Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά υπενθυμίζει στους αρτοποιούς - μέλη του ότι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του Πειραιά, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ( ΕΦΚ ) πετρελαίου κίνησης, μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2017.

Τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης από 01/01/2016 μέχρι και 31/12/2016 πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους βιβλία, σε διαφορετικές στήλες : αφενός για τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και αφετέρου για τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε τυχόν οχήματα της επιχείρησης. Μαζί με τα παραπάνω τιμολόγια πρέπει να υποβληθούν :

1. Αίτηση στο τελωνείο Πειραιά για την επιστροφή του ΕΦΚ

2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν κατά το έτος 2016, στην οποία θα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των σχετικών καταχωρήσεων στα λογιστικά βιβλία

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή με βάση τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης και όχι για χρήση σε τυχόν οχήματα της επιχείρησης

5. Τα τιμολόγια πετρελαίου κίνησης κατά το έτος 2016 καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών

6. Αναλυτικός Πίνακας αγορών πετρελαίου κίνησης και υπολογισμού του ποσού του ΕΦΚ που θα επιστραφεί

7. Βεβαίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ) ότι η επιχείρησή τους έχει εγγραφεί στα μητρώα του.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να τα προσκομίσετε εις διπλούν στο Τελωνείο Πειραιά ( τηλέφωνο Τελωνείου : 210 4619830 )