2 παρ 1).

-          Αν ο φορέας δεν δύναται να υποβληθεί στην περιοδική επιθεώρηση κατά το τρίμηνο που του έχει ορισθεί, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στην αδειοδοτούσα Αρχή. Η τελευταία αξιολογεί το αίτημα και δύναται κατά την κρίση της να μεταθέσει την επιθεώρηση σε άλλο τρίμηνο, το οποίο εξυπηρετεί το φορέα της εγκατάστασης, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.(Άρθρο 7 παρ. 2).

-          Το κλιμάκιο των Επιθεωρητών επισκέπτεται την υπό επιθεώρηση εγκατάσταση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Η επιθεωρούμενη επιχείρηση οφείλει να θέτει στη διάθεση του κλιμακίου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της επιθεώρησης. (Άρθρο 7 παρ.7)