25ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.)

To 25ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε), πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουλίου 2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των επιμελητηριακών υπαλλήλων από όλη την χώρα, όπου κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. Συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα όπως: Η επικείμενη τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, το διαμορφούμενο Νέο Περιβάλλον για τα Επιμελητήρια και τους Επιμελητηριακούς Υπαλλήλους μετά την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ., η έλλειψη προσωπικού και οι συνθήκες εργασίας, η έκβαση της εφ' άπαξ παροχής, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, διάφορα Υπαλληλικά θέματα, καθώς και τα εξαγγελθέντα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων.


Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. κος Μιχάλης Γιάγκας ανέλυσε στους συνέδρους το αποτέλεσμα της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για την Υπηρεσία μιας Στάσης που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από 6 Απριλίου μέχρι 4 Μαΐου 2016 και στο οποίο έλαβαν μέρος 506 άτομα. Με ποσοστά που ξεπερνούν το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα, αποδείχθηκε ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΥμΣ των Επιμελητηρίων είναι υψηλότατος, τα δε Επιμελητήρια θεωρούνται ο κατάλληλος φορέας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων ως ΥμΣ.


Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κος Αντώνης Παπαδεράκης στο χαιρετισμό που απηύθυνε στο Συνέδριο ανέφερε:


« Το φετινό συνέδριο της ΟΣΥΕ βρίσκει τα Επιμελητήρια σε μια ελπιδοφόρα φάση μετάβασης προς μια νέα περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης του θεσμού, μέσω του εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Το Επιμελητήριο που οραματίζεται η Κυβέρνηση θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης ανάπτυξης, επιτελώντας τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες:


- πρώτον, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη του, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζουμε ήδη την δημιουργία Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τα οποία θα συνδέονται οργανικά με τον επιμελητηριακό θεσμό.


- Δεύτερον, την ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητηρίων ως σύμβουλοι της Πολιτείας για θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού.

- Τρίτον, την ανάδειξη των Επιμελητηρίων σε βασικούς φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Η δική μας υποχρέωση είναι να τους υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτή τη νέα πρόκληση. Οι δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι γνωστές: υποστελέχωση αρκετών υπηρεσιών, αποδυνάμωση των επιτελικών λειτουργιών των Επιμελητηρίων, οργανωτική διάρθρωση η οποία χρήζει επικαιροποίησης. Είμαι βέβαιος ότι το φετινό συνέδριο της Ομοσπονδίας θα αναζητήσει και θα προτείνει ουσιαστικές λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός για την υπέρβαση των όποιων δυσχερειών πρέπει να έχει στο
επίκεντρο του τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων.


Προς αυτή την κατεύθυνση, θα ορίσουμε συγκεκριμένες αρχές που θα τηρούν οι οργανισμοί όλων των Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκσυγχρονισμού των οργανογραμμάτων τους, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα. Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι οι υπηρεσίες και τα περιγράμματα των οργανικών θέσεων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, να αξιοποιούν πλήρως τις δεξιότητες των υπαλλήλων και να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την συνεχή πρόοδο του θεσμού. Στη βάση αυτής της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, θα αναληφθούν σύντομα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού των Επιμελητηρίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επιπλέον, θα ρυθμιστούν με σαφήνεια τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία θα έχουν αρμοδιότητα σε επίπεδο Περιφέρειας.


Είμαστε βέβαιοι ότι ο εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας είναι ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας και παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων. Οι αρμοδιότητές τους θα εμπλουτιστούν, οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν θα πολλαπλασιαστούν και οι δυνατότητες συμμετοχής τους σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα ενισχυθούν ουσιαστικά. Προκειμένου αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα από το φετινό συνέδριο, αλλά και την συμμετοχή σας στη διαβούλευση επί του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί σύντομα».


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κος Ιωάννης Ρούσσος, μετά το χαιρετισμό του, παρουσίασε στα μέλη του Συνεδρίου τις πρωτοποριακές δράσεις που αναπτύσσει το Επιμελητήριο στον τομέα της επικοινωνίας, στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων στο δίκτυο των 24 νησιών των Κυκλάδων, στην αξιοποίηση προγραμμάτων και στην ανάπτυξη των υποδομών που καθιστούν το Επιμελητήριο πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση.
Τέλος οι Επιμελητηριακοί Υπάλληλοι καθόρισαν τις θέσεις και το πλαίσιο δράσης με βάση το οποίο θα κινηθεί το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. το επόμενο διάστημα για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν.