Παρακράτηση τελικών δόσεων ενισχύσεων στους δικαιούχους από προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 έναντι οφειλών προς το δημόσιο

Με αφορμή την επικείμενη ολοκλήρωση ΕΣΠΑ 2007-2013 και κατά συνέπεια την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσιά του με την καταβολή των τελικών δόσεων ενισχύσεων, οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν οτι για την καταβολή ενισχύσεων ΕΣΠΑ καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα και με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1109893/6234/0016/24.11.1999 (ΠΟΛ.1223/24.11.1999, ΦΕΚ 2134 B') .

Η Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να είναι για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης.

Όσοι δικαιούχοι έχουν ακόμα και ρυθμιζόμενες οφειλές προς την Εφορία, η φορολογική ενημερότητα που λαμβάνουν δεν αφορά είσπραξη από φορείς Κεντρικής Διοίκησης και αυτό γιατί, σύμφωνα με το Νόμο ΕΣΠΑ Ν.3614/2007 ( παρ. 3, άρθρο 14) και μετά την τροποποίηση αυτού με τον Νόμο 4072/2012 (παρ. 4, άρθρο 242),οι ΤΕΛΙΚΕΣ πληρωμές των ενισχύσεων δύνανται να παρακρατηθούν και να συμψηφισθούν με οφειλές του δικαιούχου στο δημόσιο.


Συγκεκριμένα, στον εν λόγω Νόμο προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ενισχύσεις στους δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις συγχρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.


Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

  • α) προκαταβολές και
  • β) ενδιάμεσες πληρωμές

και ΟΧΙ ΤΕΛΙΚΕΣ δόσεις αποπληρωμής.

Το ποσό που αποδίδεται στο δημόσιο ταμείο αναγράφεται ως όρος παρακράτησης στην φορολογική ενημερότητα και δεν αφορά μελλοντικές οφειλές του δικαιούχου, αλλά τις τρέχουσες οφειλές του.

Να σημειωθεί οτι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από την έναρξη υλοποίησης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τελικών πληρωμών των δράσεων κρατικών ενισχύσεων της περιόδου 2007-2013.