ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. ΣΕ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Παρατάθηκε έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 η ημερομηνία για τη  σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σε εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.


Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1105/2016, με την οποία δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, έως τις 25-7-2016, και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4403/2016, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, μπορεί νόμιμα να συγκληθεί, έως 25-9-2016 το αργότερο.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω:


α) Οι Προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να υποβληθούν  22 ημέρες πριν τη Γ.Σ.
β) Οι Οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν 20 ημέρες πριν τη Γ.Σ. και
γ)  τα Πρακτικά των Γ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 20 ημέρες μετά τη Γ.Σ.».