Υποβολή γνωστοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν. 4442/2016)

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τον Ν. 4442/2016.

Οι οικονομικές δραστηριότητες , στις οποίες αναφέρονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις , και υπόκεινται στη διαδικασία της γνωστοποίησης είναι:

-Μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων

-Τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές, που λειτουργούν εντός αυτών.

Σημειώνεται ότι από την 06η/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Παρατίθενται αναλυτικά η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και ο Οδηγός για τα στελέχη που θα παραλαμβάνουν την γνωστοποίηση.

ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ Εγκύκλιος για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Γνωστοποιήσεων Ν.4442-2016

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ