Κρατικοί Διαγωνισμοί στη Βουλγαρία

Από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια αποστέλλουν κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

Για πληροφορίες :

+35 92 9447959, 9447790 τηλ.

+35 92 9505375fax

ecocom-sofia@mfa.gr

 

Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών