ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ 12/10/2016

Στις 12 Οκτωβρίου 2016 και με αιχμή τις φοροαπαλλαγές και λιγότερο τις άμεσες ενισχύσεις ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων στο νέο Επενδυτικό Νόμο.


Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και για «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» η προθεσμία λήγει στις 28 Απριλίου 2017. Με την λήξη της α΄ φάσης τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο 2017 και τα άλλα δύο τον Μαίο 2017.


Ο Α. Ν. αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία καθεστώτα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Το καθεστώς στόχο έχει τη δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν γρήγορη ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

2. Γενική Επιχειρηματικότητα
Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.


3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.
Το καθεστώς στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Τα είδη ενίσχυσης είναι α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.


4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Οι «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» στόχο έχουν τη δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.